دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی و خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا امیرتاش

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1.1. اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………. 4

2.1. اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6

3.1. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 7

1.3.1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………….. 7

4.1. سوال‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………… 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

8.1. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1.2. زیربنای نظری…………………………………………………………………………………………… 12

2.2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش پژوهش

1.3. روش پژوهش………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………….. 54

6.3. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 55

7.3. روش های آماری………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………… 58

2.1.4. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی………………………………………………………………………… 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………….. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………… 86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع……………………………………………………………………………………………….. 91

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….. 96

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران می باشد. روش این پژوهش علّی – همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 می باشد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار این مقاله پرسشنامه شخصیتی آیزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ روانی با 4 خرده مقیاس (رفتار مخاطره آمیز، پرخاشگری، هیجان طلبی و اضطراب) مورد مطالعه قرار می داد. روایی آن نیز توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان شنا تأیید گردید. پایایی آن 852/0 تعیین گردید. در این پژوهش آغاز با بهره گیری از آمار توصیفی که از میانگین و انحراف معیار به مقصود اختصار کردن و طبقه بندی اطلاعات بهره گیری می گردد. سپس از آزمون معادله ساختاری برای آزمون مدل بهره گیری خواهد گردید. یافته ها نشان داد بین خود سودمندی و میزان خطر پذیری روانی ارتباط معناداری هست. تمامی ابعاد خودسودمندی و نیز کلیه ابعاد میزان خطر پذیری روانی در مدل، تأثیر معنادار داشتند. در نتیجه می توان گفت احساس خودسودمندی و خطرپذیری برآوردکننده معنی داری برای عملکرد در شرکت کنندگان می باشند.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

از آن جایی که قابلیت یک فرد روی سازماندهی فعالیت ها و رفتارهای وی تأثیر مثبت می گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندی بالا، تعهد بیشتری نسبت به مشارکت و پایبندی در فعالیت های ورزشی دارند ( دیل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندی که بر نظریه شناختی آلبرت بندورا[2] (1977) مبتنی می باشد به باور شخص در مورد اینکه چگونه به خوبی می تواند در تغییر موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختی – اجتماعی مقصود از خودسودمندی مفهومی می باشد که به احساس شایستگی و کفایت شخص در مورد انجام اعمالی که توان انجام آن را در خود می بیند، تصریح دارد.

در چند دهه اخیر روانشناسی ورزشی، بصورت بخش مهمی از مربیگری ورزشی در آمده می باشد بخصوص این که مربیان بعنوان افرادی آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرینات، کنار ورزشکاران بوده و کوشش می کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندی را اندازه گیری کرده و ارتباط این عوامل را با موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران بسنجند (تجاری، 1378).

امروزه ورزش بخشی از زندگی شده می باشد و برای بعضی مردم همه زندگی می باشد. توپی را در اختیار یک یا چند کودک بگذارید. آن ها شروع می کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تیم ساختن و مسابقه دادن و دیگر هیچ نمی خواهند. در دنیای بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهیزات و امکانات بسیار پرخرج و گرانقیمتی برای کاربردهای ورزشی ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش یا ورزش هایی می کنند که یا خود با آن ها درگیر هستند و یا دیگران را در آن حال تماشا می کنند. سرانجام، ورزش رفتار می باشد و پس دارای بعدی روانشناسی می باشد، مهارت های روانی، اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطوح بالای رقابت بشمار می طریقه، این موضوع توسط ماهونی، گابریل و پرکنیز[3] (1987) نیز اظهار گردید که ورزشکاران رقابتی سطح بالا در مقایسه با ورزشکاران سطح پایین، اعتماد بنفس بیشتر و قابلیت تمرکز بیشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بیشتر در زمینه برتری در ورزش دارند.

1-1- اظهار مسأله

یکی از کاربردهای روانشناسی در ورزش، کمک به بهبود عملکردها، یادگیری و اجرای صحیح تر وآسان تر مهارت ها می باشد که با بهره گیری از شیوه ها و تکنیک های مختلف مانند تمرین ذهنی، حس اعتماد بنفس و خودسودمندی صورت می پذیرد (هاردی. لو[1]، 1384). تئوری خودسودمندی بندورا اظهار می کند که وقتی مهارت های ضروری و محرک های کافی (انگیزش) موجود باشد، خودسودمندی، اجرای طبیعی را پیش بینی می کند (رمضانی خلیل آبادی، 1372) .به بیانی دیگر، تئوری خودسودمندی در حقیقت به قضاوت بشر ها از ظرفیت و توانشان در اقدام تعبیر شده می باشد و حاصل طریقه پیچیده ای از باورهای شخصی می باشد که متکی به منابع مختلف اطلاعات، توانایی همچون تجربیات گذشته، باورها ، ترغیب و تشویق کلامی و شرایط روانی و برانگیختگی می باشد (دبورا فلتز[2]، 1990).

مهارت های روانی، اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطوح بالای رقابت بشمار می طریقه (صادقی، 1381). اغلب این کمبودهای روانی هستند که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقه باز می دارند تا اشتباهات و کمبودهای فیزیکی (هکر[3]، 2000). به نظر لئون[4] (2002) مهم ترین عامل مؤثر در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه ویژگی های روانی آن ها ست (لنوس[5]، 2002).

خودسودمندی مهارت درک نیست، آن چیزی می باشد که من اعتقاد دارم می توانم بامهارت تحت شرایط خاص انجام دهم و در واقع به این معنی می باشد که آن چیز که را که می گویم احتمالا انجام خواهم داد . افرادی که دارای حس کم برای انجام یک کار هستند پیش روی کسانی هستند که بر این باورند بایستی مشارکت مشتاقانه ای در انجام یک کار داشته باشند به خصوص هنگام مواجه با موانع. وینبرگ[6] (1981) پیشنهاد می کند که درجه خودسودمندی یک نفر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ذهنی و احساسی بر اجرا تاثیر می گذارد. به طوری که هر چقدر اندازه خودسودمندی فرد بالا برود به همان اندازه عملکرد ورزشی او بهتر خواهد بود (اودورا کیسی[7]، 1995).

علاوه   بر خودسودمندی ، میزان   خطرپذیری و عوامل خطرز ا (استرس ، هیجان خواهی، افزایش انگیزه) در عملکرد ورزشی افراد تأثیر گذارند (یوزکو، باکمن ووایت[8]، 2008). به گفته زاکرمن[9] (1994) خطر به عنوان بخشی از یک هدف تابع ارزیابی فرد از این وضعیت می باشد از آنجا که بسیاری از رفتارهای پر خطر موجب آسیب دیدن و یا آسیب رساندن می باشد بستگی به انگیزه ها و پیامدهای رفتار خطر پذیری و تعبیر صحیح از خطر دارد.

خطرپذیری به ماهیت فرد و نوع روابط با دیگران بستگی دارد، گاهی اوقات خطر پذیری می تواند منافع مثبتی برای افراد و جوامع آنها داشته باشد (هکر، 2005). گفته می گردد خطرپذیری از ویژگی های ورزشکاران موفق می باشد (اسچوبل و گالوان[10]، 2006). گاهی اوقات خطرپذیری به علت بالا بردن سطح انگیختگی، خلاقیت هنری، تشدید احساسات و ماجراجویی بروز می کند، درحقیقت افراد خطر می کنند تا به یک نتیجه مطلوب دست یابند (گالوان، 2007). بعضی افراد اساساً خطرپذیر هستند و فعالیت های مخاطره آمیزی انجام می دهند، گفته می گردد که سن افراد مشخص کننده میزان خطرپذیری در آن ها می باشد، هر چه سن افراد بالاتر می رود تمایل به امنیت در آن ها بیشتر می گردد و خطر گریزتر می شوند (جان، 2006 و آلیسون[11]، 2004).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید