فایل پژوهش: پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

دانلود پایان نامه

عنوان:

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

استاد راهنما:

دکتر منوچهر انصاری

شهریور ماه 1390

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

  1. فصل اول.. 9

1-1. مقدمه.. 9

1-2. مساله اصلی پژوهش :.. 9

1-3. تشریح و اظهار مساله :.. 15

1-4. ضرورت انجام پژوهش :.. 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) پژوهش :.. 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های پژوهش :.. 17

1-7. قلمرو پژوهش :.. 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :.. 18

  1. فصل دوم.. 21

2-1. مقدمه.. 21

2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 22

2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 24

معماری سیستم ERP.. 30

اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32

2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان… 34

2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36

استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38

انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42

معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60

2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. 63

– ERP و فرهنگ سازمانی.. 63

ERP و فرآیندهای سازمانی.. 63

ERP و تکنولوژی.. 64

ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65

2-7. بهره گیری از ERP درایران… 70

تقسیم بندی بازار ERP ایران.. 72

2-8.مدل مفهومی پژوهش…. 75

2-9.جمع بندی فصل… 76

  1. فصل سوم.. 79

3-1. مقدمه.. 79

3-2. روش پژوهش.. 79

پژوهش کاربردی.. 79

پژوهش توصیفی.. 80

3-3. متغیرهای پژوهش.. 81

3-4. روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 82

3-5. روایی و پایایی پرسشنامه.. 84

تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 84

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 85

3-6. جامعه و نمونه آماری.. 86

جامعه آماری.. 86

قلمرو مکانی پژوهش.. 86

قلمرو زمانی پژوهش.. 86

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. 87

3-7. روشهای نمونه‌گیری.. 87

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

آزمون t. 88

آزمون فرید من.. 88

  1. فصل چهار.. 91

4-1. آمار توصیفی.. 92

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها.. 92

جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 92

سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 94

سن.. 95

سابقه خدمت.. 96

4-2. آمار استنباطی.. 98

آزمون فرضیه های پژوهش.. 99

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آزمون نرمال.. 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی.. 101

فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی.. 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی.. 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار.. 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده.. 106

فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد.. 107

فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی.. 108

آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 109

4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان… 111

  1. فصل پنجم.. 117
  2. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1. مقدمه.. 117

5-2. نتیجه گیری.. 117

5-3. اختصار نتایج.. 117

5-4. نتایج آزمون فرضیات.. 118

5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. 118

5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن   122

5-8. پیشنهادات.. 123

پیشنهادات در سطح کلی.. 123

پیشنهادات در سطح سازمان.. 124

5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

5-10. محدودیت های پژوهش.. 126

پرسشنامه.. 133

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید