دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی استان تهران

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
گرایش: مدیریت ورزشی
عنوان:
مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی استان تهران
استاد راهنما:
دکترمحمدرضا اسماعیلی
استاد مشاور:
دکتر فرشاد تجاری

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت می باشد؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند فرهنگ سازمانی، کارآفرینی می باشد. پژوهش حاضرباتوجه به ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی صورت گرفت. در پژوهش فوق، به نظرسنجی از مدیران دانشگاه‌­های آزادتربیت بدنی استان تهران پرداخته ‌گردید، پس جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی دانشگاه‌­های تربیت بدنی استان تهران در بر گرفتند که 475نفر بودند. حجم نمونه باکمک جدول مورگان 159نفراز دانشگا­های علوم تحقیقات – واحدمرکز-قیام دشت وواحد جنوب پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی رابینز22گویه ای، کارآفرینی30گویه صمدآقایی و پرسشنامه 14 گویه ایارزیابی عملکرد، هرسی و گلد اسمیت را تکمیل نمودند. پژوهش حاضر ازنوع توصیفی، همبستگی، حال نگر بوده می باشد. پس از مطالعه روایی –پایایی ابزار­ها تحلیل داده­ها باکمک نرم افزار spss19صورت گرفت داده­ها از طریق راه آماری رگرسیون بیانگرپیشبینی عملکرد مدیران از طریق فرهنگ سازمانی وکارآفرینی بوده می باشد. وپیشنهاد می­گردد بروی متغیرکارآفرینی با ابزار دیگری، در میان گرو­های مختلف پژوهش بیشتری صورت بگیرد.

1. مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت‌­های علمی و فنی، بازنمایی ذهنی بشر از کره زمین به دهکده جهانی مبدل شده می باشد. از این رو عوامل همراه کننده با این بازنمایی بیش از پیش مورد توجه بشر قرار گرفته می باشد. می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت می باشد

با در نظر داشتن اینکه امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت می باشد؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، کارآفرینی، شیوه‌­های تفکر مدیر و بسیاری از عوامل دیگر می‌باشد که هر کدام به تنهایی می­توانند اثرات مستقیمی را بر نحوه عملکرد مدیر اعمال نمایند. (یانگ[1]، 2011)

به تعبیری دیگر، امروزه سازمان‌­ها ومؤسسات مختلف، آموزش و توسعه منابع انسانی بخصوص مدیران را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی ساختاری و سازمانی تلقی می‌کنند و با در نظر داشتن منابع قابل اهمیت آن، سرمایه‌گذاری‌­های بسیاری را در جهت افزایش عملکرد مدیران صورت می­دهند.

از مهمترین عوامل موثر در بهره‌وری، همانگونه تصریح گردید، فرهنگ سازمانی می باشد، «فرهنگ از سازه‌­هایی بشمار می­رود که به دلیل گستردگی طیف آن، تعاریف متفاوت و کثیری را به خود اختصاص داده می باشد. روت بندیکت (1952) فرهنگ را «یک الگوی اندیشیدن و اقدام کردن» تعریف نموده می باشد و لوی استراس فرهنگ را «یک نظام نمادی مشترک می‌داند که آفریده ذهن بشر» می‌باشد. اتوکلاین برگ یکی از نظریه پردازان برجست­های می باشد که بر توانایی‌­های اکتسابی تاکید داشته و فرهنگ را مجموعه عادات و توانایی‌­های اکتسابی بشر تعریف می‌نماید. (به نقل ازکیا، 2013)

همانگونه که مطرح گردید فرهنگ خود به خود طیف وسیعی را در بر گرفته و مقوله‌­های گسترده آن با در نظر داشتن سازمان‌­های مختلف متفاوت بوده بگون­های که هر سازمان فرهنگ خاص خود را شامل می‌باشد. فرهنگ هر سازمان به منزله شخصیت آن سازمان بوده ودر برگیرنده سیستمی از استنباط‌­های مشترک در سازمان مربوطه می باشد. فرهنگ هر سازمان ارزش و اعتقادات خاصی را در بر می‌گیرد و اعضای آن در صدد همسو و همرنگ کردن خود با مشخصه‌­های آن فرهنگ می‌باشند. یکی از ارکان اساسی در ارزیابی عملکرد کارکنان، انطباق و هماهنگی عملکرد آن­ها با ویژگی‌­های فرهنگی آن سازمان می‌باشد. پس، هر قدر میان شاخص‌­های فرهنگی یک سازمان و ویژگی‌­های عملکرد اعضای آن سازمان تطابق بیشتری وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت یکپارچگی و وحدت سازمان فراهم می­گردد. این بستر مناسب بستر ساز روابط ایده‌آل و شکوفاسازی استعداد­های بالقوه و همچنین تشکیل یک فرهنگ سازمانی مطلوب و ایجاد کارآفرینی بوده و باعث ارتقاء فرهنگ سازمانی و در نتیجه افزایش عملکرد مدیران می‌باشد.

فرهنگ سازمانی، سیستمی می باشد متشکل از ارزش‌­ها و عقایدی که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی، سیستم کنترل و همچنین هنجار­های رفتاری بوده که در سازمان بنا نهاده می­گردد (کیا، 2013).

پس، فرهنگ سازمانی اهمیت ویژ­های را در راهبرد یک سازمان و عملکرد مطلوب در جهت پیشبرد اهدافش اعمال می‌نماید. بگون­های که بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که اهداف سازمان بر محور فرهنگ آن استوار می باشد و اقدامات موثر در استای ارتقای رفتار شغلی، بدون تغییر فرهنگ سازمان و جایگزینی فرهنگی موثر واقع نمی­گردد. ازسویی دیگر، کارآفرینی نیز یکی از عوامل موثر بر عملکرد بوده و به عنوان نیروی هدایت کننده برای بنیان‌گذاری ایده‌­های تجاری، بسیج نیرو­های انسانی، منابع مالی و فیزیکی، ایجاد و توسعه بنگاه‌­های تجاری و اشتغال‌زایی می باشد. در تمامی کشورها، پهنه وسیعی ازمشاغل به وسیله بنگاه­های کوچک و متوسط در بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت‌­های تعاونی) ایجاد شده می باشد. اینگونه تجارت‌­ها یا کسب و کار­ها به گونه معناداری به ایجاد مشاغل کمک می کند (دفتر بین‌المللی کار، 2004).

براساس نظریه رابینز فرهنگ سازمانی بر مبنای شش بعد مطرح می­گردد. این ابعاد تحت عنوان همکاری گروهی، خلاقیت و نوآوری، دقت کاری، بهره‌وری، انگیزه کاری و ارزشگذاری به کارمند تعریف می­گردد. با مطالعه دقیق وضعیت فرهنگ سازمانی در ابعاد شش گانه می­توان به شناخت دقیق فرهنگ سازمانی و کارآفرینی با عملکرد، راهبرد­های کاربردی را اتخاذ کرده و از این طریق بتوان عملکرد را افزایش داد و سازمان­ها و مراکز آموزشی به وسیله فرهنگ سازمانی حاکم و کارآفرینی کارکنان، عمکرد مدیران را با هداف مورد نظر متناسب سازند.

2.1. اظهار مسأله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه‌­ها هست. بطوریکه بسیاری از محققان و پژوهشگران مطرح می‌کنند عملکرد از عوامل متعددی تاثیر می‌گیرد که از آن جمله‌اند: فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، بهره‌وری، شیوه‌­های تفکر مدیران، شیوه‌­های حل تعارض و بسیاری عوامل دیگر که می­توانند عملکرد مدیران را تحت تاثیر قرار دهند.

پترز و واترمن[2] (1998)، مطرح می‌کنند که سازمان‌­های اثربخش و سازمان‌­هایی که دارای عملکرد مطلوبی می‌باشند، دارای فرهنگ سازمانی قوی بوده که تناسب محتوای فرهنگ با شرایط محیطی سازمان از اصول آن می باشد و عقیده دارند که چنانچه فرهنگ سازمانی قوی باشد، می­تواند عملکرد مطلوبی را به نمایش بگذارد. فرهنگ سازمان چیز­هایی نظیر قابل قبول بودن غیبت، به موقع سرکار حاضر شدن و میزان تلاشی را که یک شخص بایستی داشته باشد، به کارکنان القا می کند (الوانی و دانایی فرد، 1381).

همچنین، در زمینه ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته می باشد که از آن جمله می­توان به تحققیق کولمن و آنتونیوکسی[3] (1983)، تصریح نمود. آن­ها عقیده دارند که کارآفرینی در فعالیت‌­های اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر بوده و یکی از عوامل موثر در زمینه مشارکت افراد، ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، افزایش مهارت‌­های فردی، اجتماعی و شغلی، توانمندی‌­های بالقوه و توجه مثبت نسبت به خود و محیط اطراف خود و در نهایت از انگیزه‌­های قوی برای کار، کوشش، کارآفرینی و بازدهی عملکرد مناسب می‌باشد. از این‌رو، یکی از ویژگی‌­های مدیر خلاق و کارآفرین، احساس ارزشمندی و نشان دادن عملکرد بالا در سازمان می‌باشد (شریفی، 1392)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید