متن کامل: پایان نامه بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

گرایش خانواده

عنوان:

مطالعه اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

استاد راهنما:

دکتر منصور سودانی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5

سوالهایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم(پیشینه پژوهش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

درمان وجودی…………………………………………………………………………………………………………………………….11

مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی……………………………………………………………………………………………..13

قوانین در معنا درمانی………………………………………………………………………………………………………………14

نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل…………………………………………………………………………………….. 15

مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی…………………………………………………………………………………… 22

کاربرد معنا درمانی در سالمندان…………………………………………………………………………………………. 26

روان درمانی ومشاوره گروهی………………………………………………………………………………………………. 28

تعریف گروه و مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………. 29

اهداف مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………………………30

مراحل مشاوره گروهی ………………………………………………………………………………………………………….33

احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………….37

تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعریف احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………………….38

نظریات مربوط به احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………. 39

نظریه هورنای …………………………………………………………………………………………………………………………39

نظریه اریک فروم …………………………………………………………………………………………………………………..41

نطریه مازلو …………………………………………………………………………………………………………………………….42

نظریه هایی جدیدتر درمورد احساس تنهایی …………………………………………………………………. 42

اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی…………………………………………………………………………………..44

تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی…………………………………………………………………………… 48

رویکردها نسبت به احساس تنهایی …………………………………………………………………………………… 50

رویکرد روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………..51

رویکرد نیازهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 51

رویکرد وجود گرایی ……………………………………………………………………………………………………………… 52

رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

تنهایی در پیران …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

امید …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

نظریه امید ………………………………………………………………………………………………………………………………..55

تعریف امید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

ناامیدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..60

امید و یاس از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………..66

بازنشستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………68

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

تعاریف بازنشستگی ……………………………………………………………………………………………………………….68

تئوری های بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………….. 70

تئوری تأثیر و ایفاء ………………………………………………………………………………………………………………70

تئوری رهایی از قیود یا فراغت …………………………………………………………………………………………..71

تئوری فعالیت و کار …………………………………………………………………………………………………………… 72

تئوری مداومت و اتصال………………………………………………………………………………………………………..72

تئوری بحران ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

مراحل بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………………….. 74

پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 76

تحقیقات داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….76

تحقیقات خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم (روش پژوهش)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….80

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….80

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..80

مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)………………………………………………………80

پرسشنامه امید به زندگی میلر …………………………………………………………………………………………. 81

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….82

روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………….83

جلسات مداخله………………………………………………………………………………………………………………………….84

روش آماری برای تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..88

 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….90

یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………….90

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………95

تبیین یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….95

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………98

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش …………………………………………………………………………………….99

پیشنهادهای به مسئولین ………………………………………………………………………………………………………99

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….100

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….103

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید