دانلود فرمت word : پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته می باشد. لذا در این پژوهش پژوهشگر ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش مطالعه کرده می باشد. بدین مقصود دو فرضیه اصلی تدوین شده می باشد که فرضیه اول به مطالعه وضعیت مدیریت دانش در گمرک پرداخته می باشد و در فرضیه دوم که به چهار زیر فرضیه تقسیم می گردد به مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی پرداخته می باشد.  برای انجام این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با آلفای کرونباخ89 /0  برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی سازمانی بود بهره گیری گردید. جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50 پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری گردید. به مقصود تجزیه وتحلیل داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی پیرسون) بهره گیری شده می باشد. که در نهایت با در نظر داشتن نتایج، فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. به این شکل که بین فرایندهای مدیریت دانش و  اثربخشی سازمانی ارتباط معناداری  و مثبت هست.

کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، اثربخشی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید