منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

دانلود پایان نامه

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

  عنوان : مطالعه اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول(کلیات پژوهش).. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- اظهار مسئله .. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش.. 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4- اهداف پژوهش.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- هدف فرعی.. 6

1-5-سؤال اصلی پژوهش.. 7

1-6 -فرضیه پژوهش.. 7

1-7 -روش پژوهش.. 7

1-8- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 8

1-9- روایی و اعتبار ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 8

1-10- قلمرو پژوهش.. 8

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 8

1-10-2- قلمرو مکانی.. 8

1-10-3- قلمرو زمانی.. 8

1-11 -تعاریف.. 8

1-12- اختصار فصل.. 9

فصل دوم(ادبیات پژوهش).. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2- مفاهیم نظام راهبری شرکتی.. 13

2-2-1- چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی.. 16

2-2-1-1-تئوری نمایندگی.. 16

2-2-1-2-تئوری هزینه معاملات.. 18

2-2-1-3-تئوری ذینفعان.. 19

2-2-3-تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی.. 21

2-2-4- تئوری ذی‌نفعان دربرابر تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5- علت های اهمیت نظام راهبری شرکتی.. 22

2-2-6- اهداف نظام راهبری شرکتی.. 23

2-2-7- الگوهای نظام راهبری شرکتی.. 23

2-2-7-1 – الگوی مبتنی بربازار.. 23

2-2-7-2-الگوی نظام راهبری شرکت  مبتنی برروابط.. 24

2-2-7-3 – الگوی نظام راهبری شرکتی در حال گذار.. 25

2-2-7-4-الگوی نوظهور.. 25

2- 2-3- سیستم های نظام راهبری شرکتی.. 26

2-2-3-1- سیستم های درون سازمانی.. 26

2-2-3-2 – سیستم های برون سازمانی.. 27

2-3- مفاهیم سود وانواع کیفیت سود.. 29

2-3-1- تعریف سود .. 39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-2- اهمیت ویژگی‌های کیفی سود.. 41

2-3-3-اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود.. 41

2-3-3-1- پایداری سود .. 41

2-3-3-2- قابلیت پیش‌بینی سود.. 42

2-3-3-3- مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام .. 42

2-3-3-4- به موقع بودن سود .. 42

2-3-4-محافظه کارانه بودن سود .. 43

2-4- جریان وجوه نقد آزاد و معضلات نمایندگی ناشی از آن.. 43

2-4-1-تعریف جریان وجوه نقد آزاد.. 44

2-4-2-محاسبه جریان وجوه نقد آزاد.. 44

2-4-3- معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد.. 45

2-4-4-  مکانیزم های مؤثر بر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد.. 46

2-5-1- استقلال هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 47

2-5-2-اندازه هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 48

2-5-3- استقلال رئیس هیأت ‌مدیره و کیفیت سود.. 48

2-6- پیشینه پژوهش.. 49

2-6-1- پیشینه پژوهش برون کشور.. 49

2-6-2- پیشینه پژوهش درون کشور.. 51

2-7- اختصار فصل.. 54

فصل سوم(روش پژوهش).. 58

3-1- مقدمه.. 59

3-3- فرضیه‌های پژوهش.. 60

3-4- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها.. 61

3-5-1- تحلیل رگرسیون.. 62

3-5-2- آماره F لیمر.. 62

3-5-3- ضریب همبستگی پیرسون.. 63

3-5-4- روش بهره گیری از داده‌ها.. 63

3-5-5- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی.. 67

3-6-  گام های انجام پژوهش.. 70

3-7- اختصار فصل.. 72

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها).. 73

4-1- مقدمه.. 74

4-2- توصیف داده‌ها.. 74

4-3- یافته های پژوهش.. 75

4-3-1- آمار توصیفی.. 75

4-3-2- آمار استنباطی.. 77

4-3-2-1- آزمون همبستگی متغیرها.. 77

4-4- اختصار فصل چهارم.. 84

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش).. 85

5-1- مقدمه.. 86

5-2- اختصار  نتایج آزمون فرضیه‌ها.. 87

5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 88

5-4- محدودیت های پژوهش.. 92

5-5- پیشنهادهای پژوهش.. 92

5-6- پیشنهادهای برخواسته از یافته های پژوهش.. 92

5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 93

5-8- اختصار فصل.. 93

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

 

فهرست جداول

جدول 2-1- .مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی نظام راهبری شرکتی.. 28

جدول2-2-  چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود.. 33

جدول 4-1- شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه.. 76

جدول 4-2- همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته.. 78

جدول 4-3- آزمون ایم، پسران و شین.. 80

جدول 4-4- نتایج آزمون چاو، جهت تشخیص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع.. 81

جدول 4-5- نتایج آزمون هاسمن.. 82

جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. 83

جدول 5-1- مقایسه نتایج پ‍‍‍‍ژوهش با نتایج تحقیقات مشابه خارجی.. 90

جدول 5-2- مقایسه نتایج پ‍‍‍‍ژوهش با نتایج تحقیقات مشابه داخلی.. 91

 

 

 

 

چکیده :

اهمیت حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه بلندمدت برای بازارهای سرمایه، حفظ رشد اقتصادی و  سرانجام افزایش ثروت کلی و رفاه ملت‌ها بعد از بحران‌های مالی و رسوایی‌ گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ در دنیا ارزشمند شده می باشد. به علاوه، از یک سیستم خوب حاکمیت شرکت انتظار می‌رود که بهره گیری مدیریتی از فرصت فعالیت‌های مدیریت سود را محدود نماید، پس تقویت قابلیت اتکای سود گزارش‌شده را به همراه خواهد داشت. فرسایش کیفیت سود، شفافیت و سطح افشا باعث می گردد که سرمایه‌گذاران اعتماد کمی به اعداد حسابداری داشته باشند. به همین جهت در این پژوهش با تصریح به این‌که ساختار مناسب حاکمیت شرکتی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می‌برد به اثر ساختار حاکمیتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته گردید. نتیجه مطالعه­ها نشان داد که از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیأت مدیره دارای ارتباطی معکوس و معنادار با کیفیت سود می­باشد. این در حالی می باشد که تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و همچنین تأثیر مفروض جریان وجه  نقد آزاد مازاد بر روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رد گردید. از میان متغیرهای کنترلی نیز مشخص گردید که بالا رفتن سطح بدهی منجر به افزایش کیفیت سود می­گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید