فرمت word : پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی -مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

دانلود پایان نامه

دانشکده : آموزش های الکترونیکی (مجازی)

گروه : مدیریت تربیت بدنی

 

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

 

استاد راهنما :

دکترمحمدحسین رضوانی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا شیخ

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه    

                     

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 اهمیت ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 نوآوری پژوهش: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 اهداف اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1 اهداف فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1 سوال های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2 سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-1 فرضیات اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-2 فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-9 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 10

1-10-1 تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-10-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………… 11

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2 فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-1 فرهنگ و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-2 مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز……………………………………………………………………………. 15

2-2-3 کارکردهای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1 تعاریف، مفاهیم و ضرورت هوش فرهنگی………………………………………………………………………………… 18

2-4-2 مولفه های هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-3 بهره گیری ازهوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4 آموزش هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-5 توسعه هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-6 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-7 ارتباط هوش فرهنگی با انواع هوش……………………………………………………………………………………………. 28

2-4-8 رشد هوش فرهنگی مدیران……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-9 ارزیابی هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-10 نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان………………………………………………………………………………… 30

2-5 تصمیم گیری چیست……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-6 مدل تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1 مدل تحلیل تصمیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1-1 سیستم های چند معیاره………………………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-1 اجزای سیستم های چندمعیاره ………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-2 تکنیک های چند معیاره…………………………………………………………………………………………………… 34

2-7 منطق فازی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-8 تاپسیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-9 تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-10 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-10-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-10-2 پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2 نوع روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………. 54

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-6 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-8 سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

 

 

فصل چهارم: نتایج

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   61

4-2 تحلیل عاملی تاییدی هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………   61

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها…………………………………………………………………………………………………….   66

4-4 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-1 فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-2 فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   68

4-4-3 فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………   68

4-4-4 فرضیه چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-5 فرضیه پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5 فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-5-1 فرضیه فرعی اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   70

4-5-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   71

4-5-3 فرضیه فرعی سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………   72

4-6 رتبه بندی به روش تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………….   72

4-6-1 فرآیند تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-6-2 انجام عملیات محاسباتی دوی اعداد فازی………………………………………………………………………………… 73

4-6-3 حل الگوریتم تاپسیس فازی ……………………………………………………………………………………………………… 74

 

 

 

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….   95

5-2 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 96

5-3 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………….. 98

5-3-2 محدودیت های خارج از  اختیار محقق…………………………………………………………………………………….. 98

5-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-4-2 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………. 101

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه          

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 3-1 مشخصات پرسش نامه های مورد بهره گیری در پژوهش………………………………………………………… 55

جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 56

جدول 4-1 نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگی…………………………………………………………………….. 63

جدول 4-2 نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش فرهنگی…………………………………………………………………….. 65

جدول 4-3 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-4 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرا شناختی…………………………………………………………….. 68

جدول 4-5 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش شناختی………………………………………………………………….. 68

جدول 4-6 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش انگیزشی………………………………………………………………….. 69

جدول 4-7 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش رفتاری…………………………………………………………………….. 69

جدول 4-8 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرهنگی…………………………………………………………………… 70

جدول 4-9 آزمون t جهت اظهار اختلاف بین دیدگاه مدیران زن و مرد……………………………………………………………. 71

جدول 4-10 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ تحصیلات………………………………. 71

جدول 4-11 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ سن………………………………………… 72

جدول 4-12 عبارات زبانی و معادل فازی آن‌ها……………………………………………………………………………………… 74

جدول 4-13 داده‌های ماتریس تصمیم گیری فازی……………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-14 داده‌های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده‌ی فازی………………………………………………………… 79

جدول 4-15 راهکارایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………………………………………… 84

جدول 4-16 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل مثبت……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-17 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل منفی……………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-18 محاسبه ضریب نزدیکی هرگزینه………………………………………………………………………………………. 90

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه        

شکل 2-1 مدل توسعه هوش فرهنگی بر اساس تقسیم بندی توماس…………………………………………………. 27

شکل2-2 عناصر یک سامانه چند معیاره(تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه)………………………………………. 34

شکل 2-3 مدل‏های تحلیل تصمیم……………………………………………………………………………………………………………. 35

شکل 2-4 عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 2-5 ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیارها…………………………………………………………………………….. 67

شکل 4-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد……………………… 62

شکل 4-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگی در حالت ضریب معناداری………………………. 64

شکل 4-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد…………………….. 65

شکل 4-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگی در حالت ضریب معناداری……………………… 66

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید