دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” مالی “

عنوان :

ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

 

استاد راهنما :

دکترزاداله فتحی

 

استاد مشاور :

دکترمهرزادمینوئی

زمستان1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………..1

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………2

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………..2

1-2-اظهار مساله ……………………………………………………………………………………..3

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………..5

1-4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….6

1-5-فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………..6

1-6-روش پژوهش …………………………………………………………………………………7

1-7-جامعه آماری ………………………………………………………………………………….7

1-8- قلمروزمانی پژوهش……………………………………………………………………….7

1-9- روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه …………………………………………………….7

1-10-ابزارگردآوری داده ها ………………………………………………………………………8

1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………..8

1-12-محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………….9

1-13-توضیح واژه هاواصلاحات: ………………………………………………………………..8

1-13-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………….8

1-13-2- اقلام تعهدی(اختیاری- غیراختیاری)…………………………………………………..9

1-13-3- بازده عادی سهام……………………………………………………………………….10

1-13-4- پایداری سود…………………………………………………………………………….10

1-14- عامل استانداردسازی داده ها……………………………………………………………..11

1-15- ساختارکلی پژوهش………………………………………………………………………….11

فصل دوم:پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………….13

بخش اول-مبانی نظری ……………………………………………………………………………14

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..14

2-2- کلیات…………………………………………………………………………………………14

2-3- تشریح اختلاف میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی  …………………….15

2-4- مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران……………………………………………………………16

2-5- مفهوم سودگزارش شده……………………………………………………………………..17

2-6- اهمیت جریان های نقدی…………………………………………………………………….18

2-7- ظهورنظریه کیفیت سود:……………………………………………………………………19

2-7-1- مفهوم کیفیت سود ………………………………………………………………………..20

2-7-2-اهمیت ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………………23

2-8- عوامل مؤثربرکیفیت سودوارزیابی آن:……………………………………………………24

2-8-1-روشهای حسابداری ………………………………………………………………………25

2-8-2- برآوردهای حسابداری …………………………………………………………………..27

2-8-3-نوع صنعت ……………………………………………………………………………….27

2-8-4-ویژگی های مالی …………………………………………………………………………28

2-8-5-عوامل سیاسی…………………………………………………………………………29

2-9- مفاهیم وروشهای اندازه گیری کیفیت سود:………………………………………………..30

2-9-1-مفهوم کیفیت سودمبتنی برسری های زمانی ویژگی های سود ……………………….30

2-9-2-مفهوم کیفیت سودبراساس ارتباط بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقد ……………………31

2-10- اقلام تعهدی:……………………………………………………………………………….31

2-10-1-اجزای اقلام تعهدی …………………………………………………………………….34

2-10-2-تأثیر واهمیت اقلام تعهدی ………………………………………………………………34

2-10-3-نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود ………………………………………………….35

2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی…………………………………….35

2-11- ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری…………………………………………….36

2-12- تحلیل کیفیت سود …………………………………………………………………………37

2-13- روشهای دستکاری سود…………………………………………………………………..37

2-14- تحلیل بنیادی کیفیت سود………………………………………………………………….38

2-15- مفهوم بازده………………………………………………………………………………..40

2-16- رویکردهاومعیارهای ارزیابی عملکردشرکتها …………………………………………41

2-17- بازده سهام…………………………………………………………………………………41

2-18- تفاوت دیدگاه مدیریت وسهامداران درمحاسبه بازده…………………………………….42

2-19- عوامل تأثیرگذاربربازده سهام:……………………………………………………………42

2-19-1-نقض مدلCAPM  …………………………………………………………………….43

2-19-1-1-نسبت سودبه قیمت(E/P) …………………………………………………………..44

2-19-1-2-اندازه شرکت ………………………………………………………………………..44

2-19-1-3-برگشت معکوس بازده دربلندمدت …………………………………………………44

2-19-1-4-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M) ……………………………………..45

2-19-1-5-اهرم مالی ……………………………………………………………………………45

2-19-2-مدل فاماوفرنج ………………………………………………………………………….45

2-20- روشهای محاسبه بازده سهام……………………………………………………………..46

2-21- پایداری سود……………………………………………………………………………..46

بخش دوم-پیشینه موضوع پژوهش ………………………………………………………………47

الف )تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور  …………………………………………………….47

2-22-تحقیقات مربوط باکیفیت سود ……………………………………………………………47

2-23-تحقیقات مربوط بارابطه بین سودوبازده …………………………………………………51

2-24-تحقیقات مرتبط باجریان نقدی:  …………………………………………………………..54

2-24-1-محتوای اطلاعاتی جریان نقدی ………………………………………………………..54

2-24-2-پیش بینی جریان نقدی ………………………………………………………………….55

2-24-3-جریان نقدی دربررسی ارتباط سودوبازده …………………………………………….56

2-25-تحقیقات مرتبط باتغییرسودنقدی …………………………………………………………..57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-26-تحقیقات مربوط بااقلام تعهدی:  …………………………………………………………..58

2-26-1-ارتباط وجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی واقلام تعهدی بابازده سهام ……………..58

2-26-2-کیفیت اقلام تعهدی وسود:تأثیر خطاهای برآوردتعهدی ………………………………58

2-26-3-ارتباط بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سود ………………………………….59

ب )تحقیقات انجام شده درداخل کشور ……………………………………………………………59

2-27-ساسان میار(1374) ………………………………………………………………………59

2-28-رضوان حجازی(1375) …………………………………………………………………60

2-29-احمدظریف فرد(1378) ………………………………………………………………….60

2-30-احمدبدری(1378)……………………………………………………………………….60

2-31-عارف باباپور(1380)…………………………………………………………………….61

2-32-پرویزخاوری واحمدرضاباقری گرمارودی (1380)…………………………………61

2-33-احمدعزیزی ومحمدرضاپوررضا(1380)……………………………………………….61

2-34-حسین کدخدایی وعلی صابری(1381)………………………………………………….61

2-35-ساسان مهرانی وکاوه مهرانی (1382)…………………………………………………..61

2-36- علی ثقفی وغلامرضاکردستانی(1383)…………………………………………………62

2-37- حمیدحقیقت وعلی همایون(1383)……………………………………………………….62

2-38-ایرج نوروش ورضامجیدی(1383)……………………………………………………..62

2-39- احمدبدری،سیدجلال صادقی شریف وسعیدطوسی(1384) ……………………………62

2-40- بیتامشایخی،ساسان مهرانی،کاوه مهرانی وغلامرضاکرمی(1384)…………………..63

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-41- محمدحسین قائمی ،امین رضاخوشدل نظامی(1385)………………………………..63

2-42-کریمی وصادقی(1389)………………………………………………………………..63

2-43- مرضیه ابریشم چی(1389)………………………………………………………………63

2-44-محمدزادگان(1385)………………………………………………………………………64

2-45- اختصار مطالعات مرتبط باموضوع پژوهش…………………………………………..64

2-46- اختصار…………………………………………………………………………………….72

فصل سوم:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………….74

3-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………75

3-2- اظهار مسأله……………………………………………………………………………………76

3-3- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….77

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………..78

3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………78

3-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………79

3-7- دوره زمانی پژوهش…………………………………………………………………………..79

3-8- جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..79

3-9-سنجش متغیرهای مستقل ووابسته:………………………………………………………80

3-9-1-مدل پژوهش…………………………………………………………………………………80

3-9-2-اقلام تعهدی…………………………………………………………………………..80

3-9-3-اقلام اختیاری وغیراختیاری  …………………………………………………….81

3-9-4-پایداری سود……………………………………………………………………………….82

3-9-5-بازده عادی سهام………………………………………………………………………….83

3-10-عامل استانداردکننده…………………………………………………………………..84

3-11-تعریف مقداراحتمال:……………………………………………………………………..85

3-11-1-مراحل مطالعه فرضیات آماری……………………………………………………….88

3-11-1-1-مطالعه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته……………..88

3-11-1-2-مطالعه فرضیات زیربنایی………………………………………………………….88

3-12-اختصار……………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………..90

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….91

4-2-آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش:……………………………………………………………..91

4-2-1- تحلیل توصیفی بازده……………………………………………………………………..91

4-2-2- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی اختیاری استانداردشده…………………………………….92

4-2-3- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی غیراختیاری استانداردشده………………………………..93

4-2-4- تحلیل توصیفی پایداری سود استانداردشده……………………………………………..93

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………….94

4-4- آماراستنباطی(مطالعه فرضیات پژوهش):………………………………………………….94

4-4-1- مطالعه فرضیه اصلی (ارتباط کیفیت سود  و بازده سهام) …………………………..94

4-4-2- مطالعه فرضیه اول (ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام) ……………….95

4-4-3- مطالعه فرضیه دوم (ارتباط بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده سه………………95

4-4-4- مطالعه فرضیه سوم (ارتباط بین پایداری سود  و بازده سهام)………………………96

4-4-5-رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………96

4-5- مقایسه بازده سهام برحسب شرکتها………………………………………………………..98

4-6- مقایسه بازده سهام برحسب سال……………………………………………………………98

4-7- اختصار………………………………………………………………………………………99

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………100

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….101

5-2- اختصار موضوع درروش پژوهش…………………………………………………………102

5-3- اختصار یافته های پژوهش…………………………………………………………………103

5-4-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..103

5-5-پیشنهاداتی درارتباط باموضوع …………………………………………………………..104

5-6-پیشنهاداتی درارتباط باتحقیقات آتی ………………………………………………………104

منابع………………………………………………………………………………………………106

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

(جدول2-1): چارچوب هاومعیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………..23

(جدول2-2): اختصار مطالعات انجام شده درخارج ازایران…………………………………….64

(جدول2-3): اختصار مطالعات انجام شده درایران………………………………………………69

(جدول4-1): شاخص های توصیفی متغیربازده سهام……………………………………………92

(جدول4-2): شاخص های مرکزی وپراکندگی اقلام تعهدی اختیاری………………………….93

(جدول4-3): شاخص های مرکزی وپراکندگی اقلام تعهدی غیراختیاری……………………..93

(جدول4-4): شاخص های مرکزی وپراکندگی پایداری سود……………………………………94

(جدول4-5): آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………94

(جدول4-6): ارتباط کیفیت سودوبازده سهام……………………………………………………..95

(جدول4-7): ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری وبازده سهام……………………………………..95

(جدول4-8): ارتباط بین اقلام تعهدی غیراختیاری وبازده سهام…………………………………96

(جدول4-9): ارتباط پایداری سودوبازده سهام……………………………………………………96

(جدول4-10): رگرسیون چندمتغیره……………………………………………………………..96

(جدول4-11): اختصار مدل رگرسیون چندمتغیره……………………………………………….97

(جدول4-12): معناداربودن مدل رگرسیون چندمتغیره………………………………………….97

(جدول4-13): معناداربودن یانبودن هریک ازمتغیرهای مستقل باوابسته……………………..98

(جدول4-14): آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بازده سهام برحسب شرکتها……………..98

(جدول4-15): آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بازده سهام برحسب سال…………………99

(جدول5-1): جدول اختصار یافته های پژوهش …………………………………………………103

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                         صفحه

(شکل2-1): شکل کیفیت…………………………………………………………………………..22

 

(شکل3-9-1):مدل پژوهش ………………………………………………………………………..80

 

 

 

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.اقلام تعهدی  که بعنوان یکی ازشاخص نمایانگرکیفیت سوداست اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان می دهد حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی می باشد. ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد،به معنی تکرارسودجاری می باشد.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب ارتباط بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده می باشد.هدف اصلی این پژوهش به توضیح زیرمی باشد:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید