دانلود: پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

دانلود پایان نامه

واحد مرودشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

موضوع :

مطالعه تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، توجه و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

استاد راهنما :

دکتر عبدالله شفیع آبادی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 9

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 10

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………… 11

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………….. 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………. 15

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

سیر تحول علمی و تاریخچه توجه نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی بشر ………………. 17

نظریه های رفتار جنسی ……………………………………………………………………………………………19

دیدگاه فروید ………………………………………………………………………………………………………. 19

دیدگاه یونگ درمورد رفتار جنسی ……………………………………………………………………………..20

نظریه آدلر درمورد میل جنسی   ………………………………………………………………………………… 21

دیدگاه اریک فروم درمورد میل جنسی……………………………………………………………………….   22

دیدگاه هورنای درمورد میل جنسی ………………………………………………………………………….   22

نظریه مزلو درمورد رفتار جنسی   ……………………………………………………………………………… 23

نظریه فرد مدار راجرز درمورد رفتار جنسی ………………………………………………………………… 24

نظریه گشتالتی پرز در مورد میل جنسی ……………………………………………………………………   25

نظریه وجود نگری اگزیستانسیالیسم   ……………………………………………………………………….. 26

رویکرد شناختی   …………………………………………………………………………………………………. 26

رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام………………………………………………………………………   27

آموزش جنسی …………………………………………………………………………………………………….. 29

باز خورد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 30

توجه چیست؟   ………………………………………………………………………………………………….. 30

تعاریف توجه………………………………………………………………………………………………………   31

توجه و رفتار ……………………………………………………………………………………………………… 34

دانش و توجه جنسی …………………………………………………………………………………………….. 35

اعتماد به نفس جنسی ……………………………………………………………………………………………… 40

الگویی که تأثیر رویدادهای شناختی را در تعیین نابهنجاری روانی- جنسی نشان می دهد….   41

واکنش ها و پاسخ های جنسی بشر…………………………………………………………………………. 42

مرور تحقیقات و مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………. 44

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………… 44

تحقیقات انجام گرفته در داخل از کشور …………………………………………………………………….. 49

بحث ونتیجه گیری از تحقیقات انجام گرفته…………………………………………………………………. 52

فصل سوم: روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………….. 53

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 54

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 55

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. 55

نحوه اختصاص آزمودنی ها به گروههای آزمایش و کنترل ……………………………………………….56

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 56

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 58

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 58

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 59

طرح جلسات مشاوره گروهی……………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………. 62

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

مشخصات دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………… 63

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

داده های مربوط به مداخله شناختی…………………………………………………………………………….. 67

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 72

اختصار…………………………………………………………………………………………………………………..   73

یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 74

در مورد محاسن آموزش شناختی ……………………………………………………………………………… 76

ارتباط بین متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش ……………………………………………………………….. 77

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

فهرست جداول:

جدول 3- 1 …………………………………………………………………………………………………………58

جدول 4- 1 ………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4- 2 ……………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4- 3 ………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول 4- 4 …………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4- 5 ……………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4- 6 …………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4- 7 …………………………………………………………………………………………………….   66

جدول 4- 8 …………………………………………………………………………………………………….. 67

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4- 9 ………………………………………………………………………………………………………. 68

جدول 4- 10 ……………………………………………………………………………………………………. 69

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید