پایان نامه با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. پروب های حامل قطعات بسیار بزرگ (Mb 2-1): کلون­های YAC.

در حال حاضر کلون­های YAC به دليل کارایی پایین کلونینیگ و درصد بالاي كيمريسم (تا 50%) مورد بهره گیری قرار نمي گيرند (روبس و همکاران، 2009). تاکنون کتابخانه های ژنومی حاوی قطعات بزرگ برای گونه های اهلی از قبیل YAC (بروم و هیل، 1994؛ آلکساندر و همکاران، 1997؛ روجل گیلارد و همکاران، 1997 و هیل و همکاران، 1999 ) و BAC (کای و همکاران، 1995؛ ژو و همکاران، 1999؛ شیبلر و همکاران، 2004؛ ویمن و همکارانف 1999؛ روجل گیلارد و همکاران، 1999؛ بویتکمپ و همکاران، 2000؛ ایگن و همکاران، 2001؛ لیو و همکاران، 2012 و استافوزا و همکاران، 2012) تهیه شده اند.

 

1-2-11 ایمونوفلوروسنس

تکنیک­های ایمونوفلوروسنس را می­توان در نمونه­های تازه یا ثابت شده بهره گیری نمود. در تکنیک­های ایمونوفلوروسنس، آنتي بادی­ها به صورت شیمیایی به رنگ­های فلورسنت از قبیل FITC (فلورسین ایزوتیوسیانات) یا TRITC (تترا متیل رود امین ایزوتیوسیانات) متصل می­شوند. آنتی بادی­های نشاندار شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آنتی ژن مورد نظر متصل شده و امکان ردیابی آنتی ژن را با تکنیک­های فلورسنس فراهم می­آورند. می­توان فلورسنس را با بهره گیری از فلوسیتومتر، array scanner و یا با بهره گیری از میکروسکوپ­های فلورسنس یا کنفوکال ردیابی نمود. دو روش اصلی ایمونوفلوروسنس به صورت مستقیم و غیر مستقیم می­باشند. در روش کم کاربردتر ایمونوفلوروسنس مستقیم، آنتی بادی ضد مولکول مورد نظر به صورت شیمیایی به یک رنگ تعداد 103 قطعه شکست تکاملی با میانگین اندازه 27 سانتی مورگان برای نواحی حفظ شده بین ژنوم بشر و بز شناسایی شدند. با تکمیل شدن این نقشه تعداد جایگاه های ژنی نقشه یابی شده با FISH در آن زمان تا پنج برابر افزایش پیدا نمود. در نقشه یاد شده دو گروه ژنی دارای ترتیب یکسان (Synteny region) پیدا نمود گردید که در آن ها تعداد 107 قطعه با ترتیب ژنی حفظ شده وجود داشتند (شیبلر و همکاران، 1998). بعدها، اولین نقشه ژنومی بز در چندین مطالعه سیتوژنتیکی دیگر در گونه های نشخوارکننده، مخصوصاً در مطالعه کروموزوم های جنسی توسعه بیشتری پیدا نمود (روبینسون و همکاران، 1998؛ چاوز و همکاران، 2005؛ دیمئو و همکاران، 2005؛ بوگنو و همکاران، 2008 و یانوزی و همکاران، 2009).

شیبلر و همکاران (2009) یک نقشه سیتوژنتیک جدید را در بز بر اساس داده های حاصل از پژوهش های مختلف با تکنیک FISH تهیه کردند. این نقشه 268 ژن و 144 نشانگر ریز ماهواره ای را شامل می گردد. همچنین در این نقشه نواحی انسانی و گاوی مشابه با تمامی 412 لوکوس شناسایی شده در بز، نشان داده شده اند. لوکوس های شناسایی شده در این نقشه تقریباً 65 درصد نوارهای کروموزومی بز را پوشش می دهند. با در نظر گرفتن قطعات دارای ترتیب ژنی

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.