پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با استفاده از بازخورد 360 درجه

دانلود پایان نامه

واحد قشم

 

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گیری از بازخورد 360 درجه

 

استاد راهنما:

دکتر مجید جلالی‌فراهانی

استاد مشاور:

دکتر لقمان کشاورز

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ‌ارشد

در رشته تربیت‌بدنی گرایش مدیریت ورزشی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با بهره گیری از بازخورد 360 درجه بود. در این پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی به عنوان زیردستان، روسای دانشکده‌های تربیت بدنی به عنوان بالادستان، اساتید دروس تخصصی تربیت بدنی به عنوان همتایان و مدیران گروه تربیت بدنی (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر جهت انتخاب مدیران و مدیران ارشد از نوع کل شمار بود و روش نمونه‌گیری جهت انتخاب دانشجویان و اساتید به صورت تصادفی بود (96 (N=. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پرسشنامه 40 ویژگی مدیر در قالب چهار عامل اصلی مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی به صورت جمله خبری و در مقایس پنج ارزشی لیکرت تدوین شده بود. در پژوهش حاضر پایایی کلی این پرسشنامه 97/0 بدست آمد. روش آماری این پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی بود که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارها بهره گیری گردید. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه بهره گیری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین نتایج ارزیابی گروه­های مورد مطالعه در خصوص مهارت‌های مدیریتی و فنی و ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی در سطح معناداری 001/0 هست. در نهایت با شناسایی نقاط کور رفتار مدیران و همچنین نقاط قوت و ضعف آنان پیشنهادهایی برای بهینه­سازی رفتار آن‌ها ارائه گردید.

واژه­های کلیدی:

مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی، بازخورد 360 درجه

 

فهرست عناوین……………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1- ‌تعریف مساله. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-5- فرضیات پژوهش… 7

1-6- محدودیت های پژوهش… 8

1-7- پیش فرض‌های پژوهش… 8

1-8- قلمرو پژوهش… 9

1-9- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟. 13

2-3- وظایف مدیریتی.. 13

2-3-1- برنامه‌ریزی.. 15

2-3-2- سازماندهی.. 15

2-3-3- تأمین نیروی انسانی.. 16

2-3-4- هدایت.. 17

2-3-5- کنترل. 17

2-4- مهارت‌های مدیریتی.. 18

2-4-1- مهارت‌های ادراکی.. 18

2-4-2- مهارت‌های میان فردی یا انسانی.. 19

2-4-3- مهارت فنی.. 21

2-5- تأثیر‌های مدیریتی.. 22

2-5-1- تأثیر‌های انسانی یا میان فردی.. 22

2-5-2-  تأثیر‌های اطلاعاتی.. 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-3- تأثیر‌های تصمیمی.. 23

2-6- ویژگی‌های مدیران موفق.. 24

2-7- ارزیابی عملکرد مدیران. 26

2-8- ارزیابی عملکرد. 29

2-9- تعریف ارزیابی عملکرد. 30

2-10-تعریف ارزیابی عملکرد. 30

2-11- منابع ارزیابی عملکرد. 30

2-12- فرآیند ارزیابی عملکرد. 34

2-13- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد. 35

2-14- بازخورد 360 درجه. 36

2-15- سطوح بازخورد 360 درجه. 38

2-16- روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه. 39

2-17- اهداف بازخورد 360 درجه. 40

2-18- اهمیت درخواست بازخورد. 42

2-19- مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه. 42

2-20- خصوصیات ارزشیابی کننده 44

2-21- معضلات بکارگیری ارزیابی 360 درجه. 44

2-23- پیشینه پژوهش.. 45

2-23-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 45

2-22-2- تحقیقات انجام شده خارج کشور 49

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش.. 56

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش… 57

3-3- جامعه آماری.. 57

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 57

3-5- فرآیند اجرای پژوهش… 58

3-6- متغیرهای پژوهش… 58

3-7- ابزار اندازه‌گیری.. 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-7-1- روایی آزمون. 60

3-7-2- پایایی آزمون. 60

3-8- روش جمع‌آوری اطلاعات.. 61

3-9- روش‌های آماری.. 61

فصل چهارم نتایج و یافته‌های پژوهش.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- یافته‌های توصیفی.. 63

4-2-1- وضعیت سن دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 63

4-2-2- مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 63

4-2-3- وضعیت سن اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 64

4-2-4- وضعیت تحصیلات اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 64

4-2-5- سابقه تدریس اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 65

4-2-6- سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 65

4-2-7- وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 66

4-2-8- سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 66

4-2-9- سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 67

4-2-10- سن مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 67

4-2-11- وضعیت تحصیلات مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 68

4-2-12- سابقه مدیریت مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 68

4-2-13- سابقه کار مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی.. 69

4-3- مطالعه وضعیت طبیعی بودن داده‌ها 69

4-4- یافته‌های استنباطی.. 70

4-4-1- آزمون فرض اول. 70

4-4-2- آزمون فرض دوم. 74

4-4-3- آزمون فرض سوم. 77

4-4-4- آزمون فرض چهارم. 80

4-4-5- آزمون فرض پنجم. 83

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری.. 85

5-1- مقدمه. 86

5-2- اختصار پژوهش.. 86

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 87

5-4- پیشنهادات برخاسته از پژوهش.. 90

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 91

منابع. 92

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 2-1. ارزیابی چند منبعه. 34

شکل 2-2. فرآیند ارزیابی عملکرد. 34

جدول 2-1. تفاوت سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن. 35

شکل 3-1. فرآیند اجرای پژوهش.. 58

جدول 3-1. متغیرهای پژوهش… 59

جدول 3-2. ضرایب پایایی آزمون. 60

جدول 4-1. سن دانشجویان. 63

جدول 4-2. مقطع تحصیلی دانشجویان. 64

جدول 4-3. سن اساتید. 64

جدول 4-4. وضعیت تحصیلات اساتید. 65

جدول 4-5. سابقه تدریس اساتید. 65

جدول 4-6. سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 66

جدول 4-7. وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 66

جدول 4-8. سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 67

جدول 4-9. سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 67

جدول 4-10. سن مدیران عالی.. 68

جدول 4-11. وضعیت تحصیلات مدیران عالی.. 68

جدول 4-12. سابقه مدیریت مدیران عالی.. 69

جدول 4-13. سابقه کار مدیران عالی.. 69

جدول 4-14. نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای مطالعه وضعیت طبیعی بودن داده‌ها در پرسشنامه‌ها 70

جدول 4-15. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی.. 71

جدول 4-16. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 71

جدول 4-17. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 72

جدول 4-18. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی.. 72

جدول 4-19. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخصهای مدیریتی.. 73

جدول 4-20. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه گروه‌ها 73

جدول 4-21. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی.. 74

جدول 4-22. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 74

جدول 4-23. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 75

جدول 4-24. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های فنی.. 75

جدول 4-25. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروهها در شاخص‌های فنی.. 76

جدول 4-26. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های فنی از دیدگاه گروه‌ها 76

جدول 4-27. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های اجتماعی.. 77

جدول 4-28. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 77

جدول 4-29. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 78

جدول 4-30. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی.. 78

جدول 4-31. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های اجتماعی.. 79

جدول 4-32. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه گروه‌ها 79

جدول 4-33. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی.. 80

جدول 4-34. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی.. 80

جدول 4-35. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 81

جدول 4-36. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های شخصیتی.. 81

جدول 4-37. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخص‌های شخصیتی.. 82

جدول 4-38. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه گروه‌ها 82

جدول 4-39. میانگین امتیاز ارزیابی کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها 83

جدول 4-40. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی کلی.. 83

جدول 4-41. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی.. 84

 

1-1- ‌تعریف مساله

امروزه ورزش یکی از اموری می باشد که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سروکار دارند؛ بعضی از مردم ورزشکار حرفه‌ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها و نمایشات ورزشی بوده و عده‌ای نیز از راه ورزش امور خویش را می‌گذرانند. با افزایش چشمگیر تأثیر ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از الویت‌های استراتژیک برنامه‌ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده می باشد (جکسون و پالمر، 1380).

مدیران ورزشی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها با اهداف تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشته‌های ورزشی مربوط به خود هستند و وظیفه سیاست‌گذاری، خط‌مش گذاری و تعیین استراتژی را در رشته‌های ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. یکی از اهداف مدیران در سازمان‌های ورزشی، مانند هر سازمان دیگری، رسیدن به حداکثر کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری می باشد که بخشی از آن از طریق کسب افتخارات بین‌المللی محقق خواهد گردید.

اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهمترین آن‌ها نیروی انسانی می باشد. در دانشگاه‌ها یکی از منابع انسانی که تأثیر برجسته‌ای در موفقیت دانشگاه دارد مدیران ورزشی، بویژه مدیران ورزشی ملی هستند که کوچکترین تصمیم آن‌ها می‌تواند عملکرد کل دانشگاه را در زمینه تربیت بدنی و ورزش‌های همگانی و قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. با در نظر داشتن اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته، همچنین کشف توانایی‌های خود، به اطلاع از انتظارات دانشگاه در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرآیندی بسیار ارزشمند می باشد. مدیران کلاسیک ارزیابی را به مقصود کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند، اما امروزه هدف از ارزیابی، راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به مقصود افزایش اثربحشی و کارایی می باشد (دهقان قهفرخی، 1387).

مدیر اگر دریابد که دیگران درمورد رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای ارتباطی او چگونه می‌اندیشند و چگونه وی را ارزیابی می‌کنند (ارزیابی دیگران) می‌تواند نظرات بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود (خود ارزیابی) سنجیده و برنامه خود بهینه‌سازی مناسبی برای بهبود عملکرد خویش تدارک ببیند. ارزیابی 360 درجه، به عنوان یکی از ابزارهای جدید ارزیابی عملکرد، با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوتی که با مدیر در ارتباط هستند، می‌تواند به مدیر در این زمینه کمک کند.

بازخورد 360 درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه می باشد. این فرآیند، سیکل کاملی می باشد که اختصار بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند. بعضی از سازمان‌ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به گونه سیستماتیک انجام می‌دهند. بازخورد به افراد کمک می کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می‌تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. سیستم‌های بازخورد 360 درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته می باشد. تعاریف مختلفی از این فرآیند ارائه شده می باشد. به گونه کلی بازخورد 360 درجه یا بازخورد چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد می باشد که بر داده‌های جمع‌آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد (مک‌کارتی، 2001).

سیستم بازخورد 360 درجه شامل مراحل مختلف می باشد:

 1. تعیین هدف بازخورد 360 درجه:

هدف بازخورد 360 درجه این می باشد که اطلاعات بدست آمده از فرآیند برای توسعه مسیر شغلی و ارزیابی عملکرد بهره گیری گردد. این هدف بایستی در ابتدای فرآیند مشخص گردد و با همه ذینفعان درگیر در فرآیند مرتبط باشد.

 1. انتخاب ابزار جمع‌آوری داده:

ابزارهای ارزیابی شامل پرسشنامه‌هایی می باشد که توسط ارزیابی‌کنندگان مختلف پر می گردد، با وجود این بعضی از سازمان‌ها از مصاحبه نیز بهره گیری می‌کنندکه البته تعداد این سازمان‌ها کم می باشد.

 1. تصمیم‌گیری در زمینه موارد:

در این زمینه توصیه می گردد که بجای ویژگی‌های عمومی بر رفتار واقعی فرد توجه گردد. بسیاری از صاحبنظران پیشنهاد کرده‌اند که آیتم‌های ارزیابی بایستی بر محتوای خاصی مبتنی باشند. به طوریکه بتواند خطای ارزیابی را کاهش دهد. رفتارهایی که ارزیابی می شوند بایستی از چشم‌انداز و ارزش‌های سازمان ناشی گردد.

 1. تصمیم‌گیری در مورد دریافت‌کنندگان بازخورد:

در ادبیات مدیریتی، این عقیده مطرح می باشد که افراد بایستی برای مشارکت در برنامه بازخورد داوطلب باشند. مشارکت اجباری می‌تواند تهدیدکننده باشد و اثربخشی سیستم را به خطر بیندازد.

 1. پرورش ارزیابی‌کنندگان و ارزیابی‌شوندگان:

ارتباط با همه ذینفعان درگیر در فرآیند بازخورد 360 درجه در مرحله طراحی و اجرای بازخورد نیاز می باشد و مهارت‌آموزی بخشی از این فرآیند می باشد. پرورش ارزیابی‌شوندگان در زمینه پذیرش بازخورد منفی ضروری می باشد. ارزیابی‌کنندگان بایستی در زمینه خطاهای مختلف ارزیابی که ممکن می باشد رخ بدهد (خطای هاله‌ای، سهل‌گیری) آگاهی پیدا کنند.

 1. دریافت‌کنندگان بازخورد، ارزیابی‌کنندگان را انتخاب می‌کنند:

ارزیابی‌کنندگان شامل رئیس، خود فرد، زیردستان و مشتریان داخلی و خارجی هستند.

 1. توزیع پرسشنامه
 2. تحلیل اطلاعات بازخورد:

این مرحله توسط مشاوران بیرونی صورت می‌گیرد. در این مرحله اطلاعات بازخورد جمع‌آوری شده و گزارش‌های لازم تهیه می گردد.

 1. بازخورد دادن:

زمانی که گزارش‌ها تهیه گردید و گزارش نهایی تکمیل گردید بازخورد به دریافت‌کنندگان بازخورد ارائه می گردد.

 1. پیگیری اجرای فرآیند:

دریافت‌کنندگان بازخورد بایستی قادر به ایجاد زمینه‌های توسعه باشند و از داده‌های بازخورد در زمینه توسعه و مهارت‌آموزی بهره گیری کنند. ضروری می باشد که دریافت‌کنندگان بازخورد، در زمینه رفع ضعف‌هایشان برنامه عملی داشته باشند.

 1. تکرار فرآیند:
این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید