منبع تحقیق : پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تھران جنوب

دانشکده تحصيلات تکميلی

“MSc” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

مھندسي شيمی – مھندسی محيط زيست

عنوان:

مطالعه و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياک از مخازن آمونياک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده:

ارزيابی ريسک يک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف می باشد. ارزيابی و مديريت ريسک به گونه کلی شامل مراحل تعيين اھداف و عمق مطالعه، توضیح فرآيند تحت مطالعه، شناسائی مخاطرات، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزيابی پيامد تخمين تکرارپذيری و تعريف و محاسبه ريسک می باشد.

با در نظر داشتن مراحل مختلف ارزيابی و مديريت ريسک، از مھمترين مراحل انجام آن، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزيابی پيامد آن حادثه می باشد. يکی از روشھائی که اخيراً به مقصود ارزيابی پيامد حادثه مورد توجه قرار گرفته می باشد، ديناميک سيالاتی محاسباتی می باشد. پرھزينه بودن و در بعضی موارد غير ممکن بودن انجام آزمايش ھای عملی جھت ارزيابی پيامدھای يک حادثه و از طرف ديگر دقت بالای بهره گیری از ديناميک محاسباتی سيالاتی، باعث بهره گیری از اين گونه نرم افزارھا جھت تحليل و ارزيابی پيامدھای حادثه شده می باشد. در اين پروژه کوشش شده می باشد که ارزيابی پيامد حادثه نشتی آمونياک از يک مخزن بزرگ آمونياک به حجم 20000 تن به کمک نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن در شرايط جوی متفاوت مورد قياس قرار گيرد، نتايج حاصل نشان می دھد که نحوه انتشار آمونياک با در نظر داشتن شرايط مختلف جوی طریقه کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.

نحوه انتشار به شرايط جوی کاملاً وابسته بوده و نتايج به دست آمده نشان می دھد، در کلاس پايداری جوی نوع B (ناپايدار) مقدار نفوذ توده آمونياک در غلظت معين (ppm 2000) درجھت وزش باد حدود 640 متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدار غلظت آمونياک در کلاس پايداری جوی نوع E (پایدار) درحدود 1040 متر می باشد، که بسيار بيشتر از شرايط جوی نوع B می باشد. ھمچنين حرکت توده آمونياک در شرايط جوی کلاس B (ناپایدار) بيشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن می باشد که اختلاط جريانات عمودی شناوری در چنين شرايطی به خوبی صورت می گيرد در حالی که نفوذ در شرايط جوی کلاس E (پایدار) بيشتر بر روی سطح زمين می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جريانات عمودی شناوری می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نھايتاً نتايج به دست آمده از CFD با يکی از نر مافزارھای اختصاصی ارزيابی پيامد حادثه (Phast) مورد مقايسه قرار می گيرد و مقايسه صورت گرفته نشان می دھد، ھمخوانی مناسبی در نتايج به دست آمده هست، وليکن آن چیز که باعث برتری CFD بر نرم افزارھايی ھمانند Phast شده می باشد توانايی نمايش نحوه انتشار در فواصل نزديک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسير انتشار می باشد.

مطالب بيان شده نشان می دھد که بهره گیری از CFD برای تحليل پيامد انتشار مواد سمی می تواند بسيار مفيد باشد.

مقدمه

کارخانجات پتروشيمی با ھدف تامين محصولات استراتژيک به مقصود توسعه صنايع پائين دستی و افزايش سھم درآمد ھای غير نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخير به گونه چشمگيری رشد نموده می باشد.

احداث واحدھای عظيم در مجاورت يکديگر و تراکم تجھيزات در اين واحدھا و حجم بالای توليدات، مخازن و فرآيندھای مخاطره آميز آنھا، بهره گیری از سيستم ھای ايمنی و آتشنشانی پيشرفته و تدوين برنامه ھای موثر مقابله با وضعيت ھای اضطراری را حائز اھميت نموده می باشد.

يکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پيش بينی اثرات و پيامد ھای ناشی از آن حادثه می باشد. بدون شک يکی از مھم ترين و خطرناک ترين حوادث در مجتمع ھای پتروشيمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پيش بينی ميزان انتشار و طریقه گسترش اين گونه نشتی ھا می تواند کمک بسيار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگيری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اينکه توانائی پيش بينی اين گونه نشر گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوين برنامه ھای مقابله با شرايط اضطراری، تدوين برنامه ھای مانورھا و تمرينات عملی و ديگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد.

به گونه کلی برای پيش بينی طریقه انتشار ناشی از گسترده شدن يک گاز سمی و قابل اشتعال در محيط، نياز به انجام کارھای آزمايشگاھی داشته و بسيار زمان بر می باشد که اين نياز، کار را در شرايط معمولی بسيار سخت و تقريباً ناممکن می نمايد. در ھر صورت کارھای آزمايشگاھی زياد در تضاد با نياز به تصميم گيری سريع می باشد. يکی از سريع ترين روش ھا، مدل کردن ميزان و طریقه انتشار، با بهره گیری از نرم افزاھای ديناميک سيلاتی می باشد. در اين روش می توان با يک سرعت مناسب و با انجام ھزينه ھای پائين ميزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعيت پيش بينی نمود.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی شیمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.