دانلود پژوهش: پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

دانلود پایان نامه

استاد راهنما:

دکتر اکرم رحمانی

زمستان

94-93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان……………………………………. صفحه                                                                                            

  • چکیده فارسی
  • فصل اوّل-(کلیات پژوهش):

1-1  مقدمه پژوهش…………………………….. 2

1-2  اظهار مسأله …………………………….. 5

1-3  سؤالات پژوهش…………………………….. 6

1-4 اهمیّت و ضرورت پژوهش………………………. 6

1-5  پیشینه پژوهش……………………………. 6

1-6  اهداف پژوهش…………………………….. 7

1-7  فرضیه های پژوهش…………………………. 7

1-8  تعاریف واژه های کلیدی……………………. 7

1-9  روش پژوهش………………………………. 8

1-10 حدود و قلمرو پژوهش………………………. 8

 

فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)

2-1  مقدمه………………………………….. 9

2-1-1   تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان……………… 9

2-1-2   حال و مقام در عرفان…………………… 12

2-1-3   تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل………………. 13

2-1-4   انواع توکل…………………………… 14

2-1-5   مراتب و درجات توکل……………………. 14

2-1-6   مقام توکل……………………………. 16

2-1-7   توکل در قرآن…………………………. 16

2-1-7-1 اوصاف اهل توکل در قرآن………………… 17

2-1-7-2 ایمان اهل توکل……………………….. 18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-7-3  تقوا و صبر اهل توکل………………….. 18

2-1-7-4  پیروزی اهل توکل……………………… 18

2-1-7-5  کسب روزی اهل توکل……………………. 19

2-1-7-6 اطاعت اهل توکل ازطبیب…………………. 19

2-1-7-7  مبارزه ی اهل توکل با سحر و جادو……….. 20

2-1-7-8  کاروتلاش اهل توکل…………………….. 20

2-1-7-9  پاداش اهل توکل………………………. 20

2-1-7-10 عدم تسلط شیطان بر اهل توکل……………. 21

2-1-8    حقیقت توکل در قرآن…………………… 22

2-1-9    توکل انبیا از منظر قرآن………………. 23

2-1-10   توکل در متون تفسیری………………….. 26

2-1-11   توکل در روایت و احادیث……………….. 27

2-1-12   عواقب اهل توکل نبودن…………………. 27

2-1-12-1 ذلّت ودوری از خدا؛آثار سوءاعتماد به غیر خدا 28

2-1-12-2  شداید دنیا؛ابزاری برای هوشیاری ازغفلت خدا 28

2-1-13    توکّل از دیدگاه  عرفا و نویسندگان بزرگ…. 29

2-1-13-1  سری سقطی…………………………… 29

2-1-13-2  ابراهیم خواص……………………….. 29

2-1-13-3  حمدون قصار…………………………. 29

2-1-13-4  ابو السعید ابوالخیر…………………. 29

2-1-13-5   قطب الدّین ابوالمظفر منصوربن اردشیر…… 29

2-1-13-6  امام محمّد غزّالی…………………….. 30

2-1-13-7   عطار نیشابوری……………………… 30

2-1-13-8   نجم الدّین کبری…………………….. 30

2-1-13-9   عبدالله بن علی سراج…………………… 30

2-1-13-10  عزیزالدّین نسفی…………………….. 31

2-1-13-11  مولوی…………………………….. 31

2-1-13-12  عزّالدّین محمودبن علی کاشانی………….. 31

2-1-13-13  حاج ملا احمد نراقی………………….. 31

 

مطالعه اصطلاح رضا در متون نثر قرن چهار تا هشت هجری

2-2 تعریف لغوی و اصطلاحی رضا…………………… 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1   انواع رضا……………………………. 33

2-2-2   مراتب و درجات رضا…………………….. 34

2-2-3   حقیقت رضا……………………………. 34

2-2-4   مقام رضا…………………………….. 35

2-2-5   رضا در قرآن………………………….. 35

2-2-6  اهل پاداش اهل رضا در قرآن………………. 36

2-2-6-1 یقین اهل رضا…………………………. 36

2-2-6-2 تسلیم قضای الهی………………………. 37

2-2-6-3  رضا، فراتر از توکل…………………… 37

2-2-7   رضا در متون تفسیری……………………. 38

2-2-8   رضا در روایات و احادیث………………… 39

2-2-9   رضا از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ…….. 41

2-2-9-1  ابوبکر وراق…………………………. 41

2-2-9-2  ابو نصر السراج الطوسی………………… 41

2-2-9-3  نجم الدّین رازی………………………. 42

2-2-9-4  قطب الدّین ابو المظفر منصوربن اردشیر……. 42

2-2-9-5  مولوی………………………………. 42

2-2-9-6  عزّالدّین محمودبن علی کاشانی……………. 42

2-2-9-7  ملا محمّد مهدی نراقی…………………… 43

 

قصل سوم- توضیح احوال وآثارنویسندگان متون نثر عرفانی قرن 4 تا8 هجری

3-1  مقدمه………………………………….. 44

3-1-1  ابوالقاسم قشیری……………………….. 44

3-1-2 زندگینامه……………………………… 44

3-1-3  نام ولقب……………………………… 44

3-1-4  اوضاع تاریخی عصر قشیری…………………. 45

3-1-5  فعالیّت های علمی و اجتماعی قشیری…………. 46

3-1-6  شاگردان و راویان قشیری…………………. 47

3-1-7  وفات قشیری……………………………. 47

3-1-8  آثار قشیری……………………………. 47

3-1-9  رساله قشیریّه………………………….. 48

3-1-10  سبک قشیری……………………………. 50

3-2    خواجه عبدالله انصاری……………………… 51

3-2-1  زندگینامه…………………………….. 51

3-2-2  آثار خواجه عبدالله انصاری…………………. 52

3-2-3  علل المقامات………………………….. 52

3-2-4  مناجات های خواجه عبد الله انصاری…………… 53

3-2-5  منازل السّائرین………………………… 53

3-2-6  وفات خواجه عبدالله انصاری…………………. 53

3-2-7  سبک خواجه عبدالله انصاری………………….. 54

3-3   ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری …………… 54

3-3-1  زندگینامه…………………………….. 54

3-3-2  آثارهجویری……………………………. 55   3-3-3  کشف المحجوب…………………………………….. 56

3-3-4  وفات ابوالحسن علی بن عثمان هجویری……….. 57

3-3-5  سبک کشف المحجوب……………………….. 57

3-4    ابو الفضل رشید الدین میبدی …………….. 58

3-4-1  زندگینامه…………………………….. 58

3-4-2  کشف الاسرار……………………………. 59   3-4-3  وفات میبدی ……………………………………… 59

3-4-4  سبک میبدی…………………………….. 60

3-5    عزیز الدّین نسفی……………………….. 61

3-5-1  زندگینامه…………………………….. 61

3-5-2  چند نکته تاریخ از زندگی نسفی……………. 62

3-5-3  آثار نسفی ……………………………. 62

3-5-4  الانسان الکامل…………………………. 62

3-5-5  وفات نسفی…………………………….. 63

3-5-6  سبک نسفی……………………………… 63

3-6  نجم الدّین رازی………………………….. 64

3-6-1  زندگینامه…………………………….. 64

3-6-2  عقاید نجم الدّین رازی…………………… 65

3-6-3  تصوّف نجم الدّین رازی……………………. 66

3-6-4  اخلاق و روش زندگی نجم الدّین رازی…………. 66

3-6-5  وفات نجم الدّین رازی. ………………….. 66

3-6-6  آثار نجم الدّین رازی……………………. 67

3-6-7  سبک مرصادالعباد……………………….. 67   3-7   عطار نیشابوری……………………………………. 68

3-7-1 زندگینامه……………………………… 68

3-7-2  وفات عطار نیشابوری…………………….. 69

3-7-3  آثار عطار نیشابوری…………………….. 70

3-7-4   تذکره الاولیا…………………………. 71

3-7-5  سبک عطار نیشابوری……………………… 72

3-8   عزّالدّین محمودبن علی کاشانی ……………… 73

3-8-1  زندگینامه…………………………….. 73

3-8-2  آثار عزّالدّین محمودبن علی کاشانی…………. 75

3-8-3  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه…………… 75

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید