دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه هوش هیجانی ورضایت شغلی باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانلود پایان نامه

سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

عنوان:

ارتباط هوش هیجانی ورضایت شغلی باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

استاد راهنما:

دکتر حسین جناآبادی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیات فرعی.. 9

1-6- تعریف مفاهیم.. 9

1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش…. 9

1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 11

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه. 13

2-2- هوش هیجانی.. 14

2-2-1- هوش و هیجان.. 15

2-2-2- تعریف و مفهوم هوش هیجانی.. 16

2-2-3- اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. 18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4- پیشینه هوش هیجانی.. 21

2-2-5- ابعاد هوش هیجانی.. 23

2-2-6- آیا می‌توان هوش هیجانی را افزایش داد؟. 26

2-3- رضایت شغلی.. 28

2-3-1- تعریف و مفهوم رضایت شغلی.. 29

2-3-2- اهمیت رضایت شغلی در سازمان.. 31

2-3-3- انواع رضایت شغلی و ابعاد آن.. 32

2-3-4- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 33

2-3-5- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 36

2-3-6- رضایت شغلی و عملکرد. 38

2-4- سلامت روان.. 40

2-4-1- تاریخچه بهداشت روان.. 41

2-4-2- سلامت روانی در اسلام. 41

2-4-3- سلامت روانی قرن 21. 42

2-4-4- تحولات و گسترش اختلالات روانی.. 42

2-4-5- تعریف و مفهوم سلامت روان.. 43

2-4-6- اهداف بهداشت روانی.. 47

2-4-7- سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف… 49

2-4-8- عوامل موثر بر بهداشت روان.. 50

2-4-9- ملاکهای سلامت روان.. 50

2-4-10- فرصت­ها و موانع برنامه ریزی برای بهبود بهداشت روان.. 51

2-4-11- پیشگیری­های سلامت روان.. 52

2-4-12- بهداشت روانی در دوران نوجوانی.. 52

2-4-13- بهداشت روانی در خانواده 53

2-5- تحقیقات داخلی.. 53

2-6- تحقیقات خارج از ایران.. 58

2-7- مدل مفهومی پژوهش.. 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 62

3-2- نوع و روش پژوهش.. 62

3-3- جامعه آماری.. 62

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات… 63

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 65

3-6-1- روایی.. 65

3-6-2- پایایی.. 66

3-7- تکنیک های آماری مورد بهره گیری 67

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل یافته­ها 69

4-2-1- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی.. 69

4-2-2- تحلیل فرضیات… 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه. 82

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 82

5-3- پیشنهادات کاربردی.. 87

5-4- پیشنهاداتی برای محققین آینده 88

5-5- محدودیت های پژوهش.. 88

منابع.. 90

 

فهرست جداول

جدول3-1: مقدار آلفای کرونباخ هوش هیجانی و ابعاد آن.. 66

جدول3-2: مقدار آلفای کرونباخ سلامت روان و ابعاد آن.. 66

جدول4-1:توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 69

جدول4-2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.. 70

جدول4-3: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 70

جدول4-4: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ­دهندگان.. 71

جدول4-5: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و سلامت روان.. 71

جدول4-6: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون رضایت شغلی و سلامت روان.. 72

جدول4-7: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و رضایت شغلی.. 72

جدول4-8: نتایج آمار توصیفی ابعاد هوش هیجانی.. 73

جدول4-9: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بین رضایت شغلی و مولفه­های هوش هیجانی.. 74

جدول4-10: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روان و مولفه­های هوش هیجانی.. 75

جدول4-11: نتایج آمار توصیفی ابعاد سلامت روان.. 76

جدول4-12: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روان.. 76

جدول4-13: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت هوش هیجانی بهورزان زن و مرد. 77

جدول4-14: نتایج آمار توصیفی هوش هیجانی برحسب تحصیلات… 77

جدول4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه هوش هیجانی بر حسب تحصیلات… 78

جدول4-16: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت رضایت شغلی بهورزان زن و مرد. 78

جدول4-17: نتایج آمار توصیفی رضایت شغلی برحسب تحصیلات… 79

جدول4-18: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه رضایت شغلی بر حسب تحصیلات… 79

جدول4-19: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت سلامت روان بهورزان زن و مرد. 79

جدول4-20: نتایج آمار توصیفی سلامت روان برحسب تحصیلات… 80

جدول4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه سلامت روان بر حسب تحصیلات… 80

 

فهرست اشکال

شکل2-1: چهارچوب مطالعات رضایت شغلی.. 33

شکل2-2: ارتباط رضایت شغلی و عملکرد. 39

شکل2-3: مدل کیز. 47

شکل2-4: مدل مفهومی پژوهش.. 60

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید