دانلود فایل پژوهش: پایان نامه امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان :

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل 1:طرح پژوهش  1

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مساله. 3

1-3-اهداف پژوهش….. 9

1-4-سوالات پژوهش….. 9

1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات… 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل 2:ادبیات پژوهش   13

2-1-مقدمه. 14

2-2-آموزش…. 15

2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادی… 17

2-4-رسالت‌های آموزش ‌در ایران.. 19

2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. 20

2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید.. 22

2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی… 23

2-8-تأثیر تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. 24

2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی… 26

2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. 26

2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار. 28

2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای… 30

2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. 33

2-14-ارتباط میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. 34

2-15-بازار کار و کارآفرینی… 35

2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی… 36

2-17-آموزشهای مهارتی… 37

2-18-ضرورت در نظر داشتن آموزشهای مهارتی… 39

2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال.. 40

2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور. 42

2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور. 43

2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای… 51

2-23-امکان سنجی… 54

2-24-علت های انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. 56

2-25-معرفی ابزا رکار. 57

2-26-عواملSWOT.. 58

2-27-پژوهشهای داخلی… 62

2-28-پژوهشهای خارجی… 65

2-29-چارچوب نظری… 67

فصل 3:روش شناسی  74

3-1-مقدمه. 75

3-2-روش شناسی… 76

3-3-روش پژوهش… 77

3-4-جامعه آماری… 79

3-5-نمونه آماری… 79

3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات… 80

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات… 81

3-8-روایی و پایایی پژوهش… 83

3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات… 85

فصل 4:تحلیل داده ها 87

4-1-مقدمه. 88

4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 88

4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن… 89

4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت… 90

4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار. 90

4-6-تجزیه و تحلیل فرضیه ها 92

4-7- مطالعه فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..92

4-8- مطالعه تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………100

4-9- مطالعه قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….108

4-10- مطالعه ضعف ها ………………………………………………………………………………………………….116

 

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات  123

5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای پژوهش… 124

5-2-یافته ها 131

5-3-بحث و نتیجه گیری… 136

5-4-پیشنهادات پژوهش… 138

5-5-محدودیتهای پژوهش….. 147

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-6-ضمائم و پیوستها 148

5-7-منابع و مواخذ.. 166

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. 70

شکل (2-2) نمایی از محیط درون و بیرون.. 73

 

فهرست جداول

جدول (3-1) تناظرسوالات پژوهش و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه  82

جدول (3-2) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… 84

جدول (4-1) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت… 88

جدول (4-2) توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی… 89

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت… 90

جدول (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار. 91

جدول)4-5(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها 93

جدول(4-6(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها 96

جدول)4-7)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها 97

جدول (4-8) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها 98

جدول (4-9) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها 99

جدول)4-10)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 101

جدول)4-11(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها 102

جدول)4-12(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها 103

جدول)4-13(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها 104

جدول)4-14(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها 105

جدول (4-15) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها 106

جدول (4-16) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 108

جدول)4-17(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها 110

جدول)4-18(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها 111

جدول)4-19(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها 112

جدول)4-20(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها 113

جدول (4-21) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت‌ها 114

جدول)4-22(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های ضعف‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 116

جدول)4-23(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها 118

جدول)4-24(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول)4-25(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها 119

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید