دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Aرشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش:مدیریت ورزشی

موضوع:

مطالعه آگاهی، توجه و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی

استادمشاور:

دکتراحمد ترک فر

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………….. 1

فصل اول : ‌کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………. 3

1-2- اظهار مسئله پژوهش…………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………….. 7

1-4-1- هدف کلی……………………………………………….. 7

1-4-2- هدف آرمانی………………………………………………. 8

1-4-3- اهداف ویژه………………………………………………. 8

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………….. 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیّر ها………..9

1-6-1- آگاهی نسبت به فعالیت بدنی و ورزش………………9

1-6-2- توجه نسبت به فعالیت بدنی و ورزش……………… 9

1-6-3- عملکرد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش…………… 10

1-6-4- فعالیت بدنی…………………………………………. 10

1-6-5- ورزش………………………………………………… 10

1-6-6- دانش آموز پسر دبیرستانی…………………………. 10

1-7- پیش فرض های پژوهش…………………………………. 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش  

مقدمه……………………………………………………………. 13

2-1- توجه……………………………………………………… 13

2-1-1- انواع توجه ها…………………………………………… 15

2-1-2- چگونگی شکل گیری نگرشها………………………….. 16

2-1-3- کاربردهای توجه………………………………………… 17

2-1-4- اندازه گیری و سنجش توجه ها………………………. 18

2-1-5- نظریه ها و الگوهای تغییر توجه……………………….. 19

2-1-5-1- الگوهای یادگیری تغییر توجه………………………… 19

2-1-5-2- الگوهای شناختی تغییر توجه………………………. 21

2-2- آگاهی……………………………………………………….. 27

2-2-1- اهمیت فعالیت بدنی و ورزش……………………………. 27

2-2-2- فواید فعالیتهای بدنی و ورزش…………………………… 29

2-3- عملکرد………………………………………………………… 34

2-3-1- عملکرد های فعالیت بدنی و ورزش……………………… 34

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………. 37

2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 37

2-4-2- تحقیقات انجام شده درخارج از کشور…………………….. 40

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………….. 47

3-1- روش پژوهش………………………………………………….. 47

3-2- جامعه آماری پژوهش…………………………………….. 47

3-3- اندازه نمونه و روش نمونه گیری………………………….. 48

3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………… 48

3-5- ابزار اندازه گیری پژوهش…………………………………….. 48

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………….. 49

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………… 49

3-8- محدودیت های پژوهش…………………………………….. 49

3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق……………… 49

3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق…………………. 49

3-9- ملاحظات اخلاقی…………………………………………… 50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………….. 52

4-1- تحلیل توصیفی داده ها ……………………………………52

4-1-1- تحلیل متغیر های طبقه ای……………………………… 53

4-1-2- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب ناحیه مشغول به تحصیل………54

4-1-3- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن دانش آموزان……………..55

4-1-4- محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های متغیرهای اصلی پژوهش………….56

4-2- تحلیل  استنباطی داده های پژوهش………………………. 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه……………………………………………………………….. 68

5-1- یافته های پژوهش……………………………………….. 68

5-2- بحث و مطالعه…………………………………………….. 69

5-3- پیشنهادات………………………………………………… 72

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………….. 72

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………….. 73

منابع

منابع فارسی…………………………………………………….. 76

منابع غیرفارسی……………………………………………….. 78

چکیده:

هدف این پژوهش، مطالعه آگاهی، توجه و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با در نظر داشتن جدول مورگان، تعداد 370 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده می باشد. برای سنجش عملکرد، آگاهی و توجه دانش آموزان از پرسش نامه های محقق ساخته بهره گیری شده می باشد که روایی آن ها از روش اعتبار محتوا توسط متخصصان و محققان مدیریت تایید گردید و پایایی پرسش نامه ها با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 ،68/0 و9/0 می باشد.برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری t- استیودنت، تحلیل واریانس و نیز از روش همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان از فعالیت ورزشی به گونه معنی داری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. همچنین، میانگین نمره توجه دانش آموزان به فعالیت ورزشی به گونه معنی داری در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج همبستگی نشان داد که بین دو متغیر عملکرد و میزان آگاهی و همچنین توجه و میزان آگاهی نسبت به فعالیت ورزشی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی ارتباط معنی دار وجود ندارد. به علاوه، بین در نظر داشتن فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان ارتباط مستقیم و معنی دار وجود داشت (000/0p=  و20/0 r= ). یعنی هرچه در نظر داشتن فعالیت بدنی مثبت تر بوده میزان عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان نیز افزایش یافته می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و توجه دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی در پایه های مختلف تحصیلی یکسان می باشد. اما عملکرد دانش آموزان در فعالیت بدنی در پایه اول دبیرستان بیشتر از پایه های دیگر بود(05/0=p ).

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فعالیت بدنی و ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های بشر امروز می باشد. شواهدی وجود دارند که نشان می دهند، فعالیت بدنی از جنبه جسمانی، روانی، اجتماعی و احساسی برای افراد سنین گوناگون فواید زیادی در بر دارد. فعالیت­های حرکتی و ورزشی به لحاظ ایجاد تعادل­های فیزیولوژیکی و بهبود بخشیدن عملکردهای حیاتی بدن، سلامتی و شادابی تن و روان فرد را در پی دارد و از طرفی برخورداری افراد از سلامت و بهداشت جسمی- روانی، بقاء و خود شکوفایی یک جامعه را تضمین می­کند.

شواهدی هست که نشان می دهد ارتباط بین آگاهی و توجه نسبت به عملکرد مفید و فعالیت بدنی منظم در بین افراد هست. شناخت خصوصیات فردی و آگاهی از توجه­ها و گرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی تأثیر مهمی در تصمیم­گیری­های تربیتی، آموزشی و بهداشتی دارد و می­تواند دست­اندرکاران و متولیان ورزش را در فراهم کردن امکانات متناسب با تمایلات، توانایی­ها و نیازهای جسمی- روانی افراد به مقصود ایجاد زمینه­های لازم برای توسعه و گسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی و برنامه ریزی واقع بینانه و اصولی کمک نماید. به نظر می رسد مطالعه میزان آگاهی و توجه سنجی افراد از عوامل مؤثر ترغیب آنها به انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی می باشد.  

دوران نوجوانی دورانی می باشد که زمینه بسیاری از بیماری های پرخطر سنین میانسالی و کهنسالی از آن نشأت می گیرد(عطارزاده حسینی ،1383). دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی، تأثیر و جایگاه ویژه ای دارند. امروزه عملکرد دانش آموزان در زمینه ورزش و فعالیت های جسمانی مقوله ای مهم، ومورد توجه دست اندرکاران تعلیم وتربیت می باشد. بهبود ورزش در مدارس، بخصوص مقطع دبیرستان، نه تنها موجب سلامت روح و جسم فراگیران می گردد، بلکه نشاط جامعه و بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران در سایر زمینه ها را نیز به همراه دارد.

2-1- اظهار مسأله پژوهش

از دیرباز داشتن فعالیت بدنی منظم در اقشار مختلف مردم، آرمان متعالی جوامع بوده می باشد(آرنت و همکاران[1] ،2000 ؛ ماکن هاپت[2] ،2002). علی رغم تأیید وجود چنین یافته ای، هنوز بسیاری از جوامع با نبود یا کمبود فعالیت بدنی دراقشار مختلف خود مواجه اند. این امر در حالی می باشد که فعالیت بدنی منظم یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر سبک زندگی سالم به شمار می رود(کاماردین و فازی ،2007). یافته های اخیر نشان می دهند فعالیت بدنی آثار مثبت و معناداری بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در تمامی دوره های زندگی دارد و ابزاری کارآمد در ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف مردم می باشد(کاماردین و فازی[3] ،2007). فعالیت بدنی منظم به عنوان یک رفتار مهم رشد دهنده سلامت باعث پیشگیری و یا به تأخیر انداختن انواع بیماری های مزمن و مرگ و میر زودرس می گردد، همچنین در کاهش خطر بیماری های مغزی، قلبی، فشارخون، چاقی و غیره نیز موثر می باشد(لی سی دی و بلر[4] ،2003).

میزان پیشنهادی فعالیت بدنی برای نوجوانان به مقصود دست یابی به این فواید بین 30 تا60 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می باشد. اما تحقیقات انجام شده ی اخیر نشان داده اند که فعالیت جسمانی در نوجوانان کاهش یافته می باشد، این طریقه کاهش به گونه فزاینده در میان دانش آموزان دبیرستانی ادامه می یابد و تا بزرگسالی تداوم پیدا می کند(گیلمن و همکاران[5] ،2001). بر اساس یک مطالعه کشوری 60 درصد از دانش آموزان ایرانی کم تحرک بودند و میزان فعالیت جسمانی دانش آموزان با افزایش پایه تحصیلی کاهش یافته می باشد و در دختران این کاهش شایع تر از پسران بوده می باشد(همشهری آنلاین ،1388). همچنین، در مطالعه ای که درسال 2006 در ایالات متحده ی آمریکا انجام گردید، به این نتیجه رسیدند که فقط 8/35 درصد دانش آموزان دبیرستانی، میزان پیشنهادی فعالیت بدنی را انجام می دهند (هاشمی ،1388). همچنین درطی تحقیقات دیگری محققان دریافتند که توجه و تلقی دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی از دوره راهنمایی به دبیرستان، میل به منفی تر شدن دارد و شرکت در فعالیت بدنی نیز رو به کاهش می رود. ایروان[6] درسال 2007 معتقد بود افزایش وزن به گونه قابل ملاحظه ای بلافاصله بعد از دوران دبیرستان افزایش می یابد که ممکن می باشد به گونه مستقیم به کاهش فعالیت های بدنی نسبت داده گردد.

درایران، یکی از موانع مهم افزایش فعالیت بدنی عدم وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بدنی وهمچنین، عدم وجود اطلاعات کافی در مورد سطوح و محدوده فعالیت جسمانی و ورزش می باشد(سازمان جهانی بهداشت[7] ،2003). آن چیز که مسلم می باشد ادراک و توجه افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی، عاملی اثرگذار بر تصمیم گیری های آنان در مشارکت در فعالیت منظم و سلامت محور می باشد. لذا، ارزیابی ادراک و توجه افراد به فعالیت های حرکتی، جایگاه ویژه ای را در پژوهش های کاربردی به خود اختصاص داده می باشد(دفلاندر و کرانت[8] ،2004). آلپورت[9] توجه را نوعی آمادگی ذهنی و عصبی سازمان یافته با تجربه تعریف می کند که بر واکنش به تمامی موضوعات و جایگاه های وابسته به توجه تأثیری پویا ومستقیم بر جای می گذارد(عطارزاده حسینی ،1383 ؛ سیرز و همکاران[10] ،1991). توجه ها از باورهای ما نسبت به افراد و اشیاء متولد شدند. آنها رفتارهای ما را به روش های بی شمار شکل دادند و مشارکت ما را در فعالیت ها و اهدافی را که بنا نهادیم و آنهایی را که تصمیم به ترک آنها گرفتیم را تعیین می کنند. عقاید و توجه ها از طریق حرکات و زبان افراد اظهار می گردد. علت مطالعۀگستردۀ مفهوم توجه در سال های اخیر، توانایی شناخته شده آن درتأثیرگذاری برعملکرد افراد می باشد. نظر به این که توجه بر رفتار اثر می‌گذارد و با رفتار یک ارتباط علت و معلولی دارد. دستیابی به توجه افراد بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی افراد در فعالیت های حرکتی می باشد(زاکاریان و همکاران[11] ،1994). ارتقای دیدگاه و توجه مثبت به تربیت بدنی عنصر مهمی در پی فعالیت های جسمانی مادام العمر می باشد(سیلورمن و ساب رامانیام[12] ،1999).

نکتۀ مهم قابل ملاحظۀ پژوهشگران، توجه نوجوانان و جوانان به ورزش می باشد. به زعم اکثرآنان، دوره‌های سنی جوانی و نوجوانی دوره هایی اند که توجه ها رشد می کنند و علاوه برشکل گیری، زمینه برای تغییر مساعد آن ها فراهم می باشد(تولسون و چررت[13] ،1994). رفتارهای دانش آموزان متأثر از باورها و توجه های آنها می باشد. شناخت این توجه ها به معنای اصلاح برنامه های کلاسی و آموزش می باشد. ترودئا و همکاران[14].(1998)، پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان را دردوره های تحصیلی پایین مهمتر از مقاطع تحصیلی بالاتر می دانند، زیرا آنها توجه مثبت و تجربه لازم را برای مشارکت ورزشی در سالهای آتی بدست می آورند. در تربیت بدنی، کسب شناخت از باورهای دانش آموز یک منبع مهم برای درک توجه ها و علایق آنها و مشارکت انها در برنامه کلاسی می باشد(استراند و اسکانتلینگ[15] ،1994). یک ارتباط مثبت و قابل توجه بین توجه های دانش اموزان دبیرستانی نسبت به تربیت بدنی و شرکت در فعالیت های اوقات فراغت هست( چانگ و فیلیپ[16] ،2002).

با در نظر داشتن تأثیر فعالیت بدنی و ورزش در سلامت افراد، بخصوص دانش آموزان و با در نظر داشتن نتایج   تحقیقات متعدد مبتنی بر آثار مفید و مثبت ورزش و فعالیت بدنی، در این پژوهش محقق به دنبال این می باشد  که میزان آگاهی، توجه و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدراست؟

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فعالیت بدنی اکثراً به عنوان ضرورتی برای رشد و تکامل طبیعی کودکان و نوجوانان شناخته می گردد. شرکت در فعالیت بدنی منظم، در کاهش خطر ابتلا به چاقی، بیماری قلبی وعروقی، فشار خون، دیابت نوع دو، سرطان روده، استئو آرتریت(ساییدگی مفصلی) و پوکی استخوان بزرگسالان مؤثر می باشد. یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت تا سال2010، افزایش تعداد افرادی می باشد که برای حفظ سلامت، فعالیت جسمانی کافی داشته باشند(سعید ،1386 ص86-71). همچنین فعالیت جسمانی به عنوان یک شاخص مهم جامعه سالم[1] در سال2010 مدنظر بوده می باشد(پانا و همکاران[2] ،2004). ون مچلن[3] (1997)معتقد می باشد فعالیتهای بدنی طولانی مدت، به عنوان بهترین گزینه برای سلامتی جامعه می باشد (وکیلی ،1389). فعالیت جسمانی متوسط می تواند توسط هرکس ، در هر روز از زندگی و بدون هیچ هزینه ای انجام گردد. فعالیت بدنی متوسط بایستی در تمام روزهای هفته یا حداقل 5 روز درهفته انجام گردد تا اثرات بهداشتی مثبت داشته باشد و فعالیت بدنی شدید نیز باید3 روز درهفته انجام گردد(پاهو[4] ،2002).

فعالیت بدنی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم در بهبود سلامت جسمی شناخته شده می باشد اما رفتارهای فعالیت بدنی  نیز با بسیاری از حالت های مثبت روانشناسی ارتباط دارد. تاثیری که فعالیت بدنی روی جسم دارد با بهبود تصور، کنترل وزن و اخلاق می باشد که تأثیر اساسی در نتیجه وضعیت روانی بازی می کند. اعتماد به نفس پایین، تبعیض اجتماعی، نگرانی، افسردگی و خود کشی همگی با افزایش در صد چربی بدن یا وضعیت وزن نا سالم در ارتباط هستند. به گونه کلی این یافته ها به اهمیت فعالیت بدنی روی سلامت اجتماعی ، ذهنی و جسمی شخص تصریح می کند(پاولیک و کینلن[5] ،2007).

با وجود این، از سال 1991 تا 1999 میزان فعالیت جسمانی دانش آموزان از42 درصد به29درصد کاهش داشته می باشد. در سال2000 ، نزدیک به نیمی از گروه سنی21-12 سال فعالیت جسمانی منظم نداشتند و در سال 2001، فقط 30 درصد از افراد 18سال و بزرگتر فعالیت جسمانی منظم داشتند. اهمیت دادن به فعالیت های بدنی و ورزش مدرسه ای به حدی اهمیت یافته که توجه جهانی به آن رو به افزایش می باشد و مسؤلان ارشد تربیت بدنی ورزش دنیا، به خصوص آموزش و پرورش را به چالش کشیده اند، به طوری که درچند دهه اخیرموضوع تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای درسطر اول اولویت های برنامه ای و پژوهشی بسیاری ازکشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته می باشد(بایلی و دیسمور[6] ،2004).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید