متن کامل: پایان نامه اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی

دانلود پایان نامه

 

      پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی مالی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

 اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی و مطالعه شاخص سلامت مالی

 

استاد راهنما:

دکترعلیرضا بحیرایی

 

استاد مشاور:

دکتر جواد دمیرچی

 

                                                          مهرماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

-1-1مقدمه:.. 1

1-2- اظهار مسئله.. 2

1-3- اظهار موضوع.. 3

1-4- ضرورت انجام پژوهش.. 4

-4-1-1شاخص های کملز:.. 5

1-5-اهداف اساسی از انجام پژوهش :.. 8

1-6-فرضیه های پژوهش.. 10

1-1-6-سوالات اصلی پژوهش:.. 10

2-1-6-فرضیه های پژوهش:.. 10

1-7-معرفی مولفه های پژوهش.. 10

1-8-روش گرد آوری داده ها.. 11

1-9-روش پژوهش :.. 11

1-10-قلمرو پژوهش :.. 16

1-1-10-دوره های زمانی انجام پژوهش :.. 16

1-2-10-مکان پژوهش :.. 16

 

1-11-توضیح واژه ها و اصطلاحات.. 16

2-1-مقدمه:.. 19

2-2-مروری بر پژوهش های خارجی.. 19

2-3-مروری بر پژوهش های داخلی.. 24

2-4-تجزیه و تحلیل وضع موجود.. 26

2-5-نگاهی کلی به عملکرد نظام بانکی ایران.. 27

2-6-کمیته بال:.. 30

2-6-1-نقاط ضعف و نارساییهای بازل I 32

2-6-2-زمینه های شکل گیری بازل II 32

2-6-3-ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-6-4-مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل.. 34

2-6-5-اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران.. 35

2-7-جمع بندی و نتیجه گیری.. 36

-1-3مقدمه:.. 38

1-1-3-معرفی بانک های منتخب در پژوهش.. 39

3-1-2-ملی شدن بانکها.. 39

3-2-2-ادغام بانکها.. 40

3-3-نهاده ها و ستاده ها:.. 40

3-1-3-توجه تولید خدمات: 40

3-2-3-توجه واسطه ای: 41

3-3-3-توجه مدیریت ریسک : 41

3-4-هزینه کل،ستاده و نهاده.. 41

3-5-نهاده ها.. 42

-6-3معرفی مدل:.. 43

3-1-6-تابع هزینه :.. 48

3-2-6-تابع کاب داگلاس :.. 51

3-3-6-تابع ترانسلوگ:.. 51

3-4-6 ویژگی های تابع هزینه ترانسلوگ :.. 52

3-7-نرم افزار مورد بهره گیری در براورد الگو:.. 57

3-1-7-قابلیت های کلیدی نرم افزار  Eviews. 58

3-8-تجزیه تحلیل بانک ها.. 59

3-1-8-تجزیه تحلیل بانک ها از دیدگاه  سهامداران.. 61

3-2-8-تجزیه تحلیل بانک ها دیدگاه مدیریت: 63

3-3-8-دیدگاه سلامت مالی: 63

 

3-1-3-8-تاریخچه سیستم رتبه بندی کملز.. 65

4-1-مقدمه:.. 81

4-2-توصیف داده ها.. 81

4-2-1-متغیر های مستقل ورودی.. 82

 

4-1-2-1-قیمت سرمایه فیزیکی.. 82

 

4-2-2-1-قیمت سرمایه مالی.. 83

 

4-3-2-1-قیمت نیروی انسانی.. 84

 

4-4-2-1-سرمایه کل.. 85

 

4-5-2-1-کل تسهیلات.. 86

 

4-2-2-متغیر وابسته.. 87

4-3-آزمون فرضیه های پژوهش.. 89

4-4- مراحل تخمین مدل.. 89

4-5- آزمون ناهمسانی واریانس.. 91

4-6-تحلیل و براورد نتایج.. 91

4-7- شاخص‌های های سلامت مالی کملز.. 97

4-8-پاسخ به سوالات و فرضیه های پژوهش.. 103

4-8-1-تعیین سایز بهینه بانک در ایران.. 103

4-8-2-صرفه به مقیاس.. 104

4-8-3-شاخص کملز.. 104

4-9- نتیجه گیری.. 104

5-1-مقدمه:.. 106

5-2- اختصار پژوهش.. 106

5-2-1 نتایج حاصل از توصیف داده ها.. 107

5-2-2خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها.. 108

5-3-پیشنهادات.. 108

5-4-ارائه پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 109

5-5-محدودیت های پژوهش.. 110

فهرست منابع

الف-منابع فارسی:.. 111

ب-منابع انگلیسی:.. 112

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-1-اطلاعات توصیفی قیمت سرمایه فیزیکی در بانک های   مورد مطالعه طی سال های 1388-1391…….. 82

جدول 4-2-اطلاعات توصیفی قیمت سرمایه مالی در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 83

جدول 4-3-اطلاعات توصیفی قیمت نیروی انسانی در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 84

جدول 4-4-اطلاعات توصیفی سرمایه کل در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 85

جدول 4-5-اطلاعات توصیفی کل تسهیلات در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 86

جدول4-6-اطلاعات توصیفی هزینه کل در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 87

جدول4-7-اطلاعات توصیفی اندازه در بانک های مورد مطالعه طی سال های 1388-1391. 88

جدول 4-8-نتایج آزمون F لیمر.. 92

جدول 4-9تخمین مدل رگرسیون.. 93

 جدول 4-10-تخمین مدل ناهمسانی واریانس.. 95

جدول 4-11-تخمین رگرسیون باقیمانده ها.. 96

جدول 4-12- محاسبه مقیاس بانک(کشش هزینه).. 97

 

جدول 4-13-متغیرهای شاخص های کملز بانکهای مورد مطالعه از سال 1388-1391  98

جدول 4-14-متوسط شاخص های کملز در دو گروه هزینه بهره ور و نا بهره ور   100

جدول 4-15-تقسیم بندی بانک ها از نظر سایز براساس حجم کل دارایی ها(میلیارد ریال).. 103

جدول 5-1-توصیف پراکندگی داده ها.. 107

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید