منبع پایان نامه : پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

دانلود پایان نامه

بانک ها تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت اعمال می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته می باشد. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده می باشد که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه‌های سنتی و تک بعدی به عملکرد مالی معرفی می نمایند. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین و بازده دارایی‌ها به عنوان نماینده عملکرد مالی بانک ها بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود عوامل موثر بر شاخص های مذکور مانند ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی ، مدیریت دارایی و اندازه بانک مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج حاصل نشان داده می باشد که در مدل اول؛ اندازه بانک ارتباط مثبت و ضعیفی با بازده دارایی‌ها دارد. همچنین ریسک اعتباری ارتباط مستقیمی با بازده دارایی‌ها دارد. کارایی عملیاتی ارتباط معکوس با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی ارتباط‌ی مثبت و معنی داری با بازده دارایی‌ها دارد. در مدل دوم؛ اندازه بانک ارتباط معکوس با کیوی توبین دارد. همچنین ریسک اعتباری ارتباط مستقیمی با کیوی توبین دارد. کارایی عملیاتی ارتباط مستقیمی با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی ارتباط‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد. در مدل سوم؛ اندازه بانک ارتباط مثبتی با ارزش افزوده اقتصادی دارد. همچنین ریسک اعتباری ارتباط معکوس با متغیر وابسته دارد. کارایی عملیاتی ارتباط‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد و در نهایت مدیریت دارایی ارتباط‌ی مثبت و معنی داری با ارزش افزوده اقتصادی دارد.

 

 

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار،ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین، بازده دارایی،مدیریت دارایی،ریسک اعتباری،کارایی عملیاتی،اندازه بانک.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1- مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید