پژوهش: پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

دانلود پایان نامه

گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

اساتید راهنما:

دکتر حسن دانشمندی

دکتر نادر سمامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1.   مقدمه……………………………… 2

1-2.   اظهار مسئله…………………………….. 3

1-3.   ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………. 4

1-4.   اهداف پژوهش………………………………… 5

1-4-1. هدف کلی………………………………. 5

1-4-2. اهداف اختصاصی………………………………. 5

1-5.   پیش‌فرض‌های پژوهش………………………………… 5

1-6.  فرضیات پژوهش………………………………… 6

1-7.   متغیرهای پژوهش………………………………… 6

1-7-1. متغیر ملاک(مستقل)………………………………. 6

1-7-2. متغیر وابسته (پیش بین) …………………………….7

1-8.   محدودیت‌های پژوهش………………………………. 7

1-8-1.محدودیت‌های قابل‌کنترل……………………………… 7

1-8-2.محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل……………………………… 7

1-9.   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش………………………. 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش………………………………… 10

2-1.  مقدمه…………………………….. 11

2-2.   بخش اول مبانی نظری پژوهش………………………………. 11

2-2-1.راستای آناتومیکی اندام تحتانی………………………………. 11

2-2-2ناهنجاری‌های وضعیتی (پاسچرال) …………………………….12

2-2-3.علل و عوامل بروز ناهنجاری‌ها……………………………. 12

2-2-4.سندروم‌های اندام تحتانی………………………………. 12

2-2-4-1.سندروم متقاطع اندام تحتانی………………………………. 13

2-2-4-2.سندروم انحراف پرونیشن………………………………. 13

2-2-4-3.سندروم نقص حرکتی اندام تحتانی………………………………. 13

2-2-5.زانوی ضربدری………………………………. 14

2-2-6.زانوی پرانتزی………………………………. 16

2-2-7.آزمون افت ناوی………………………………. 16

2-2-8.زاویهQ………………………………..

2-2-9.آسیب‌های شایع دوندگان در اندام تحتانی………………………………. 17

2-2-9-1. شین اسپلینت( سندروم فشار بر روی درشت نی داخلی)…………. 18

-2.2-9-2. استرس فرکچر…………………………….. 18

2-2-9-3. زانوی دوندگان (سندروم ایلیو تیبیال باند)……………………………. 18

2-2-9-4. درد قدامی زانو (سندروم درد کشککی-رانی)……………………………. 19

2-2-9-5. پلانتارفاشیا( التهاب نیام کف پایی) …………………………….19

2-2-9-6. تاندونیت آشیل………………………………. 20

2-2-10. آنتروپومتری………………………………. 20

2-2-10-1. مفهوم آنتروپومتری………………………………. 20

2-2-10-2. روش‌ها و ابزارهای آنتروپومتری………………………………. 21

2-2-10-3. کاربردهای آنتروپومتری………………………………. 21

2-2-10-4. تفاوت‌های بشری از لحاظ ساختار اسکلتی- عضلانی…………. 22

2-3. پیشینه پژوهش………………………………. 23

2-3-1. مقدمه…………………………….. 23

2-3-2.مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ناهنجاری با آسیب…………… 24

2-3-3.مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با آسیب‌های ورزشی……. 32

2-3-4.مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با ناهنجاری……… 33

2-3-5.جمع‌بندی……………………………. 34

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش………………………………… 35

3-1.مقدمه…………………………….36

3-2.طرح پژوهش………………………………… 36

3-3.جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………… 36

3-4.پروتکل………………………………. 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-5.ابزارهای اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات………………………………. 37

3-6.روش‌های اندازه‌گیری………………………………. 37

3-6-1.پرسشنامه…………………………….. 38

3-6-2.روش اندازه‌گیری قد……………………………… 38

3-6-3.روش اندازه‌گیری وزن……………………………… 38

3-6-4.روش اندازه‌گیری زانوی پرانتزی………………………………. 38

3-6-5.روش اندازه‌گیری ناهنجاری زانوی ضربدری………………………………. 39

3-6-6.روش اندازه‌گیری زاویه……………………………. 40

3-6-7.روش اندازه‌گیری افت ناوی………………………………. 41

3-6-8.روش اندازه‌گیری طول اندام تحتانی………………………………. 42

3-6-9.روش اندازه‌گیری طول ران……………………………… 43

3-6-10.روش اندازه‌گیری طول ساق………………………………. 44

3-6-11.روش اندازه‌گیری عرض زانو…………………………….. 45

3-6-12.روش اندازه‌گیری عرض مچ پا……………………………. 46

3-6-13.روش اندازه‌گیری طول کف پا …………………………….47

3-7. روش‌های آماری و شیوه تجزیه تحلیل داده‌های پژوهش……………….. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………. 49

4-1.   مقدمه…………………………….. 50

4-2. نتایج آزمون تکرارپذیری و خطای استاندارد اندازه‌گیری‌ها…………. 51

4-3. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش…………………………. 51

4-3-1.ویژگی‌های آزمودنی‌ها …………………………….51

4-3-2. توصیف کمی متغیرهای نیم رخ ساختاری و آنتروپومتریکی………. 52

4-4. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش………………………. 55

4-4-1. فرض صفر اول: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ) و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد………………… 55

4-4-1-1. زیر فرض اول : بین زانوی ضربدری و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…… 55

4-4-1-2. زیر فرض دوم : بین زانوی پرانتزی و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…….. 55

4-4-1-3. زیر فرض سوم : بین کف پای صاف و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…….. 55

4-4-1-4. زیر فرض چهارم : بین کف پای گود و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…….. 55

4-4-1-5. زیر فرض پنجم : بین زاویهQ و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد………. 55

4-4-2.فرض صفر دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد…………….. 57

4-4-2-1.    زیر فرض اول : بین طول اندام تحتانی با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد….. 57

4-4-2-2. زیر فرض دوم : بین طول کف پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد………….. 57

4-4-2-3. زیر فرض سوم : بین طول ران با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…………… 57

4-4-2-4.    زیر فرض چهارم : بین طول ساق با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……. 57

4-4-2-5. زیر فرض پنجم : بین عرض زانو با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……….. 57

4-4-2-6. زیر فرض ششم : بین عرض مچ پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد………. 57

4-4-2-7. زیر فرض هفتم : بین سن با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……….. 57

4-4-2-8. زیر فرض هشتم : بین وزن با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……… 57

4-4-2-9. زیر فرض نهم : بین قد با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد………….. 57

4-4-3. فرض صفر سوم (HO): ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد……………… 60

4-4-3-1. زیر فرض اول : بین سن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……… 60

4-4-3-2. زیر فرض دوم : بین وزن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……… 60

4-4-3-3. زیر فرض سوم : بین قد با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد………… 60

4-4-3-4.    زیر فرض چهارم : بین طول اندام تحتانی با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…….. 60

4-4-3-5. زیر فرض پنجم : بین طول ران با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد……… 60

4-4-3-6. زیر فرض ششم : بین طول ساق پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد…….. 60

4-4-3-7. زیر فرض هفتم : بین عرض زانو با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد…….. 60

4-4-3-8. زیر فرض هشتم : بین عرض مچ پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد……. 60

4-4-3-9. زیر فرض نهم : بین طول کف پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد………. 60

4-4-4.اختصار نتایج آزمون های آماری………………………………. 64

4-4-4-1. اختصار نتایج آزمون آماری خی دو در دوندگان……………………………… 64

4-4-4-2. اختصار نتایج آزمون آماری پیرسون در دوندگان……………………………… 66

5 .فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری………………………………. 67

5-1.   مقدمه…………………………….. 68

5-2.   اختصار پژوهش………………………………… 69

5-3.   بحث و مطالعه نتایج مربوط به فرضیه اول: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ) و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد……………. 71

5-4.   بحث و مطالعه نتایج مربوط به فرضیه دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد………. 73

5-5.   بحث و مطالعه نتایج مربوط به فرضیه سوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی( سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) و ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد……………………… 75

5-6. جمع بندی…………………………………..78

5-7.   پیشنهادات پژوهش……………………………. 79

5-7-1.پیشنهادات کاربردی………………………………. 79

5-7-2.پیشنهادات پژوهشی………………………………. 80

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد 96/5±93/180 سانتی متر و شاخص توده بدن 65/1 ± 06/22 کیلوگرم بر متر مربع)، 15 دونده نیمه استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 62/3 ±20/23 سال، وزن 72/7±93/69 کیلوگرم و قد57/2±87/176 سانتی متر و شاخص توده بدن 71/1 ± 73/20 کیلوگرم بر متر مربع ) و 15 دونده استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 09/5 ±60/25 سال، وزن 84/6 ±40/62 کیلوگرم ، قد 76/7 ±80/176 سانتی متر و شاخص توده بدن 53/1 ± 94/19کیلوگرم بر متر مربع ) به صورت غیر تصادفی هدف‌دار انتخاب و به گونه داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان و صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و در این پژوهش برای ثبت اطلاعات فردی، نوع آسیب‌های اندام تحتانی در طی دو سال گذشته و سابقه ورزشی آزمودنی‌ها مورد بهره گیری قرار گرفت. برای اندازه‌گیری زانوی پرانتزی، ضربدری، عرض زانو و عرض مچ پا از کولیس، زاویهQ از گونیامتر و قوس کف پا از افت ناوی (روش برودی) بهره گیری گردید. جهت تجزیه تحلیل داده­ها و برای مطالعه نحوه توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنف بهره گیری و با در نظر داشتن توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون‌های غیر پارامتریک خی دو برای مطالعه ارتباط بین آسیب با ناهنجاری و ابعاد آنتروپومتریک، و همچنین آزمون پارامتریک پیرسون برای مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاری در سطح معنی‌داری(05/0 p<) بهره گیری گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 بهره گیری ‌گردید (05/0 p<). یافته‌ها نشان داد که بین کف پای گود با پلانتار فاشیت و بین زاویهQ غیرطبیعی با درد قدامی زانو در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ و تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در زمینه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری نیز بین سن با تاندونیت آشیل، وزن با پلانتارفاشیت و کف پای صاف در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. با در نظر داشتن نتایج به مربیان دوندگان پیشنهاد می گردد با مطالعه راستای اندام تحتانی دوندگان از ناهنجاری های آنان آگاه شوند تا بتوانند در درجه اول برنامه های پیشگیری از آسیب را برای آنان اجرا کنند.

فصل اول: طرح پژوهش

فعالیت‌های بدنی می‌توانند به شکل‌های گوناگون اجرا شوند. ورزش نوعی فعالیت سازمان دار و رقابتی می باشد که در قالب رشته‌های معینی انجام می گردد. این رشته‌ها می‌تواند متناسب با عملکرد فرد به افزایش ظرفیت‌های فیزیولوژیکی و روانی ورزشکاران منجر گردد. در این بین برخورداری از وضعیت بدنی مناسب و حفظ راستای طبیعی بدن یکی از اهداف مهم فعالیت‌های بدنی به شمار می رود [24] . ورزش دو و میدانی به عنوان یک رشته مادر همواره دارای جایگاه خاصی در جوامع و ملل مختلف بوده می باشد. دو و میدانی ترکیبی از دوها و میدانی‌هاست و به بخش‌های متنوعی زیرا رشته‌های سرعت، رشته‌های نیمه استقامت، استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌ها تقسیم می گردد. دو و میدانی در مقایسه با سایر رشته‌ها ورزشی دارای ارزش مدال‌آوری بیشتری بوده و به همین دلیل در رده‌بندی تیمی در مسابقات جهانی یا بین‌قاره‌ای بسیار بااهمیت تعبیر می گردد[12]. رشته‌های ورزشی و قهرمانان آنان دارای خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیکی مخصوص به خود می‌باشند. و همین گونه می‌تواند آنان را به آسیب‌ها و بدشکلی‌های بدنی خاصی مبتلا کند. از این رو موضوع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ورزشی ورزشکاران به ویژه در ورزش حرفه‌ای از زمینه‌های مهم در علوم ورزشی می باشد [5]. ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی برای رسیدن به سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضلات خاصی از بدن می‌باشند و زمان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته‌ی ورزشی به تمرین می‌پردازند در نتیجه بسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی راستای بدنی آن ها ممکن می باشد تحت تأثیر قرار گیرد.وضعیت‌های بدنی متفاوتی هست که اگر خیلی شدید نباشند شاید برای عملکرد ورزشی سطح بالا برتری به شمار طریقه از این رو اتفاق نظر خاصی در مورد اصلاح ویژگی‌های غیرمعمول قهرمانان ورزشی وجود ندارد[24].ورزش قهرمانی دارای عوارضی نیز می‌باشد که یکی از آن‌ها می‌تواند ناهنجاری‌های ساختاری بدن ‌باشد .هرچند بعضی ناهنجاری‌های وضعیتی جزیی هست که با مهارت‌های ورزشی سازگاری یافته‌اند و نشانگر آن ورزش خاص می‌باشند. دو و میدانی به عنوان یکی از ورزش‌هایی که آسیب‌های اندام تحتانی در آن زیاد رخ می‌دهد مطرح می باشد. تخمین زده می گردد حدود 27 تا 70 درصد دوندگان در طول دوران ورزشی خود دچار آسیب می شوند. آسیب‌های شایع دوندگان عبارت‌اند از: استرس فرکچر[1]، شین اسپلینت[2]،پلانتار فاشییت[3]،زانوی دوندگان[4]، درد کشککی-رانی[5]، تاندونیت آشیل[6]، تاندونیت کشککی[7] و همچنین کشیدگی همسترینگ [8]. این در حالی می باشد که 3مورد از 7 مورد آسیب‌های شایع دوندگان در ناحیه زانو می‌باشد[50 ].

2-1- اظهار مسئله

تغییر در وضعیت کلی و جایگاه قرارگیری راستای اندام تحتانی در اثر ورزش حرفه‌ای و طولانی مدت تحت عنوان انحرافات پاسچرال[9] مطرح می باشد که گفته می گردد ناشی از تمرینات شدید آن رشته ورزشی و سازگاری نامناسب بدن ورزشکار به آن رشته می باشد. .طبق نظر بلوم فیلد[10] (1994)نیز بعضی انحرافات وضعیتی جزیی هست که با مهارت‌های ورزشی سازگاری می‌یابند. زمانی که سخن از ارتباط میان آسیب و ناهنجاری ناشی از رشته ورزشی به میان میاید ممکن می باشد این ارتباط دو سویه باشد که از این ارتباط دو مفهوم قابل بهره گیری می باشد یکی این که آسیب‌های ورزشی باعث ایجاد ناهنجاری می شوند که این موضوع در درازمدت ثابت شده می باشد اما این مسئله که آیا ناهنجاری باعث بروز آسیب گردد هنوز در پرده ابهام می باشد. بعضی از ورزش‌ها موجب یکسری تغییرات در بدن ورزشکاران می گردد که به وضعیت غالب فرد در آن ورزش و عضلاتی که بیشتر در آن رشته درگیرند بر می گردد[51]. تحقیقاتی هست که ارتباط میان ابعاد آنتروپومتری افراد با ناهنجاری‌ها و یا استعداد ابتلا به ناهنجاری‌ها را مطرح می‌کنند. با در نظر داشتن اینکه هر کدام از ورزشکاران دارای ابعاد آنتروپومتری متفاوت باهم می‌باشند به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در بروز ناهنجاری‌ها می‌تواند خصوصیات آنتروپومتری آنان باشد. [15]. وضعیت بدن و بر هم خوردن راستای مکانیکی هر یک از بخش‌های آن می‌تواند علاوه بر بروز وضعیت‌های جبرانی ثانویه در سایر بخش‌ها فرد را مستعد آسیب ورزشی خاصی نماید. هر چند مدارک زیادی دراین‌باره ارائه نشده و نیاز به تحقیقات بیشتر می‌باشد.

در این ارتباط عوامل موثر در ایجاد آسیب‌های دوندگان در 3 گروه تقسیم‌شده‌اند:1:عوامل تمرینی 2:عوامل آناتومیکی 3:عوامل بیومکانیکی. عوامل متعدد آناتومیکی برای بروز آسیب‌های دوندگان ذکرشده‌اند، اگرچه نتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر در تضادند.به عنوان مثال کوان[11] و مکنزی[12] بر این باورند که افزایش قوس طولی کف پا باعث بروز آسیب می گردد [84،44]. درحالی‌که ون[13] و جیمز[14] بر این باورند که ارتفاع قوس طولی کف پا تأثیری در بروز آسیب‌های دوندگان ندارد[114،64]. در هر حال میزان بروز آسیب در اندام تحتانی در ورزش‌های مختلف مانند دو و میدانی با ارتفاع قوس‌های کف پا مرتبط می‌باشد.[120]. راستای اندام تحتانی به عنوان یک عامل خطر در بروز آسیب‌های حاد و مزمن پیشنهاد شده می باشد [ 98، 108 ]. این در حالی می باشد که بسیاری از محققین فقط یک عامل آناتومیکی یا تعداد کمی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند [78،33، 112]. ارزیابی کردن فقط یک یا تعداد محدودی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی جایگاه اندام تحتانی را به گونه کافی توضیح نمی‌دهد و همچنین اطلاعات کافی را برای نشان دادن ارتباط معنی‌دار با آسیب از نظر بالینی فراهم نمی‌کند. مطالعه راستای کامل اندام تحتانی نسبت به زمانی که فقط یک عامل مطالعه می گردد به گونه دقیق‌تری ارتباط بین راستای اندام تحتانی و خطر بروز آسیب را توضیح می‌دهد. زیرا که وقتی یک عامل مطالعه می گردد ممکن می باشد اثر متقابل یا جبرانی و خنثی‌کنندگی با دیگر عوامل داشته باشد. عامل اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی قبلاً تحت عنوان همبسته، جبرانی و خنثی‌کننده پاسچر توسط ویگر کروخ و کیسر[15][101]، پیشنهادشده که این پاسچر از چندین عامل مانند انحرافات در راستای استخوانی ناشی می گردد. در کوشش برای گزارش اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی در مطالعات آینده هدف بایستی اندازه‌گیری چندین متغیر راستای اندام تحتانی باشد و همچنین تعیین این نکته که آیا ارتباطی بین متغیرها هست یا خیر [94، 55]. با در نظر داشتن مسایل ذکرشده و چالش‌های موجود هدف ما پاسخ به این سوال می باشد که آیا ابعاد آنتروپومتری و ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان در بروز آسیب‌های ورزشی این رشته تأثیرگذار می باشد یا خیر؟

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید