منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بیمه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش  نمایندگان شرکت های بیمه

(مطالعه موردی: شرکت بیمه سامان)

استاد راهنما:

دکترحسین عابدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده. 1

1-1 مقدّمه. 3

1-2 اظهار مسأله. 4

1-3 اهمیّت و ضرورت  اجرای پژوهش.. 5

1-4  اهداف پژوهش.. 6

1-5 چارچوب نظری پژوهش.. 7

شکل 1-1)مدل تحلیلی پژوهش.. 8

1-6  سوالات و فرضیه های پژوهش.. 9

1-7 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 10

1-8) قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1) قلمرو موضوعی.. 12

1-8-2) قلمرو زمانی.. 12

1-8-3)قلمرو مکانی.. 12

فصل دوم

بخش اوّل.. 14

عملکرد فروش…. 14

2-1-1 مقدمه. 15

2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد. 16

2-1-3 ارزیابی عملکرد. 18

2-1-4 دیدگاه های سنّتی و جدید درمورد ارزیابی عملکرد. 18

جدول2-1) تفاوت های دو دیدگاه درمورد ارزیابی عملکرد از نظر اسپف و همکاران( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1382 ، ص 8). 20

2-1-5 فرایند ارزیابی عملکرد. 20

2-1-5-1 تدوین شاخص ها 21

2-1-5-2 تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آنها 24

2-1-5-3 استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها 25

2-1-5-4 سنجش و اندازه گیری نتایج.. 25

2-1-5-5 استخراج نتایج.. 26

2-1-6 ارزیابی عملکرد مالی.. 26

جدول2-2):شاخص های اصلی جهت مقایسه عملکرد شرکتها(افجه و همکاران،1388،ص 11). 27

2-1-7 ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ…. 30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش دوّم. 32

توانمندی های مدیریتی(بازاریابی،مالی،فنّاورانه). 32

2-2-1 مقدمه. 33

2-2-2 توانمندی های مدیریتی.. 34

شکل 2-1 نمایش توانمدیهای مدیریت… 35

2-2-2-1 عامل اول توانمندی بازاریابی: 35

2-2-2-2 عامل دوم توانمندی مالی: 43

2-2-2-3 عامل سوم توانمندی فنّاورانه: 47

3-2-2 پیشینه پژوهش.. 53

2-2-3 نتیجه گیری از مباحث نظری پژوهش.. 58

فصل سوم

3-1 مقدمه. 60

3-2 فرایند اجرایی پژوهش…. 60

3-3 روش پژوهش.. 60

4-3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 61

1-4-3 مدل یابی معادلات ساختاری (SEM). 62

شکل 3-1 : شکل کلی مدل معادلات ساختاری.. 63

2-4-3 اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری.. 63

3-4-3 ضرورت بهره گیری از مدل‌یابی معادلات ساختاری.. 64

3-4-3 موارد کاربرد روش لیزرل.. 64

4-4-3 نرم افزار لیزرل.. 65

5-4-3 آزمون های برازندگی مدل کلی.. 65

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67

3-5 روش نمونه گیری.. 70

3-6 روش  و ابزار جمعآوری اطّلاعات… 70

جدول3-1 ترکیب سوالات پرسشنامه. 71

جدول 3-2 امتیازبندی مقیاس پژوهش.. 72

3-7-1 روایی پرسشنامه. 72

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 72

جدول 3-3 : محاسبه ضریب آلفای کرونباخ.. 73

فصل چهارم

4-1 مقدّمه. 75

4-2 توصیف متغیر های پژوهش.. 75

4-2-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…. 75

جدول 4-1) شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 75

نمودار4-1) هیستوگرام مربوط به متغیر توانمندی بازاریابی.. 76

نمودار 4-2)هسیتوگرام مربوط به متغیر توانمندی مالی.. 76

نمودار 4-3)هسیتوگرام مربوط به متغیر توانمندی فنّاورانه. 77

نمودار 4-4)هسیتوگرام مربوط به متغیر عملکردفروش…. 77

4-2-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 77

جدول 4-2 : ترکیب اعضای جامعه آماری  پرسشنامه به تفکیک جنسیت… 78

جدول 4-3 : ترکیب اعضای جامعه آماری  پرسشنامه به تفکیک سن.. 78

جدول 4-4 : ترکیب اعضای جامعه آماری  پرسشنامه به تفکیک مقطع تحصیلی.. 78

جدول 4-5 : ترکیب اعضای نمونه آماری پرسشنامه به تفکیک سابقه ی خدمت… 79

4-3 تحلیل داده‌ها 79

4-4مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM…. 80

شکل 4-1 نمایش مراحل اساسی اجرای SEM… 80

4-4شکل کلی مدل معادلات ساختاری.. 80

4-5 تحلیل عامل اکتشافی.. 82

4-5 – 1 تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر توانمندی بازاریابی.. 82

جدول 4-6 : آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای متغیر توانمندی بازاریابی.. 82

4-5-2 تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر توانمندی فناورانه. 82

جدول 4-7 : آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای متغیر توانمندی فناورانه. 82

4-5-2 تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر توانمندی مالی.. 83

جدول 4-8 : آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای متغیر توانمندی مالی.. 83

4-5-2 تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر عملکرد فروش…. 83

جدول 4-9 : آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای متغیر عملکرد فروش…. 83

4-6 برآورد مدل پژوهش.. 83

شکل4-2 مدل استاندارد پژوهش با بهره گیری از نرم افزار لیزرل.. 84

4-7 ارزیابی تناسب مدل.. 85

جدول 4-10 شاخص های به رازش ونتایج تحلیلی برای الگوی ارزیابی.. 87

4-8 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. 88

شکل 4-3 مدل در حالت معناداری با t-value. 89

جدول1 1-4 وزن‌های رگرسیونی- بارهای عاملی مدل پژوهش…. 91

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتیجه گیری آمار توصیفی.. 94

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 94

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول.. 94

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 95

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 95

جدول 1-5 : اختصار نتایج فرضیه های پژوهش.. 96

5-4 بحث و نتیجه گیری.. 96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-5 پیشنهاد های پژوهش.. 97

5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقهای آینده. 98

5-7 محدودیت های پژوهش     99

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید