متن کامل: پایان نامه انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش)

عنوان:

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد جوادی پور

استاد مشاور:

دکتر لیلا قربانی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 اظهار مسأله: 3

1-2 اهمیت و ضرورت.. 5

1-3 اهداف پژوهش: 7

1-3-1 هدف کلی: 7

1-3-2 اهداف ویژه: 7

1-4 سؤال‌های پژوهش: 8

1-5 فرضیه‏های پژوهش: 8

1-5-1 فرضیه اصلی: 8

1-5-2 فرضیه های فرعی: 8

1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 کاراته. 11

2-1-1 تاریخچه پیدایش کاراته در جهان: 11

2-1-2 تاریخچه کاراته در ایران: 12

2-1-3 کاراته- دو چیست؟. 14

2-1-4 تکامل کاراته: 15

2-2 تماشاگران: 15

2-2-1 انواع تماشاگران. 16

2-2-3 چارچوب روانی – اجتماعی برای مطالعه تماشاگران. 16

2-2-4 تأثیرات تماشاگران و ماهیت وظیفه حرکتی.. 17

2-2-5 مدلهای تفسیر کننده تاثیر تماشاگران. 18

2-2-6 تاثیرات تماشاگران (پاره ای عوامل تاثیرگذار) 20

2-3 بازاریابی در ورزش… 24

2-3-1 بازاریابی.. 24

2-3-2 تقسیمات بازاریابی ورزشی.. 25

2-3-3 محصول و خدمت.. 26

2-3-4 بازار. 28

2-3-5 مصرف کنندگان. 29

2-3-6 تقسیم بندی بازار. 29

2-3-7 آمیزه بازاریابی.. 29

2-3-8 آمیخته بازاریابی خدمت ورزشی.. 32

2-3-9 استراتژی بازاریابی.. 33

2-3-9-1 استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده 34

2-3-9-2 رفتار مصرف کننده 34

2-3-9-3 الگوی رفتار مصرف کننده 34

2-3-10 ماهیت رفتار مصرف کننده 35

2-3-11 عواملی که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند. 37

2-3-12 فرآیند ارتباط در فروش میان تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان: 39

2- 3-13 تشخیص قهرمان. 41

2-3-14 تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان. 42

2-3-15 عوامل موثر در حضور و عدم حضور. 42

2-4 انگیزش… 44

2-4-1 تئوری فروید درمورد انگیزش… 44

2-4-2 تئوری انگیزشی هرزبرگ.. 45

2-4-3 تئوری مازلو درمورد انگیزش… 45

2-4-5 تئوری انگیزش و استراتژی.. 47

2-4-6 انگیزه های متدوال در طرفداران ورزش… 47

2-4-7 انگیزه گریز. 48

2-4-8 انگیزه سرگرمی.. 48

2-4-9 تفاوت های جمعیت شناختی در انگیزه های طرفداران ورزشی.. 49

2-4-10 انگیزه های درونی و بیرونی طرفداران ورزش… 49

2-5 پیشینه پژوهش. 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 روش پژوهش. 59

3-2 روش و ابزارگرد آوری اطلاعات.. 59

3-2-1 پرسشنامه انگیزه های حضور تماشاگران. 59

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 60

3-4 روش نمونه گیری.. 61

3-5 متغیر های پژوهش. 61

3-6 اعتبار پرسشنامه. 62

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 62

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی.. 64

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری: 82

5-1-1 یافته های توصیفی: 83

5-2 پیشنهادهای پژوهش: 85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 86

5-4 محدودیت های پژوهش: 86

پیوست هاو ضمائم

منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه “انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران” انجام گرفته می باشد. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام علاقه مندان و تماشاگران به مسابقات کاراته در شهر تهران می باشند که در تاریخ 5/7/1392 در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران که در نوبت صبح و عصر برگزار گردید بر اساس تخمین محقق و نظر مسئولان برگزاری مسابقات تعداد تماشاگران را حدود 1000نفر بوده می باشد که 278 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. روش نمونه گیری که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، تصادفی می‌باشد.

مطالعه‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که بین میزان طرفداری از تیم و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد، علاقه مندی و طرفداری از تیم عامل مهمی می باشد که نشان می‌دهد تماشاگران به تیم محبوب خود علاقه داشته و جهت طرفداری از تیم محبوبشان به تماشای مسابقات می آیند. همچنین علاقه مندی نشان می‌دهد که علاقه بالایی در بین طرفداران نسبت به تیم هست و این علاقه به مرور زمان ایجاد شده و گسترش یافته می باشد، حال حفظ این علاقه مندی به تیم برعهده بازاریابان ورزشی و مدیران تیم می باشد.

بین میزان علاقه به بازیکن خاص و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین میزان گریز و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین میزان خدمات رفاهی و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین میزان هیجان مسابقات و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری هست.
بین میزان علم به کاراته و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری هست.
بین میزان پیروزی نیابتی و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین میزان بازی پایاپای و حضور تماشاگران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بین میزان سرگرم کنندگی بازیها و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران ارتباط معنا داری هست.

واژگان کلیدی: انگیزه ها و عوامل، حضور تماشاچیان، مسابقات کاراته، شهر تهران

مقدمه

ورزش یکی از پدیده های دنیای امروز می باشد که با ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناسی بشر ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. توجه علوم مختلف به ورزش موجب شده می باشد که علوم تخصصی مرتبط با ورزش و ابعاد مختلف بشر به وجود آید و هدف این علوم کمک به بشر برای سالم ماندن، ماهر شدن، عملکرد بهتر داشتن و اجتماعی شدن می باشد (عبدلی، 1384).

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و همزمان با آن موفقیتهای روز افزون در علوم ورزشی، سبب شده می باشد تا ورزشکاران و مدال آوران به سوی دانش روز گرایش پیدا کنند تا از این طریق بتوانند در کسب مدالهای قهرمانی در المپیک و بازیهای جهانی و آسیایی موفق اقدام نمایند.

برای ازدیاد کارایی در انجام فعالیتهای ورزشی روزمره چه به صورت ورزش قهرمانی و حرفه ای و چه ورزش همگانی، بایستی از کتب علمی آموزشی بهره جست و با شیوه های متعدد در راستای موفقیت در میادین ورزشی بکوشیم ( بلاند این کالائیس ژرماین 2007).

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده می باشد که ذاتا ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونیهای ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی، عوامل انتقال فرهنگی، پیشرفت، شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر می باشد، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تاثیرات متقابلی هست (انور الخولی، 1383).

در راستای فعالیتهای ورزشی گروهی از افراد بعنوان ورزشکار خود در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و گروههای دیگر که توانایی یا امکان حضور در میادین ورزشی و رویارویی با حریف بطور مستقیم را ندارند. جهت رسیدن به آرزوهای درونی در ورزش مورد علاقه اش خود را در فعالیتهای یک فرد یا گروهی از افراد جامعه تحت عنوان تماشاچی و طرفدار تیم مورد علاقه در ورزشگاه ها حضور پیدا کرده و تیم مورد نظر را تشویق می کند و با پیروزی های تیم شادی کرده و با باخت آن در اندوه شکست می گریند. وجود علاقه مندان و مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پر و پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خواهان خدمات مناسب سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پر طرفدار و پر درآمد شناخته گردد و رشد فرآینده آن در تمامی حیطه های ممکن مانند سرگرمی، بازار فروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای، دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی، تفریحات سالم و غیره آن را در رده پر در آمد ترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در آمده می باشد.

امروزه بازاریابی و سود آوری هدف اساسی اغلب شرکت های دولتی و خصوصی در سراسر جهان می باشد. سرمایه گذاران ورزشی نیز اقدام به احداث فضاها و ارایه خدمات ورزشی تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات در آمد زا می نمایند. مشتریان هواداران ورزشی نیز از این محصولات و خدمات ورزشی بهره گیری می کنند، یکی از خدمات ارائه شده فرصت برای تماشای بازیهای مختلف می باشد (آندروف، 1380).

کاراته دو، ورزش زیبایی می باشد که بشر با دیدن آن از طبیعت و جلوه های پروردگار که در وجود آدمی به ودیعه نهاده لذت می برد. شاید در نگاه اول کاراته ورزش خشنی به نظر بیاید اما هر کس این دیدگاه را داشته باشد کاملا در اشتباه می باشد زیرا در این ورزش روح لطیفی نهفته می باشد که با کوشش و ممارست بسیار در طی سالیان متمادی می توان به آن رسید و از حرکات آن حظ وافر برد. صلابت و افتادگی از ویژگیهای این ورزش زیبا،آسیایی، جهانی و در آستانه المپیکی شدن می باشد و کاتا نشانه بارز سرعت، قدرت،نرمی، آرامش و لطافت می باشد و به حق که کاتا را شعر کاراته نام نهاده اند (مردانی، 1383).

مفهوم عمیق کاراته موجب گردیده می باشد که این هنر رزمی یکی از ورزشهای پر جاذبه و پر طرفدار در عصر کنونی تبدیل شده می باشد. و امروزه میلیونها نفر در سر تا سر جهان با انگیزه های مختلف به این ورزش روی آورده و کوشش در فراگیری فنون آن دارند. مانند می توان بسط و گسترش این رشته را در کشورمان مثال زد. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 1379 رشته کاراته پس از رشته های فوتبال و کشتی در رده سوم قرار داشت و امروزه یکی از پر افتخارترین و مدال آورترین رشته های ورزشی کشور از میادین مهم آسیایی و جهانی به شمار می رود (حسین خان، 1380).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید