دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام جدید مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام جدید مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای زیر مجموعه آن بعنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی تأثیر عمده ای در بهبود وضعیت بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آمورشی دارند لذا بایستی اطلاعات دقیق، صحیح و بموقعی از درآمدها و هزینه های صورت گرفته برای تصمیم گیری در خصوص اداره موفق و موثر مراکز درمانی و آموزشی به مدیران مربوطه داده گردد، لذا با در نظر داشتن گزارشات حاصله از سیستم حسابداری تعهدی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر و اجرایی گردیده می باشد این مهم برای مدیران میانی و رده بالای سازمانی محقق می گردد.

قابل ذکر می باشد تغییر مبانی حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی کامل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور با در نظر داشتن تنوع فعالیتها و خدمات و همچنین گستره جغرافیایی واحدهای تابعه، فعالیتی پر هزینه و زمان بر می باشد اما با در نظر داشتن اهمیت و نتایج حاصله از این تحول ، مسئولین امر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مصمم به اجرای آن نموده می باشد، دراین راستا چالشها و مشکلاتی فرا روی اجرای آن بوده و می باشد که در این پژوهش به مطالعه این چالشها پرداخته شده می باشد.

روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی می باشد وانجام آن بااستدلال های استقرایی – میدانی انجام می شود و داده هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه هاي پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه پژوهشگرساخته بین مدیران مالی، مربیان آموزش حسابداري تعهدی و کارشناسان حسابداری شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور گردآوري شده می باشد. یافته های پِژوهش بیانگر این می باشد که کمبود، مقاومت وعدم تخصص نیروی انسانی شاغل در امور مالی؛ عدم آموزش کافی و مستمر اصول حسابداری تعهدی؛ عدم انگیزه کافی مدیران ارشد در شفاف سازی اطلاعات مالی، عدم آشنایی مدیران ارشد با مبانی حسابداری تعهدی و ضعف در عزم و اراده آنان در این امر؛ عدم دستورالعمل مدون اجرایی و موانع اجرایی قانونی؛ ضعف در شناسایی دقیق درآمدها و دارائیهای ثابت؛ نبود یک سامانه حسابداری مناسب؛ فقدان یک نرم افزار جامع و امکانات سخت افزاری از عوامل بسیار مهم در عدم اجرایی شدن مبانی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی می یاشند و در این بین، عامل مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مالی بیش ترین وفقدان یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی مناسب کم ترین میزان تأثیر را بر پیاده سازي حسابداري تعهدي داشته می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- دیباچه

رشد و بالندگي هر جامعه اي درگرو دانایي و خرد اعضاي آن مي باشد این دانایي نتیجه بینش و بهره برداري به موقع از اطلاعات مي باشد كه در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان راهبرد و برنامه آن سازمان تبلور مي یابد.

از میان اطلاعات گوناگوني كه مدیران براي اخذ تصمیمات كلیدي به آن نیازمندند، اطلاعات مالي جایگاه ویژه اي دارد چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهاي مالي داشته و یا بطور غیرمستقیم وضعیت مالي مؤسسه را تحت تأثیر قرار مي دهد. پس اطلاعات مالي و حسابداري مدون و پردازش شده به مثابه كلید ارزشمند براي اخذ تصمیمات مناسب براي مدیران مي باشد.

از سویي با وجود تقدم حاكمیت، نظارت و اجراي قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهاي اصلي حفظ وجوه و منابع عمومي بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداري در مؤسساتي كه بنحوي از انحاء از وجوه دولتي بهره گیری مي كنند، لزوم ارائه عملكرد در این دسته از مؤسسات، پیروي از اصول و استاندارهاي حسابداري را اجتناب ناپذیر مي نماید.

از اینرو ضرورت اصلاح ساختار مالي اقتصادي مؤسسات وابسته به دولت مانند دانشگاه هاي علوم پزشكي از طریق اصلاح نظام حسابداري مورد تأكید قرار گرفته می باشد.

این در حالیست كه بر اساس مطالعات انجام شده و بررسي طریقه عملكرد مدیران بیمارستاني و بهداشتي درماني در سال هاي اخیر لزوم تغییر بنیادي در ساختار مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي و استقرار یك سیستم یكپارچه و جامع مالي و عملیاتي براي ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزي هاي خرد و كلان احساس و از اقبال گسترده اي برخوردار شده می باشد . لیكن پیاده سازي سیستم هاي عملیاتي مانند سیستم بهاي تمام شده خدمات درماني و آموزشي بیمارستان ها و مراكز پزشكي مستلزم طراحي و بهینه سازي سایر سیستم هاي مرتبط می باشد كه به عنوان پیش نیاز و مقدمه كار الزامي مي باشد. از ضروري ترین این نیازها تدوین نظام مالي جدید و تغییر روش حسابداري، از روش نقدي به  روش تعهدي می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از آنجا كه تغییر و تحول در هر نظام اداري و مالي چالش هایي را به همراه دارد و مستلزم یك رویه عبور از بحران در مسیر تغییر می باشد، در دانشگاه علوم پزشكي كشور با در نظر داشتن پراكندگي و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشكلاتي از قبیل:

– گستردگي جغرافیایي و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهاي تابعه

– همزماني فقر كارشناس و تورم نیروي انساني غیر متخصص در بخش امور مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي

– ساختار سازماني نامناسب امور مالي

– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازي اطلاعات مالي

– حجم سنگین عملیات مالي و نیاز به یك نرم افزار جامع و یكپارچه مالي

موجب شده می باشد كه این تغییر رویه در اجرا با مشكلات و چالش هایي رو به رو گردد پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع و الزام در اجراي حسابداري تعهدي واحد بودجه و پایش عملكرد وزارت بهداشت را وادار نمود تا به مطالعه و بررسي این چالش ها در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بپردازد. در این پژوهش کوشش خواهد گردید كه موانع و مشكلات، در راستاي تغییر نظام مالي از روش نقدي به روش تعهدي بررسي گردد و چالش هاي اصلي در این طریقه مشخص شده و در صورت امكان راهكارهایي براي روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.

1-2- اظهار مسئله

در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گردد اما در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیت های مالی سازمان های دولتی و حسابهای مستقل، از مبانی حسابداری دیگری از قبیل (نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده) بهره گیری می گردد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه، درآمدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند. البته در سالیان اخیر تعدیلاتی در بکارگیری این روش حسابداری صورت گرفته می باشد.

مطالعه های انجام شده نشان می دهد که در روش حسابداری نقدی تعدیل شده اغلب موارد اطلاعات مربوط به حساب موجودی ها، اموال و دارایی های ثابت و حساب درآمدها مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تهیه و نگهداری نمی گردد، بطوریکه درآمدها تا زمان وصول شناسایی در دفاتر ثبت نمی شوند. یعنی بخش عمده ای از درآمدهای مراکز بهداشتی، درمانی که به صورت مطالبات از سازمان های بیمه گر می باشد، هیچ ثبتی بابت آنها در دفاتر تا هنگام وصول صورت نمی گیرد و در خصوص پرداخت های دانشگاه، تنها آن پرداخت هایی که بابت آنها وجه نقد پرداخت می گردد، در دفتر منعکس می گردد که به چهار صورت پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان و هزینه های نقدی می باشد و در خصوص هزینه هایی که تحمل شده اما بابت آنها وجهی پرداخت نشده ثبتی در دفاتر مالی صورت نمی گیرد. با در نظر داشتن خروجی ها و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترلی دارای چارچوب از پیش طراحی شده می باشد. در این سیستم مدیران دولتی، به منظورنشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی قانونگذار هزینه شده می باشد گزارش هایی درمورد وظیفه مباشرتی خود، تهیه و تنطیم می کنند. به نظر می رسد که این مبنا در بخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می سازد اما برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت کافی نیستند و زمینه لازم برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را فراهم نمی کنند. در واقع اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده ابتدایی و ناکافی می باشد و نمی توان آن را برای دستیابی به هدف های کارایی و اثر بخش تجزیه و تحلیل نمود،همچنین این اطلاعات توانایی لازم به مقصود اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده خدمات و کالای بخش دولتی را به مدیران دولتی نمی دهد.

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.