دانلود فایل: پایان نامه بررسی اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ی فیزیولوژی

 مطالعه اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ موش صحرایی نر

 استاد راهنما

دکتر مهناز طاهریان فرد

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بیس فنول آ، اکثراً در ساخت پلاستیک های پلی کربناتی، اپوکسی رزین و به عنوان ماده ی غیر پلیمری اضافه شونده به پلاستیک ها بهره گیری می گردد، از طرفی اثرات مضری را بر سیستم عصبی مرکزی پستانداران اعمال می کند. پس حدف از مطالعه ی حاضر 1-مطالعه اثر بیس فنول آ بر حافظه و یادگیری در مدل احترازی غیر فعال؛  2- مطالعه اثر بیس فنول آ بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ؛ 3- مطالعه اثر بیس فنول آ و یادگیری احترازی غیر فعال بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی  NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و پری فرونتال مخ موش صحرایی نر می باشد.

در این مطالعه از 30 موش صحرایی نر با وزن 260-350 گرم در 7 گروه بهره گیری گردید: 1- گروه کنترل (بدون دریافت محلول) 2- گروه شاهد  (روغن کنجد با حجمی مشابه گروه آزمایش بدون یادگیری و با یادگیری) 3- آزمایش 1 (دریافت کننده ی بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/day بدون یادگیری) 4- آزمایشی 2 (دریافت کننده ی بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/day با یادگیری). بیس فنول آ به مدت 15 روز به صورت خوراکی گاواژ گردید. یادگیری و حافظه توسط شاتل باکس انجام گردید. مطالعه توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA توسط تکنیک ایمنوهیستوشیمی انجام گردید. جهت مقایسه ی رنگ در نمونه ها از نرم افزار Image Analyzer بهره گیری گردید. یافته ها از طریق واکاوی واریانس یک طرفه و تست تشخیصی توکی واکاوی گردید. سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شده می باشد .

داده های این پژوهش نشان داد که بیس فنول آ در دو دوز 100 و 150  mg/kg/dayبه گونه معنی داری باعث کاهش در مدت زمان ماندن در روشنایی در آزمون بقای حافظه می گردد تصاویر حاصله از تست ایمنوهیستوشیمی توسط برنامه نرم افزاری Image Analyzer مطالعه گردید. داده ها نشان داد که بیس فنول آ در دو دوز باعث کاهش معنی داری در توزیع زیر واحد NR1  گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و  قشر پری فرونتال مخ گردید.

بر اساس نتایج این پژوهش بیس فنول آ موجب اختلال در یادگیری، تثبیت و بقای حافظه در روش یادگیری احترازی غیر فعال و باعث اختلال در توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ، آمیگدال، مخچه و  قشر پری فرونتال مخ گردید.

واژه های کلیدی: بیس فنول آ؛ یادگیری احترازی غیر فعال؛ شاتل باکس؛ هیپوکامپ؛ آمیگدال؛ مخچه؛ قشر پری فرونتال مخ؛ ایمنوهیستوشیمی؛ زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA؛ موش صحرایی نر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

 فصل دوم  مبانی نظری پژوهش

2 -1 زنواستر.ژن ها………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2 بیس فنول آ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3 حافظه و انواع آن………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3-1 حافظه ی کوتاه مدت………………………………………………………………………………………… 10

2-3-2 حافظه ی میان مدت…………………………………………………………………………………………. 10

2-3-3 حافظه ی بلند مدت………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-4- حافظه ی اظهاری…………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-5- حافظه ی غیر اظهاری…………………………………………………………………………………….. 13

2-4- یادگیری احترازی……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5- تأثیر مراکز عمده در یادگیری…………………………………………………………………………………… 15

2-5-1-هیپوکامپ……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-5-2- مخچه………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-3- آمیگدال………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5-4- قشر پری فرونتال مخ………………………………………………………………………………………… 25

2-6- گیرنده های گلوتامات…………………………………………………………………………………………………. 28

2-7- گیرنده ی NMDA و تأثیر آن دریادگیری………………………………………………………………. 29

 2-8- LTP ،LTD  و مکانیسم اقدام آنها…………………………………………………………………………… 32

2-9-هورمون های  استروئیدی و تأثیر آنها در یادگیری…………………………………………………… 38

2-9-1 شیمی هورمون های استروئیدی……………………………………………………………………….. 38

2-9-2- تأثیر هورمون های استروئیدی در یادگیری و حافظه……………………………………. 39

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم : مواد و روش کار

3-1- ترکیبات شیمیایی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………. 42

3-2- وسایل و دستگاه ها……………………………………………………………………………………………………… 43

3-3- حیوانات………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- دوره گاواژ حیوانات………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5- القاء یادگیری احترازی در حیوان مورد مطالعه…………………………………………………………. 45

3-6- خارج کردن مغز و تثبیت بافت…………………………………………………………………………………… 46

3-7- آب‌گیری از بافت، شفاف سازی و پارافین دهی………………………………………………………… 47

3-8- قالب گیری در پارافین………………………………………………………………………………………………… 47

3-9- تهیه ی لام پلی الایزینه……………………………………………………………………………………………… 48

3-10- برش‌گیری و قرار دادن برش‌ها روی لام…………………………………………………………………. 48

3-11- تکنیک ایمنوهیستوشیمی……………………………………………………………………………………….. 49

3-12- طرز تهیه بافرPBS……………………………………………………………………………………………………. 50

3-13- روش تهیه بافر سیترات……………………………………………………………………………………………. 50

3-14- روش تهیه فرمالین 10 درصد بافره………………………………………………………………………… 51

3-15- روش تهیه فرمالین 4 درصد بافره…………………………………………………………………………… 51

3-16- طرز تهیه فتومیکروگراف از مقاطع بافتی………………………………………………………………… 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-17 – تعیین درصد تیرگی رنگ ایجاد شده……………………………………………………………………. 51

3-18- روش‌های آماری………………………………………………………………………………………………………… 52

فصل چهارم : نتایج

4-1- اثر بیس فنول آ بر یادگیری احترازی غیر فعال…………………………………………………………. 54

4-2- مطالعه اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در سلول

 های پورکینژ مخچه………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-3- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در قشر پری

 فرونتال مخ موش صحرایی…………………………………………………………………………………………………… 60

4-4- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در آمیگدال

موش صحرایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-5- اثر بیس فنول آ بر تراکم زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در هیپوکامپ

موش صحرایی نر …………………………………………………………………………………………………………………… 68

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- اثر بیس فنول آ بر یادگیری و حافظه  …………………………………………………………………….. 78

5-2- اثر بیس فنول آ بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده ی NMDA در مخچه،

پری فرونتال مخ، هیپوکامپ و آمیگدال………………………………………………………………………………. 81

5-3- اثر بیس فنول آ و یادگیری احترازی غیر فعال بر توزیع زیر واحد NR1

گیرنده ی NMDA ………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-4-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

 فهرست منابع و مأخذ 89

مقدمه

زنو استروژن ها1، استروژن های خارجی هستند که به صورت گسترده در ترکیبات صنعتی بهره گیری می شوند و علی رغم اینکه از لحاظ شیمیایی با استروژن های طبیعیِ ساخته شده توسط سیستم غدد داخلی بدن متفاوت هستند، اما دارای اثرات استروژنی در موجودات زنده می باشند Wolstenholn et al., 2010)). به این مواد، ” عوامل فعال هورمونی” و یا” مختل کننده های هورمونی[1] ” نیز گفته می گردد(Kandaraki et al., 2009) . حضور فراگیر این مواد استروژنی، نگرانی عظیمی برای سلامت افراد و جمعیت ها می باشد Vidaeff., 2005) & (Sever. این مواد شیمیایی، به همراه پس آب منازل یا کارخانجات، وارد آب فاضلاب و
چرخه ی آب محیط می گردند و گیاهان و آبزیان را آلوده می کنند. تحقیقات، وجود زنواستروژن ها را در نارسایی های پزشکی مختلفی اثبات کرده می باشد و در ده سال گذشته مطالعات علمی، شواهد زیادی را مبتنی بر عوارض سوء این مواد شیمیایی در سلامت بشر نشان داده می باشد

          بیس فنول آ[2]، اکثراً در ساخت پلاستیک های پلی کربناتی، اپوکسی رزین، بعضی از مواد دندان پزشکی وبه عنوان ماده ی غیر پلیمری اضافه شونده به پلاستیک ها بهره گیری می گردد. بیس فنول آ در 93% نمونه های ادراری در ایالات متحده تشخیص داده شده می باشد؛ که نشان می دهد به میزان زیادی وارد بدن می گردد(Vidaeff & Sever., 2005) . بیس فنول آ می تواند در سنتز و کلیرانس هورمون مداخله کند و همچنین اظهار ژن گیرنده ها ی هورمون و فعالیت ژن بافت های هدف را تغییر دهد .(MacLusky et al., 2005)

یادگیری و حافظه از موضوعاتی می باشد که بیشترین مطالعه در علوم اعصاب را به خود اختصاص داده و برای فهمیدن مکانیسم های سلولی و مولکولی آن شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده می باشد (Kim & junng 2006; Wang et al., 2006). تحقیقات فراوان نشان داده اند که مکان های مختلفی از مغز در فرایندهای حافظه و یادگیری دخالت دارند. از طرف دیگر مطالعه های بی شماری در زمینه ی کشف مکانیسم های عصبی درگیر در این دو فرایند صورت گرفته می باشد. اما با این تفاصیل، مکانیسم های مؤثر در حافظه و یادگیری به حدّی متنوع و پیچیده هستند که برای شناخت کلیّه ی این مکانیسم ها بایستی تحقیقات گسترده تری صورت بگیرد (Kandel et al., 2000).

     یادگیری احترازی [3]، یکی از انواع حافظه و یادگیریِ غیر اظهاری می باشد که در آن هر فرد رفتار یا پاسخی را برای اجتناب از یک جایگاه ناخوشایند یا استرس زا یاد می گیرد. این رفتار، شامل دوری کردن یا حذف شخص از آن جایگاه می باشد  .(Michael 2003)یادگیری احترازی، شامل دو نوع فعال و غیرفعال می باشد. در نوع فعال، شرط اجتناب، به بروز پاسخ خاصی در حیوان بستگی دارد. اما در نوع غیر فعال، به عدم پاسخ فرد وابسته می باشد. یادگیری احترازی غیر فعال، نوعی فعالیت یادگیری ارتباطی[4] وابسته به هیپوکامپ به شمار می رود (Simonyi et al., 2007).

      دانشمندان علوم اعصاب در مورد تأثیر مهم هیپوکامپ در تشکیل حافظه های جدید پیرامون اتفاقات تجربه شده اتفاق نظر دارند (Squire & Schacter., 2002). قسمتی از این تأثیر هیپوکامپ، شرکت در تشخیص وقایع، مکان ها و محرکات جدید می باشد  .(VanElzakker . et al., 2008) هیپوکامپ، بیشترین تأثیر را در فرایند حافظه داشته و شاید بتوان گفت که ساختار اصلی مغزی در فرایندهای تقویت، به خاطر آوری و خاموش سازی حافظه در بشر می باشد(Izquierdo., et al., 2004) . هیپوکامپ در حافظه ی بلند مدت و کوتاه مدت و چرخش فضایی تأثیر مهمی دارد (Zachepilo., et al., 2008).

یافته های متعدد نشان داده اند که مخچه در بعضی از فرایندهای حافظه  تأثیر دارد (Kalmbach  . et al., 2009; Pakaprot et al., 2009; Wikgren et al., 2009) امروزه مشخص شده می باشد که مخچه در یادگیری شرطی[5] (al.,2009  Thompson et (Gomez et al., 2010;، رفتارِ شناختی[6](Lalonde., et al., 1990) و یادگیری احساسی (Timmann., et al., 2009) تأثیر تعیین کننده ای دارد. همچنین وجود مخچه برای انواع یادگیری حرکتی نیز ضروری می باشد (Gómez., et al., 2010).  به علاوه، تحقیقاتی که روی نوعی ماهی طلایی [7]صورت گرفته، اظهار کننده ی آن می باشد که همانند آن چیز که در پستانداران رخ می دهد، یادگیریِ شرطی شدن کلاسیک، ارتباط بسیار زیادی به مخچه دارد .(Yang., et al., 2009)

آمیگدال، ساختاری متشکل از گروهی هسته، واقع در لوب گیجگاهی مغز می باشد که تأثیر کلیدی در فرایند های احساسی و ترس دارد. همچنین تأثیر مستقیم آمیگدال در یادگیری احساسی نیز پیشنهاد شده (Galliot., et al 2009). مطالعات اخیر حاکی از آن می باشد که آمیگدال در تعدیل عملکرد های هیپوکامپ نیز دخالت دارد. زیرا آسیب های آمیگدال می تواند در رفتارهای مربوط به ترس نقص ایجاد کند. همچنین اثر مستقیم آمیگدال بر یادگیری فضاییِ مرتبط با هیپوکامپ تأیید شده می باشد(Sigurdsson., et al., 2006) . مطالعات نشان داده که تخریب و یا غیر فعال کردن هسته ی جانبی آمیگدال و نواحی کناری آن، در حین کسب اطلاعات جدید، از فرایند یادگیری ممانعت می کند و باعث تغییر فعالیت عصبی درهسته ی جانبی آمیگدال می گردد  Wolterink et al., 2001; Daenen etal., 2003; Terpstra et al., 2003)).

      قشر پری فرونتال مخ[8] مغز ناحیه ی قدامی لوب فرونتال مغز می باشد که در رفتارهای پیچیده ی ادراکی مغز، اظهار شخصیت، تصمیم گیری ها و مدیریت رفتارهای صحیح اجتماعی دخالت دارد  Yang.,  2009)& .(Raine  مطالعات روان شناختی پیشنهاد می کند قشر پری فرونتال مخ فرایندها ی کنترلی حافظه ی کاری و حافظه ی بلند مدت اپیزودیک را بر عهده دارد ) (Ranganath and Knight., . 2003

 NMDA یا N- متیل D- آسپارتات، یک گیرنده ی یونوتروپیک اختصاصی گلوتامات می باشد که اتصال نوروترانسمیتر گلوتامات و NMDA به آن، گیرنده را که یک کانال یونی کلسیمی می باشد، فعال می کند و باعث ورود یون های کلسیم به سلول پس سیناپسی و انتقال پیام عصبی می گردد، که تأثیر مهمی را درشکل پذیری سیناپس اعمال می کند و مکانیسم سلولی در یادگیری و حافظه می باشد(Wiess., 2007). این گیرنده با تراکم بالا در آمیگدال هست و بیشترین توزیع آن در منطقه ی CA1 هیپوکامپ می باشد. گیرنده های NMDA در CA1، در تنظیم شکل پذیری[9] سیناپسی و فرایند یادگیری و حافظه که شامل LTP و LTD می باشد، تأثیر بسیار مهمی دارند. تحقیقات نشان داده، تجویز آگونیست هایNMDA  باعث پیشرفت در فرایند یادگیری می گردد ((Izquierdo et al., 2004; chen et al., 2009; Grilli et al.,2009; Kandel al., 2000.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعات فراوانی نشان می دهند که در پستانداران هورمون های جنسی از طریق اثر بر هیپوکامپ، یادگیری فضایی و حافظه را تحت تأثیر قرار می دهند Hodgson et al, 2008; ) (Mohaddes et al., 2009. وجود گیرنده های استروژنی در آمیگدال و هیپوکامپ، بیانگر تأثیر استروئیدهای جنسی در حفظ و تعدیل یادگیری و حافظه فضایی می باشد.(Malin et al, 2007)  همچنین استروژن باعث افزایش در تراکم خارهای دندریتی[10]، افزایش فرکانس انتهای پیش سیناپسی می گردد که می توا نند شکل پذیری را در هیپوکامپ افزایش دهند و این مسئله به گونه مستقیم یادگیری و حافظه را افزایش می دهد (Wiess., 2007).

با در نظر داشتن اینکه زنواستروژن ها، به خصوص بیس فنول آ به گونه گسترده ای از طرق مختلف وارد بدن بشر می شوند و عملکرد هورمون های استروئیدی را مختل می کنند، و از آنجایی که هورمون های استروئیدی تأثیر مهمی در فرایند های یادگیری اعمال می کنند و این
فرایند ها توسط گیرنده های NMDA میانجی گری می شوند، این پژوهش بر آن می باشد تا اثر بیس فنول آ را بر توزیع زیر واحد NR1 گیرنده های NMDA در هیپوکامپ، مخچه، آمیگدال و قشر پری فرونتال مخ واثر آن را بر یادگیری احترازی غیر فعال در موش صحرائی نر

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید