دانلود فایل پژوهش: پایان نامه اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامهریزی

عنوان:

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1- ضرورت پژوهش و اظهار مساله…………………. 2

1-2- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط…………………. 3

1-3- فرضیه‌ها یا سوالات پژوهش………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش………………….. 5

1-5- روش پژوهش………………….. 6

1-6- تعریف واژگان کلیدی………………….. 6

1-7- مراجع فصل………………….. 7

فصل دوم: رانت نفتی ، کوته نگری و ساز و کارهای تاثیر بر دیالکتیک عرضهتقاضای رانت

2-1- مقدمه…………………. 9

2-2- مفهوم رانت………………….. 9

2-3- رانت جویی………………….. 10

2-4- دولت رانتیر…………………. 10

2-5- افق دید کوته نگر(مومنی ، فرشاد ، 1390) …………………11

2-6- دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت : توزیع رانت در دولت ، رانت جویی در گروههای ذینفع…… 13

2-7- پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت………………….. 14

2-8- جمع بندی و نتیجه گیری………………….. 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-9- مراجع فصل………………….. 42

فصل سوم: مکانیزمهای رشد گروه های نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان      

3-1- مقدمه…………………. 45

3-2- از منظر متغیر نقدینگی………………….. 45

3-3- از منظر متغیر تولید…………………. 50

3-4- از منظر متغیر تورم…………………. 74

3-5- از منظر متغیر نرخ ارز………………… 79

3-6- از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی………………….. 89

3-7- اختصار و جمع بندی………………….. 98

3-8- مراجع فصل………………….. 102

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی سرمایه داری نامولد در ایران                                                            

4-1- مقدمه…………………. 105

4-2- سیر تحول سرمایه داری در ایران-یک مرور اجمالی تاریخی……… 105

4-3- چارچوبی برای اقتصاد سیاسی سرمایهداری نامولد ایران………. 116

4-4- وضعیت فعلی………………….. 134

4-5- سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه…………………. 136

4-6- خروجیهای عینی کوته نگری………………….. 142

4-7- جمع بندی و نتیجه گیری فصل………………….. 145

4-8- مراجع فصل…………………..148

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای آینده                                                      

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید