فرمت word : پایان نامه ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

 عنوان

ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان البرز )

 استاد  راهنما

دکتر حسین عابدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع،  قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر می باشد، تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل‌های کارآمد که با توجه استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می‌پردازد، مدل کارت امتیازی متوازن می باشد، که علاوه بر در نظر داشتن بعد مالی از سه بعد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری نیز دو گروه مدیران کارکنان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد . این پژوهش به مطالعه چهار فرضیه پرداخته می باشد که برای مطالعه این فرضیات از آزمون دوجمله ای بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که منظر مالی و منظر رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته اما منظرهای مشتری و فرآیند داخلی تحقق یافته می باشد .

واژگان کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،منظر مالی ،منظر مشتری ،منظر فرایند داخلی  و رشد و یادگیری

 

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1.مقدمه 2

1-2.تعریف موضوع پژوهش 3

1-3. تشریح و اظهار مسئله 3

1-4.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش 4

1-5 .اهداف پژوهش 5

1-6.فرضیات پژوهش 6

1-7. سوالات پژوهش 6

1-8 .روش پژوهش 7

1-9.تعاریف عملیاتی و مفهومی 7

1-9-1.تعریف مفهومی 7

1-9-2.تعاریف عملیاتی متغیر ها 9

ادبیات پژوهش 11

2-1.مقدمه 12

2-2.چند تعریف مفهومی و عملیاتی در حوزه مدیریت و ارزیابی 13

2-2-1.استراتژی 13

2-2-2.مدیریت استراتژیک 13

2-2-3.برنامه ریزی استراتژیک 14

2-3.ارزیابی عملکرد 14

2-4.اهمیت اندازهگیری عملکرد 15

2-5.فرآیند ارزیابی عملکرد 16

2-6.انقلاب ارزیابی عملکرد 17

2-7.روش های اندازه گیری عملکرد 18

2-7-1. جایزه کیفیت اروپایی 18

2-7-2.شش سیگما 19

2-8.نیاز به چارچوبی متوازن برای ارزیابی عملکرد 20

2-9. کارت امتیازی متوازن 20

2 ـ 10 . مدل کارت امتیازی متوازن 21

2 ـ 10 ـ 1. چگونگی شکل گیری کارت امتیازی متوازن 21

2 ـ 10 ـ 2. تعاریف کارت امتیازی متوازن 22

2 ـ 10 ـ 3 . سیر تکامل کارت امتیازی متوازن 23

2 ـ 10ـ 4. معرفی کارت امتیازی متوازن 26

2 ـ 10 ـ 5. ساختار کارت امتیازی متوازن 27

2 ـ 10 ـ 6 . چارچوب کارت امتیازی متوازن 29

2 ـ 10 ـ 6 ـ 1. منظر مالی 29

2 ـ 10 ـ 6 ـ 2. منظر مشتری 31

1 ـ 10 ـ 6- 3. منظر فرایند داخلی 34

2 ـ 10 ـ 6 ـ 4. منظر یادگیری و رشد 36

2 ـ 10 ـ 7. مفاهیم عمده در کارت امتیازی متوازن 39

2 ـ 10 ـ 7 ـ 1. عملکرد در سطح واحد تجاری 39

2 ـ 10 -7ـ 2. ارتباط های علت و معلولی 40

2 ـ 10 ـ 7 ـ 3. اندازه های مالی وغیر مالی 40

2 ـ 10 ـ 7 ـ 4. اعلام استراتژی های بنگاه به کارکنان 41

2 ـ 11 . فرایندهای کارت امتیازی متوازن 41

2 ـ 12 . اهمیت کارت امتیازی متوازن و تأثیر آن در سازمان 42

2 ـ13 . موفقیت سازمان با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن 43

2 ـ 14 . علت های بهره گیری از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد 44

2ـ 15 . الگوی تبدیل استراتژی به اقدام 46

2 ـ 15 ـ 1 . گام اول : ارزیابی امکان پذیری 47

2 ـ 15 ـ 2. گام دوم : تامین منابع 49

2 ـ 15 ـ 3. گام سوم: سیاست گذاری و معیارسازی 49

2 ـ 15 ـ 4. گام چهارم: انگیزش و بسیج سازمان 50

2 ـ 15 ـ 5. گام پنجم: اجرای استراتژی 50

2 ـ 15 ـ 6. گام ششم: تبدیل استراتژی به اقدام 50

2 ـ 15 ـ 7. گام هفتم ـ تحکیم 52

2-16.موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی 53

2 ـ 16 ـ 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2 ـ 16 ـ 2. مانع به عدم همسویی کارکنان با استراتژی 55

2 ـ 16 ـ 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 55

2 ـ 16 ـ 4.  مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 56

2 ـ 17 . بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش کارت امتیازی متوازن 56

2 ـ 17 ـ 1. برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی 57

2 ـ 17 ـ 2. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان 57

2 ـ 17 ـ 3. برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 58

2 ـ 17 ـ 4. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 58

2 ـ 18 . مزایا و معایب روش کارت امتیازی متوازن 59

2 ـ19 . تحقیقات انجام  شده در موضوع مورد پژوهش 60

2-19-1.در داخل کشور 61

2-19-2.خارج از کشور 69

2-20.تاریخچه سازمان تامین اجتماعی 71

فصل سوم 74

روش شناسی پژوهش 74

3-1.مقدمه 75

3-2.روش پژوهش 75

3-3.جامعه آماری و نمونه آماری 76

3-4 .ابزار گردآوری داده ها 78

3-4-1.پرسشنامه 79

3-4-2.مصاحبه 79

3- 5. اعتبار ابزار اندازه گیری 79

3-5- 1.مطالعه روایی 80

3- 5- 2.مطالعه پایایی 80

3-6 .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 82

3-7. محدوده پژوهش 82

3-7-1 .قلمرو مکانی پژوهش 82

3-7-2. قلمرو زمانی پژوهش 83

3-7-3. قلمرو موضوعی پژوهش 83

4-1. مقدمه 85

4-2. آمار توصیفی 85

4-2-1. آمار توصیفی مدیران ،معاونین و رؤسای ادارات  امور و گروه 86

4-2-1-1.سن پاسخگویان 86

4-2-1-2.جنسیت پاسخگویان 87

4-2-1-3.وضعیت تاهل پاسخگویان 88

4-2-1-4.سطح تحصیلات 90

4-2-1-5.سابقه خدمت پاسخگویان 91

4-2-2. آمار توصیفی بیمه شدگان 92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2-1.جنسیت پاسخگویان 93

4-2-2-2.سن پاسخگویان 94

4-2-2-3.سطح تحصیلات 95

4-3. آمار استنباطی 96

4-3-1.آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 96

4-3-2.آزمون فرضیات 97

4-3-2-1.فرضیه اول 97

4-3-2-2.فرضیه دوم 98

4-3-2-3. فرضیه سوم 99

4-3-2-4.فرضیه چهارم 100

5-1. مقدمه 103

5-2.اختصار آزمون فرضیات پژوهش 103

5-3.نتیجه گیری 105

5-4. پیشنهادهای کاربردی 106

5-5. پیشنهادهای پژوهشی 107

5-6. محدودیت‌های پژوهش 107

منابع فارسی 110

منابع انگلیسی 115

منابع اینترنتی 118

پیوست 119

پرسشنامه شماره 1 120

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید