پژوهش: پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند

دانلود پایان نامه

با عنوان : بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با بهره گیری از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc.” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

بهنگام سازي ضرایب وزنی آنتنهاي هوشمند با بهره گیری از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تداخل ایجاد شده در مخابرات بی سیم با بهره گیری از سیستم ھای مجھز به آنتن ھوشمند میتواند کاھش یابد. امروزه به دلیل انعطاف و کارایی بالا، در سیستم ھای راداری و مخابرات سیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. براي به دست آوردن الگوی تشعشعی مناسب الگوریتمھاي تطبیقي مختلفی هست که بر اساس یکی از معیارھای MSE و Max-SIR یا حداقل واریانس استوارند.

ھدف این پژوهش، ارائه ی ایده ھاي نو جھت تخمین وزن ھاي آنتن آرایه تطبیقی، مبتني بر سرعت و جھت حرکت منبع سیگنال مطلوب می باشد. در کنار این ھدف، نیل به پیچیدگی کاھش یافته و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی، با بهره گیری از الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی حداقل متوسط مربع خطا (LMS) و الگوریتم تطبیقی کور پوش ثابت (CM) مدنظر می باشد. در این پژوهش آغاز تخمین DOA با بهره گیری از الگوریتم طبقه بندی سیگنال ھای چندگانه (MUSIC) شبیه سازی شده می باشد. سپس الگوریتم ھای LMS و CM در محیط ھای نویزی خالص و با حضور یک و دو سیگنال تداخلی شبیه سازی شده اند. مھمترین مزیت الگوریتم LMS ساده بودن این الگوریتم و مھمترین عیب آن سرعت ھمگرایی پایین بخصوص برای آرایھ ھای با تعداد عناصر بالاست. ھمچنین این الگوریتم نیازمند سیگنال آموزشی می باشد. مھمترین مزیت الگوریتم CM عدم نیاز به سیگنال آموزشی و مھمترین عیوب آن ھمگرایی تضمین نشده و سرعت ھمگرایی پایین نسبت به الگوریتم ھایی می باشد که از معیار MMSE بهره گیری می کنند. در ادامه دو ایده ارائه شده می باشد که عبارتند از:

1- تخمین وزن ھای آرایه بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع. در این ایده نیازی به تخمین DOA نیست و با بهره گیری از موقعیت دو نقطه قبلی، موقعیت جدید تخمین و وزنھا به دست می آیند. سپس در بازهی زمانی بین دو نقطه، موقعیت دقیق کاربر به دست می آید و وزنھا تخمین زده میشوند. زیرا عمده پردازش ھا offline می باشد، پیچیدگی کاھش و سرعت تنظیم الگو افزایش می یابد.

2- روشی با پیچیدگی کاھش یافته در شکل دھی الگوی تشعشعی آرایه آنتنی. در این ایده با در نظر داشتن دو موقعیت قبلی کاربر، وزن ھایی که تأثیر بیشتری در شکل دھی الگوی تشعشعی دارند مشخص شده و سپس این وزنھا برای موقعیت جدید کاربر تخمین زده میشوند و شکل دھی انجام میپذیرد. برای کاھش خطا، در ھر مرحله وزنھای واقعی تعیین و بھنگام سازی می شوند. زیرا تمامی وزنھا محاسبه نمی شوند و عمده محاسبات در بازهی زمانی بین دو موقعیت کاربر می باشد، محاسبات کاھش و سرعت تنظیم الگوی تشعشعی افزایش یافته می باشد.

نتایج شبیه سازیھا نشان میدھد که کارایی این روشھا نزدیک به LMS و CM متداول می باشد.

مقدمه:

با معرفي تلفن ھمراه، در اوایل دھه ی ھشتاد میلادي به عنوان یک وسیله ارتباطي ھمگاني، سیر صعودي بھره مندي از این گونه سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش بهره گیری از سیستمھاي مخابرات سیار و شبکھھاي بيسیم، بخصوص در شھرھاي بزرگ و مکان ھاي پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت نمایان گردید. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھاي ارائه شده، نمود بیشتري پیدا نمود. بهره گیری از مخابرات باند پھن تا حدودي این مشکل را حل کرده می باشد، ولي در اکثر سیستمھاي مخابراتي و اطلاعاتي، طراحان با کمبود پھناي باند و افزایش تداخل روبرو ھستند.

بهره گیری از آنتنھاي آرایه اي تطبیقي در سیستمھاي مخابراتي بيسیم و سیار سلولي، معضلات ناشي از تداخل ایجاد شده را کاھش ميدھد. با بهره گیری از آنتنھاي آرایھاي تطبیقي و تغییر وزن ھا، میتوان الگوی تشعشعي را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھاي مزاحم شکل دھی نمود. براي دستیابی به الگوی تشعشعي در جھتی خاص و نحوهی كنترل و وزن دھي عناصر آرایه، الگوریتم ھاي تطبیقي زیادي هست. این الگوریتم ھاي تطبیقي به دو صورت می باشد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- الگوریتم ھایي که نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشي دارند و به اصطلاح الگوریتم ھاي مبتنی بر رشته ی آموزشی گفته ميشوند.

2- الگوریتم ھایي که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشي ندارند و با بهره گیری از الگوریتم ھاي DOA، جھت ورود سیگنال به آرایه تخمین زده ميشود و سپس از این اطلاعات در تعیین وزنھاي آرایه بهره گیری ميشود، به این الگوریتمھا، الگوریتمھای کور گفته ميشود.

با بهره گیری از الگوریتم ھاي مناسب تخمین جھت ورود سیگنال، ميتوان به تخمینھاي قابل قبولي رسید. با معلوم بودن جھت سیگنال کاربر، دامنه و فاز سیگنالھاي دریافتي، باعث تقویت سیگنال مطلوب و تضعیف تداخل ميشوند و این خود باعث بھبود عملکرد و افزایش ظرفیت ميشود.

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید