فرمت ورد:پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

دانلود پایان نامه

 

  پایان­ نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 

اقتصاد نظری

 

مطالعه تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

 

استاد راهنما

دکتر علی­ حسین صمدی

 

اردیبهشت 1394

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

 

  عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-  اظهار مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-1- روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-4- منابع داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7- چارچوب پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

2-2- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر. 13

2-3-  مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر…………………………………………………………….. 23

2-4- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد…………………………………………… 37

2-5- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد……………………………………………. 47

2-6- جمع­بندی فصل……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

فصل سوم: مبانی نظری پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

بخش اول: مبانی نظری اقتصادی و ساختار الگو………………………………………………….. 58

3-2- تمرکززدایی: تعاریف، منافع و هزینه­ها و شاخص­های اندازه­گیری……………………………………. 59

3-2-1- تعریف تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- انواع تمرکززدایی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1- تمرکززدایی سیاسی…………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2- تمرکززدایی اداری………………………………………………………………………………………………………. 61

3-2-2-3- تمرکززدایی مالی………………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-3- منافع تمرکززدایی…………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2-4- هزینه­های تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………. 68

3-2-4-1 هزینه­های مرتبط با سطح تمرکززدایی……………………………………………………………………….. 69

3-2-4-2- هزینه­های مرتبط با ساختار تمرکززدایی………………………………………………………………….. 70

3-2-5- شاخص­های سنجش تمرکززدایی مالی………………………………………………………………………….. 71

عنوان……………………………………………………………………………………….. ………  صفحه

 

3-3- تعریف فقر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………….. 75

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-1- فقر مطلق…………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-3-2- فقر نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-4- تعاریف خط فقر و نحوه اندازه­گیری آن…………………………………………………………………………….. 77

3-5- شاخص­های سنجش فقر……………………………………………………………………………………………………… 79

3-6- توزیع درآمد و شاخص­های اندازه­گیری آن………………………………………………………………………… 79

3-6-1- شاخص­های سنجش توزیع درآمد………………………………………………………………………………….. 80

3-7- معابر تأثیرگذاری تمرکززدایی بر فقر………………………………………………………………………………….. 81

3-8- اثرات بالقوه تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد…………………………………………………………. 87

3-8-1- اثرات مستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد……………………………………………….. 90

3-8-2- اثرات غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد…………………………………………. 94

3-9- تمرکززدایی مالی و نابرابری………………………………………………………………………………………………… 97

3-10- خطرات تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر…………………………………………………………………….. 100

3-11- ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

3-12- جمع­بندی بخش اول………………………………………………………………………………………………………… 104

 

بخش دوم: مبانی نظری اقتصادسنجی……………………………………………………………………………………. 106

3-13- مزایای بهره گیری از داده­های پانلی……………………………………………………………………………………… 107

3-13-1- چارچوب کلی داده­های پانلی………………………………………………………………………………………. 108

3-13-2- آزمون استقلال مقطعی پسران (2004) …………………………………………………………………… 109

3-13-3- آزمون­های­ مانایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………….. 110

3-13-3-1- آزمون مانایی پسران (2003) ………………………………………………………………………………… 112

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه

 

3-13-4- آزمون­های همجمعی…………………………………………………………………………………………………….. 112

3-13-4-1- آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008) ……………………………………………. 113

3-13-5- برآوردگر CUP-FM  بای، کائو و ان‌جی…………………………………………………………………. 117

 

فصل چهارم: برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2- طریقه تمرکززدایی در ایران…………………………………………………………………………………………………… 122

4-3- معرفی الگو…………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-4- داده­های مورد بهره گیری در الگو……………………………………………………………………………………………. 129

4-5- نتایج آزمون وابستگی مقطعی…………………………………………………………………………………………….. 134

4-6- نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………………………………………. 136

4-7- نتایج آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008) ……………………………………………… 138

4-8- نتایج تخمین ضرایب درازمدت به روش CUP-FM……………………………………………………… 141

4-8-1- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به فقر………………………………………………………………… 141

4-8-2- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد………………………………………………. 147

 

فصل پنجم: اختصار و نتیجه­گیری

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-3- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 157

5-4- توصیه­های سیاستی…………………………………………………………………………………………………………….. 162

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

5-5- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 164

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………… 164

 

منابع و مأخذ:

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

 

پیوست­ها:

پیوست شماره 1: شاخص­های اندازه­گیری فقر ………………………………………………………………………….. 191

پیوست شماره 2: شاخص­های اندازه­گیری توزیع درآمد……………………………………………………………… 195

پیوست شماره 3: نحوه برآورد داده­های فصلی از داده­های سالانه………………………………………………. 201

پیوست شماره 4: داده­های مربوط به خط فقر (ریال) در مناطق شهری استان­های ایران………… 205

پیوست شماره 5: داده­های مربوط به خط فقر (ریال) در مناطق روستایی استان­های ایران…….. 206

پیوست شماره 6: داده­های سالانه مربوط به شاخص­ تمرکززدایی درآمدی در استان­های ایران طی سال­های 1389-1379…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 207

پیوست شماره 7: داده­های سالانه مربوط به شاخص­های تمرکززدایی مخارج (1) و (2) در استان­های ایران طی سال­های 1389-1379………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 208

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر…………………………………………. 33

جدول 2-2- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر………………………………………….. 33

جدول 2-3- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی بر نابرابری درآمد……………………………….. 44

جدول 2-4- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد……………………….. 53

جدول 3-1- شاخص­های تمرکززدایی مالی مورد بهره گیری در مطالعات مختلف……………….. 73

جدول 4-1- الگوی پیشنهادی تغذیه مناسب در ایران………………………………………………………. 130

جدول 4-2- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی اول (فقر) …………………   135

جدول 4-3- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی دوم (توزیع درآمد) 135

جدول 4-4- نتایج آزمون ریشه واحد پسران برای متغیرهای مورد مطالعه در هر دو الگوی پژوهش        136

جدول 4-5- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته فقر طی بازه­ی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ   ………………………………………………………………………………………………….. 139

 

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4-6- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته ضریب جینی طی بازه­ی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ  ……………………………………………………………………………………. 140

جدول 4-7- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی درآمدی در استان­های ایران به روش CUP-FM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

جدول 4-8- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (1) در استانهای ایران به روش CUP-FM ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 142

جدول 4-9- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در استان­های ایران به روش CUP-FM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

جدول 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به ضریب جینی در استان­های ایران به روش CUP-FM       148

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر…………………………………………… 85

شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر… 87

شکل 3-3- اثرات بالقوه تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و نابرابری درآمد 88

 

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید