دانلود فایل پژوهش: پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

دانلود پایان نامه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان: امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. .1

فصل اول (کلیات طرح پژوهش)………………………………………………………………………………………… .3

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. .4

2-1. اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. .6

3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………. .9

4-1. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1. سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 11

6-1. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 12

7-1. واژگان و مفاهیم پژوهش……………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)……………………………………………………………………… 16

1-2.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2. تعریف سیستم…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2. انواع سیستم ها…………………………………………………………………………………………………………. 19

3-2. سیستم حلقه باز و حلقه بسته…………………………………………………………………………………. 20

4-2. دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-2. توجه سیستمی در آموزش……………………………………………………………………………………… 23

6-2. روش سیستمی…………………………………………………………………………………………………………… 24

7-2. الگوهای سیستم………………………………………………………………………………………………………… 25

8-2. چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………………………………… 26

9-2. منحنی عمومی سیستم ها……………………………………………………………………………………….. 27

10-2. مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 27

11-2. مفهوم مدیریت………………………………………………………………………………………………………… 29

12-2. مدیریت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 30

13-2.تعریف سازمان…………………………………………………………………………………………………………….35

14-2. تأثیر فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………………….. 36

عنوان مطالب                                                                                      شماره صفحه

15-2. سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………. .36

16-2. اجزای سیستم اطلاعات سازمانی…………………………………………………………………………… 37

1-16-2. منابع ورودی……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-16-2. عملیات………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-16-2. منابع خروجی……………………………………………………………………………………………………… 38

17-2. تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان………………………………………………………….. 39

18-2. سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………. 41

19-2. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها………………………………………………………………………….. 42

20-2. تأثیر افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)…………………………………………………… 44

1-20-2. تحلیل گر سیستم………………………………………………………………………………………………. 45

2-20-2. مدیر پایگاه داده………………………………………………………………………………………………….. 45

3-20-2. متخصص شبکه………………………………………………………………………………………………….. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-20-2. برنامه نویس………………………………………………………………………………………………………… 48

5-20-2. اپراتور(کاربر)……………………………………………………………………………………………………….. 48

21-2. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………………………. 49

22-2. ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………… 50

23-2. مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)………………………………………… 51

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)……………………………………………. 53

25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت…………………………………………………………………. 55

1-25-2. سیستم پردازش داده ها…………………………………………………………………………………….. 55

2-25-2. سیستم پشتیبانی………………………………………………………………………………………………. 56

3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)…………………………………………………………………… 58

4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد………………………………………………………………………… 59

5-25-2. سیستم خبره……………………………………………………………………………………………………… 60

1-5-25-2. مدل سیستم خبره………………………………………………………………………………………… 61

2-5-25-2. محدودیت سیستم خبره………………………………………………………………………………. 62

26-2. اداره مجازی……………………………………………………………………………………………………………… 62

عنوان مطلب                                                                                         شماره صفحه

1-26-2. ملزومات اداره مجازی…………………………………………………………………………………………. 63

2-26-2. بسته های نرم افزاری…………………………………………………………………………………………. 64

3-26-2. جزایر اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………… 64

4-26-2. پروژه های خاص…………………………………………………………………………………………………. 64

27-2. ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات………………………………………………………….. 65

1-27-2. نرم افزار متناسب و کارآمد……………………………………………………………………………….. 65

2-27-2. طرفداری مدیران ارشد ………………………………………………………………………………………… 65

3-27-2. سازماندهی مناسب…………………………………………………………………………………………….. 66

4-27-2. بسته های سخت افزاری و نرم افزاری……………………………………………………………… 66

5-27-2. ارجاعات سیستم ها به یکدیگر…………………………………………………………………………. 66

6-27-2. موتور پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………. 66

7-27-2. پرهیز از بلند پروازی………………………………………………………………………………………….. 67

8-27-2. امنیت سیستم……………………………………………………………………………………………………. .67-28-2. مطالعه امکانسنجی 68

29-2. موارد تبیینی توسط امکانسنجی……………………………………………………………………………. 70

30-2. ساختار امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 71

31-2. آمادگی برای امکانسنجی………………………………………………………………………………………… 72

32-2. تعیین معضلات امکانسنجی…………………………………………………………………………………… 73

33-2. انتخاب گزینه امکانسنجی………………………………………………………………………………………. 73

34-2. جمع بندی و گزارش امکانسنجی………………………………………………………………………….. 73

35-2. تکنیک TELOS………………………………………………………………………………………………….. 74

36-2. ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه………………………………………………………………………….. 77

1-36-2. امکانسنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 77

1-1-36-2. مطالعه متغییر اقتصادی در استقرار سیستم……………………………………………….. 77

2-1-36-2. تجزیه وتحلیل منفعت……………………………………………………………………………………. 78

3-1-36-2. هزینه های مستقیم……………………………………………………………………………………….. 77

4-1-36-2. انواع منافع سیستم……………………………………………………………………………………….. 79

عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

5-1-36-2. هزینه واکاوی و طراحی سیستم……………………………………………………………………… 79

6-1-36-2. امکانپذیری کاهش هزینه ها………………………………………………………………………….. 80

7-1-36-2. صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار…………………………………. 81

8-1-36-2. هزینه های آموزش…………………………………………………………………………………………. 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

9-1-36-2. هزینه های نصب…………………………………………………………………………………………….. 82

10-1-36-2. هزینه های تبدیل و تغییرات……………………………………………………………………… 82

11-1-36-2. هزینه های مازاد………………………………………………………………………………………….. 82

12-1-36-2. هزینه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 82

13-1-36-2. مزایای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 83

14-1-36-2. مقایسه هزینه ها و منافع……………………………………………………………………………. 84

15-1-36-2. کاهش فساد اداری و مالی………………………………………………………………………….. 86

2-36-2. امکانسنجی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 86

1-2-36-2. ابعاد امکانسنجی عملیاتی……………………………………………………………………………… 88

3-36-2. امکانسنجی فنی………………………………………………………………………………………………….. 89

1-3-36-2. ابعاد امکانسنجی فنی…………………………………………………………………………………….. 89

37-2. گزارش امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 90

1-37-2. گزارش کلی………………………………………………………………………………………………………… 90

2-37-2. گزارش تفصیلی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-37-2. اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی…………………………………………………………………… 92

38-2. هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS …………………………………………………………………. 93

39-2. تاریخچه آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………….. 94

40-2. سیرتحول آموزش و پرورش در ایران…………………………………………………………………….. 95

41-2. مدارس و مراکز آموزشی در ایران………………………………………………………………………….. 96

42-2. تاریخچه مدارس جدید در ایران…………………………………………………………………………….. 96

43-2. وظایف آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………………….. 97

44-2. آموزش و پرورش منطقه 3 تهران………………………………………………………………………….. 98

45-2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 99

عنوان مطلب                                                                                           شماره صفحه

1-45-2. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ….99

2-45-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… .107-فصل سوم (روش پژوهش)…………………………………………………………………………………………………..110

1-3. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..111

2-3. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-3. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 113

5-3. روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 114

6-3. متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 114

7-3. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 114

8-3. ویژگی روانسنجی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. 115

9-3. محدوده مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………………………….. 116

10-3. روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 117

11-3. روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………… 118

فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)………………………………………………………………………………… 121

1-4. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 122

2-4. آمار(داده های) توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 124

3-4. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)…………………………………………………………………………. 134

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 135

2-5. اختصار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 135

3-5. یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 138

4-5. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 138

5-5. جمع بندی نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………… 141

6-5. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………. 143

7-5. محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 145

8-5. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………… 147

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

جدول 12. توجه مدیران به فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..33

جدول 2-2. تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء تأثیر های یک مدیر موفق……………………………….34

جدول 1-4. مولفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی…………………………………………………………..119

جدول 2-4. مولفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی…………………………………………………120

جدول 3-4. مولفه های متغیر عملیاتی امکانسنجی…………………………………………………….122و121

جدول 4-4. تست نرمال بودن نمونه های انتخاب شده از جامعه آماری……………………………..123

جدول 5-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد اقتصادی…………………….124

جدول 6-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد فنی…………………………….125

جدول 7-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد عملیاتی……………………..125

جدول 8-4. رتبه بندی متغیرها ی امکان سنجی و مولفه ها (آزمون فرید من)………..127و126

جدول 9-4. آزمون فریدمن برای متغیرهای اقتصادی، تکنیکی، عملیاتی…………………………..127

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

شکل 1-2. جریان کامل یک سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………..22

شکل 22. نیاز های اطلاعاتی مدیران در سه رده مدیریتی……………………………………………………31

شکل 3-2. گام های امکان سنجی……………………………………………………………………………………………71

شکل 4-2. مقایسه هزینه- مزایا……………………………………………………………………………………………….84

نمودار 1-4. رتبه بندی متغیرهای اقتصادی، فنی و عملیاتی امکان سنجی…………………………132

نمودار 2-4. رتبه بندی تحلیل پرسشنامه عمومی مکان سنجی………………………………………….133

 

 

چکیده

امروزه انفجار اطلاعات در بخش های مختلف مدیریت منجر به تحولات گسترده بهره گیری از فنآوری اطلاعات گردیده می باشد. تخصصی شدن اطلاعات را می توان از علت های بهره گیری این تکنولوژی در سازمان ها دانست. سیستم مدیریت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغییرات تکنولوژیکی، تکیه گاه اصلی مدیریت اطلاعات در توسعه بخش های مختلف جوامع به شمار می رود، بطوریکه اطلاعات ضروری و بهنگام را برای تسهیل فرایند تصمیم گیری مدیران در سازمان ها فراهم می سازد.

پژوهش حاضر امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد مطالعه قرار داده می باشد. در این مطالعه، عوامل مختلف امکان سنجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این پژوهش از آن جا که به مطالعه و امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات می پردازد یک پژوهش توصیفی اکتشافی می باشد.

ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده می باشد که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش ضمن پاسخ دادن به سوالهای پژوهش، مشخص گردید که امکان استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بُعد اقتصادی و عملیاتی هست اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص پیدا نمود.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید