دانلود فایل: پایان نامه باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

دانلود پایان نامه

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: طراحی شهری

عنوان :

باز شناخت تأثیر ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

(نمونه موردی، شهر کرمان)

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

1-1 اظهار مساله…………………………….. 2

1-2 هدفهای پژوهش……………………………. 5

1-2-1 هدف کلان……………………………. 5

1-2-2 اهداف خرد……………………………. 6

1-3 اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن……………….. 6

1-4 سوالات یا فرضیه‌های پژوهش……………………………. 8

1-5 مدل پژوهش……………………………. 9

1-6 روش پژوهش…………………………… 10

1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن…………………………… 10

1-7-1 نمونه‌های احتمالی…………………………… 11

1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی…………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه ……………………………13

2-2 مفهوم لغوی ساختار…………………………… 13

2-3 ساختارگرایی……………………………. 16

2-4 ساختار در شهر‌سازی……………………………. 19

2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی………………………….. 22

2-5-1 جستجوی نو در کهنه…………………………… 22

2-5-2 بهره گیری متفاوت از ابزارهای یکسان……………………………22

2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده…………………………… 23

2-5-4 عدم تداوم تاریخی…………………………… 23

2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی…………………………… 24

2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد»…………………………… 24

2-5-7 حس مکان……………………………. 25

2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان…………………………… 25

2-5-9 زیبائی شناسی تعداد……………………………. 26

2-5-10 قصبه سازمان یافته……………………………. 26

2-5-11 وضوح هزارتویی……………………………..26

2-6 ساختار در جامعه شناسی……………………………. 26

2-7 ساختار در زبان‌شناسی……………………………. 38

2-8 ساختار در بشر‌شناسی……………………………. 42

2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر…….47

2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درمورد‌ی ساختار شهر…………49

2-10-1 مکتب شیکاگو……………………………. 49

2-10-2 گروه ده…………………………… 52

2-10-3 کنزو تانگه……………………………. 54

2-10-4 آلدو فان آیک……………………………… 56

2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی…………………………….. 57

2-10-6 سوریا- ای- ماتا…………………………… 58

2-10-7 ادموند بیکن…………………………….. 59

2-10-8 لینچ…………………………….. 59

2-10-10 دانلد اپلیارد……………………………. 60

2-10-11 آموس راپاپورت…………………………….. 60

2-10-12 کلیف ماتین…………………………….. 61

2-10-13 میشائیل تریب…………………………….. 61

2-10-14 آلدوروسی…………………………….. 62

2-11 نتیجه‌گیری……………………………. 63

2-12 نمونه موردی……………………………. 64

2-12-1 فیلادلفیا (بیکن)…………………………… 64

2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه……………………………. 66

2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه)………..68

2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان)……..68

2-13 مکان……………………………. 70

2-14 واژه‌شناسی مکان…………………………… 71

2-15 مطالعه مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان…………………………… 71

2-16 نتیجه‌گیری…………………………… 73

2-17 تصویر ذهنی…………………………… 74

2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی……………………………. 74

2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی……………………………. 75

2-20 تأثیر تصویر ذهنی در رفتار بشر……………………………. 76

2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی……………………………. 77

2-22 مطالعه مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان…..78

2-22-1 لینچ…………………………….. 78

2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز……………………………. 79

2-22-3 دیویداستی…………………………….. 79

2-22-4 دانلد اپلیارد……………………………. 80

2-22-5 گولج…………………………….. 80

2-22-6 میشائیل تریب…………………………….. 80

2-23 نتیجه‌گیری……………………………. 82

2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی……………………………. 83

2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار…………………………… 83

2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر…………………..84

2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی……………………………. 85

2-26 ارتباط بین مکان با ساختار ……………………………87

2-27 نتیجه‌گیری……………………………89

2-28 نمونه موردی……………………………. 89

فصل سوم: روش شناسایی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………… 97

3-2 فلسفه پژوهش علمی……………………………. 97

3-3 تحقیقات علمی براساس هدف…………………………… 97

3-3-1 تحقیقات بنیادی…………………………… 98

3-3-2 تحقیقات کاربردی……………………………98

3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای…………………………… 98

3-4 روش پژوهش…………………………… 99

3-5 راهبرد پژوهش…………………………… 99

3-6  فلسفه پژوهش…………………………… 99

3-7 تئوری پژوهش……………………………… 101

3-8 سیاست پژوهش……………………………… 102

3-9 سوژه پژوهش…………………………….. 102

3-10 رویه پژوهش……………………………… 104

3-11 ماهیت پژوهش…………………………… 105

3-11-1 تحقیقات توصیفی…………………………… 105

3-11-2 مطالعه موردی…………………………….. 106

3-12 روش گردآوری اطلاعات…………………………… 106

3-12-1 روش کتابخانه‌ای…………………………… 106

3-12-2 روش مصاحبه…………………………… 106

3-12-3 روش نظاره……………………………107

3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن…………………………… 107

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-13-1 نمونه‌های احتمالی…………………………… 107

3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی…………………………… 108

3-14 اختصار متدولوژی………………………….108

3-15 ساختارپایانامه…………………………… 108

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

4-1 مقدمه…………………………… 111

4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان……………………………. 112

4-3 مطالعه طریقه شکل گیری شهر کرمان……………………………. 112

4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون………….. 138

4-5 مطالعه طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان……………… 144

4-5-1 بخش مرکزی بافت…………………………….. 146

4-5-2 بخش حاشیه‌ای…………………………….. 147

4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر…….148

4-5-4 شبکه معابر بافت…………………………….. 148

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی…………………………….. 148

4-5-6 مراکز عمده خدماتی…………………………….. 149

4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم……………………………. 149

4-6 مطالعه طرح جامع کرمان……………………………. 151

4-6-1 بخش مرکزی بافت…………………………….. 151

4-6-2 بخش حاشیه‌ای…………………………….. 151

فصل پنجم:  تحلیل و واکاوی اطلاعات

5-1 مطالعه وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری…….155

5-2 مطالعه ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان………..157

5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP……………………..

5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم………167

فصل ششم:  نتیجه‌گیری

6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم…………….172

6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم………174

6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان…………………… 175

6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر……………………………. 175

6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک…………………………… 180

منابع فارسی……………………………. 186

منابع لاتین……………………………. 190

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید