دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی M.A

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2.1. اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3.1. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1.3.1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4.1. سوال‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 8

8.1. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1.2. زیربنای نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2.2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1.3. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… 54

6.3. جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3. روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2.1.4. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست جدول‌ها

1.4 جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2.4 جدول سابقه تمرینی ورزشکاران………………………………………………………………………………………………………………. 58

3.4 جدول شاخص های آماری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………. 59

4.4 جدول مقدار احتمال متغیر خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………….. 65

5.4 جدول مقدار احتمال متغیر خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………….. 66

6.4 جدول تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………. 67

7.4 جدول ضرایب تأثیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

8.4 جدول مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فهرست نمودارها

1.4 نمودار مسیر ارتباط خود سودمندی با میزان خطر پذیری با بهره گیری از نرم افزار لیزرل…………………………………………… 60

2.4 نمودار مسیر ارتباط خودسودمندی با میزان عملکرد با بهره گیری از نرم افزار لیزرل…………………………………………………. 61

3.4 نمودار مسیر ارتباط خطرپذیری روانی با میزان عملکرد با بهره گیری از نرم افزار لیزرل…………………………………………….. 62

4.4 نمودار مسیر مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 64

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران می باشد. روش این پژوهش علّی – همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 می باشد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار این مقاله پرسشنامه شخصیتی آیزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ روانی با 4 خرده مقیاس (رفتار مخاطره آمیز، پرخاشگری، هیجان طلبی و اضطراب) مورد مطالعه قرار می داد. روایی آن نیز توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان شنا تأیید گردید. پایایی آن 852/0 تعیین گردید. در این پژوهش آغاز با بهره گیری از آمار توصیفی که از میانگین و انحراف معیار به مقصود اختصار کردن و طبقه بندی اطلاعات بهره گیری می گردد. سپس از آزمون معادله ساختاری برای آزمون مدل بهره گیری خواهد گردید. یافته ها نشان داد بین خود سودمندی و میزان خطر پذیری روانی ارتباط معناداری هست. تمامی ابعاد خودسودمندی و نیز کلیه ابعاد میزان خطر پذیری روانی در مدل، تأثیر معنادار داشتند. در نتیجه می توان گفت احساس خودسودمندی و خطرپذیری برآوردکننده معنی داری برای عملکرد در شرکت کنندگان می باشند.

مقدمه

از آن جایی که قابلیت یک فرد روی سازماندهی فعالیت ها و رفتارهای وی تأثیر مثبت می گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندی بالا، تعهد بیشتری نسبت به مشارکت و پایبندی در فعالیت های ورزشی دارند ( دیل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندی که بر نظریه شناختی آلبرت بندورا[2] (1977) مبتنی می باشد به باور شخص در مورد اینکه چگونه به خوبی می تواند در تغییر موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختی – اجتماعی مقصود از خودسودمندی مفهومی می باشد که به احساس شایستگی و کفایت شخص در مورد انجام اعمالی که توان انجام آن را در خود می بیند، تصریح دارد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید