پژوهش: پایان نامه بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی

دانلود پایان نامه

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

مطالعه اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خورسندی

 استاد مشاور

دکتر تیمور محمدی

ی رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مصرف انرژی از موضوعات مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه می باشد. زیرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه­ریزان و اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده می باشد. با در نظر داشتن این حساسیت در این مطالعه به مطالعه اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته­ایم. پس در این پژوهش کوشش شده می باشد اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره 1993-2011  و با بهره گیری از نرم افزار Eviews مطالعه گردد. گروه اول شامل 14 کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل 19 کشور درحال توسعه غیرنفتی می باشد. برای هر گروه از کشورها دو مدل جداگانه تخمین زده گردید که مدل اول با بهره گیری از متغیر بخش بانکی و مدل دوم با بهره گیری از متغیر بازار سرمایه برآورد شده می باشد. نتایج برآورد نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگتری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از GDP) در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی 0.02درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009درصد می باشد. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی(درصد از GDP) بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی می باشد. دلیل این تفاوت احتمالاً به رفتار متفاوت دو گروه کشور در قبال بخش بانکی بر­می­گردد. ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی 0.003- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی 0.009- درصد می باشد. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می­دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی­تر و کوچکتر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی می باشد. این اثر آغاز نشان می­دهد که بازار سرمایه در دو گروه به اندازه بخش بانکی توسعه یافته و عمیق نیست. توجیه این امر احتمالا به این دلیل می باشد که در هیچ کدام از دو گروه کشور بازار سرمایه تأثیر چندانی در تولید و بخش صنعت ندارد و احتمالا گردش مالی در این بخش به امور سوداگرانه و بورس­بازی مربوط می­باشد. یک توجیه دیگر برای این اثر منفی این می باشد که، بازار سرمایه بیشتر به عنوان بازار تأمین مالی وام­های بلندمدت شناخته می­گردد. وام­هایی که اغلب برای بخش تولیدی بهره گیری می­گردد. در نتیجه توسعه بازار سرمایه باعث افزایش وام­گیری توسط تولیدکنندگان می­گردد، اما تولیدکنندگان این منابع مالی را به سمت کالاها و خطوط تولیدی می­برند که بهره­وری انرژی بالاتری دارند. همچنین ممکن می باشد متغیر گردش مالی سهام مبادله شده متغیر مناسبی برای توسعه بازار سرمایه نبوده و بایستی از سایر متغیرهای بازار سرمایه مانند حجم معاملات در بازار سهام و … بهره گیری نمود که با در نظر داشتن گروه کشورها این اطلاعات برای تمامی کشورها در دسترس نبوده می باشد.

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش. 9

1-1 تعریف عملیاتی واژگان. 2

1-2 تبیین موضوع. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-4پرسشهای پژوهش. 7

1- 5 فرضیه های پژوهش.. 7

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 7

1-7 روش پژوهش. 7

1-8 هدف‌های پژوهش. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

2-1 مقدمه. 10

2-2 اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی.. 11

2-3 مروری اجمالی بر نظریات و مدلهای رشد اقتصادی.. 13

2-3-1 مدل سنتی رشد نئوکلاسیک… 13

2-3-2 الگوی رشد درونزا 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4 ارتباط نظام مالی و رشد اقتصادی.. 14

2-5 تأثیر توسعه مالی در رشد اقتصادی.. 16

2-6 دیدگاههای مختلف در زمینه اهمیت و تأثیر نظام مالی و رشد اقتصادی.. 18

2-7 سرکوب مالی و رشد اقتصادی.. 19

2-8 آثار انتخاب نامناسب و مخاطره اخلاقی بر بازار سرمایه. 21

2-9 واسطههای مالی و رشد اقتصادی.. 22

2-10 گسترش مالی و رشد اقتصادی.. 23

2-10-1 ایجاد اطلاعات و تخصیص سرمایه. 24

2-10-2 معضلات تکنیکی. 25

2-10-3 فراهم آوردن اطلاعات در زمینه سرمایهگذاریها 26

2-10-4 نظارت بر بنگاهها و اعمال حاکمیت شرکتی. 26

2-10-5 حاکمیت شرکتی و مسئله سواری مجانی. 27

2-10-6 حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات.. 27

2-10-7 ابزارهای جایگزینی مالی برای تقویت اعمال شرکتی و غلبه بر عدم تقارن اطلاعات.. 28

2-10-8 نظارت بر کار مدیران بانکها و بنگاهها و کنترل آنها 29

2-10-9 نظارت بر بنگاهها و اجرای حاکمیت شرکتی. 29

2-10-10 کاهش مخاطره 30

2-10-11 مخاطره نقدینگی. 32

2-10-12 تجمیع پس اندازها 33

2-10-13 تسهیل مبادله. 34

2-11 نظریه بانک-پایه یا بازار- پایه بودن نظام مالی. 35

2-11-1 نظام مالی بانک پایه. 36

2-11-2 نظام مالی بازار پایه. 38

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-12 نظریه حقوق مالی و خدمات مالی. 41

2-12-1 نظریه حقوق مالی. 42

2-13 مروری بر چند مدل تجربی. 44

2-14 تأثیر بانکها در رشد اقتصادی.. 51

2-15 بانکها و رشد اقتصادی.. 51

2-16 مدل شومپیتری واسطه گری مالی. 54

شکل شماره 1: اثر غیر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی.. 57

2-17 توسعه مالی و مصرف انرژی.. 58

شکل شماره 2: اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژِی.. 58

2-18 مطالعات پیشین. 59

2-19 جمعبندی.. 63

فصل سوم: روش پژوهش. 1

3-1 مقدمه. 65

3-2 مدل پژوهش. 65

3-3 تخمین زنندههای GMM.. 66

3-3-1 تخمین بر اساس شرایط متعامد بودن. 66

3-3-2 عمومی کردن روش گشتاورها 67

3-3-3 تخمینزنGMM در مدلهای دادههای پویا 69

3-3-4 مدل پانل پویا 70

3-4 معرفی مدل. 73

3-5 دادههای آماری.. 74

3-7 جمع بندی.. 75

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج. 1

4-1 مقدمه. 77

4-2 برآورد مدل. 77

4-3 تفسیر نتایج. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 84

5-2 نتایج پژوهش.. 84

5-3 پیشنهادات برای مطالعات آتی. 85

فهرست منابع. 86

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید