دانلود پژوهش: پایان نامه ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانلود پایان نامه

گروه  آموزشی معماری

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان:

 

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

 

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کریمی مشاور

 

اسفند 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده:

محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز می باشد . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آن چیز که در نگاه اول به ذهن متبادر می گردد بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد می باشد تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را مطالعه کند . درواقع هدف تعیین ارتباط بین عملکرد کارکنان و محیط فیزیکی کارشان می باشد. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می گردید .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش پژوهش در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن بهره گیری از پرسشنامه و تحلیل آماری می باشد . داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به اظهار دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن می باشد که طراحی محیط اداری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد و بهره گیری از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور کلی مطالعه فاکتورهای مختلف نشان می‌دهد که نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملکرد اغلب کارکنان و بهره وری شغلی آنان،  تأثیر کلیدی بازی کند . با در نظر داشتن مطالعه های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر می باشد که از فضاهای با پلان آزاد بهره گیری نمود .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم می باشد ، بهتر می باشد در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار می باشد ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان بهره گیری گردد. این به آن دلیل می باشد که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر می باشد برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از به وجودآمدن صداهای مزاحم ممانعت نمود . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاههای فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین نمود .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاههای تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت .

واژه­های کلیدی: رضایت شغلی ، فضاهای اداری ، پلان آزاد

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مساله. 4

1-3 ضرورت انجام پژوهش.. 7

1-4 فرضیه‌های پژوهش…. 7

1-5 اهداف پژوهش…. 8

1-6 روش انجام پژوهش.. 8

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه: 13

2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15

2-3 حریم خصوص…. 16

2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک…. 21

2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24

2-4 ارتباطات… 25

2-5  تهویه. 26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با بهره گیری از بازشوها) 27

2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28

2-6 نور 30

2-6-1 بهره گیری از نور طبیعی روزانه. 30

2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34

2-7 عملکرد. 35

2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی.. 35

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مقدمه: 39

3-2 روش پژوهش.. 39

3-2-1 روش انجام پژوهش…. 39

3-2-2 جامعه آماری.. 40

3-2-3 گردآوری اطلاعات… 40

3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41

3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41

3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی

4-1 مقدمه : 49

بخش اول: شناخت بستر. 50

4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری.. 51

4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51

4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59

4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60

بخش دوم: تحلیل آماری.. 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه

5-1 مقدمه: 75

5 -2- بحث در طریقه کلی پژوهش: 76

5-3 یافته ها 76

5-4- نتیجه گیری.. 79

5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79

منابع فارسی.. 81

Refrencese. 82

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده بشر.. 17

تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال.. 18

تصویر شماره 3: فضای شخصی.. 19

تصویر شماره4: فضای شخصی . 19

تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33

تصویر6: یک مدل مفهومی از بهره گیری نور روزانه در ادارات پلان باز 33

تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36

تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50

تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51

تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52

تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53

تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59

تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60

تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65

تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی.. 68

تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی.. 70

تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات… 71

تصویر18:دیاگرام نهایی.. 72

 

جدول شماره1: Reliability Statistics 62

جدول شماره2: Model Summary. 63

جدول شماره3: ANOVAb. 64

جدول شماره4: Coefficientsa. 64

جدول شماره5 Model Summary: 66

جدول شماره6: ANOVAb. 66

جدول شماره7: Coefficientsa 67

جدول شماره8: Coefficientsa. 67

جدول شماره9 ANOVAb. 69

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید