پژوهش: پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350

دانلود پایان نامه

دانشکده­ ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

 

 

مطالعه تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران

طی دوره­ی زمانی 1388- 1350

 

استاد راهنما

دکتر علی حسین صمدی

 

بهمن ماه 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف اصلی پایان­نامه­ی حاضر مطالعه تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 1350 می باشد. برای رسیدن به این هدف ارتباط­ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر آن، با بهره گیری از الگوی ARDL در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج تخمین الگو با بهره گیری از روش ARDL نشان می­دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه­مدت این تأثیر معنادار تضعیف می­گردد. هم­چنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، اما سرمایه­گذاری بخش دولتی و نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران دارند. نتایج تخمین نشان می­دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده می باشد. پیشنهاد این پایان­نامه این می باشد که، دولت بتواند با توجه بیشتر به وظایف خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش دهد.

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………          2     

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..          3       

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….             4

1-4- سؤال­های پژوهش………………………………………………………………………………………..            4

1-5- چارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………            5

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..              7       

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی………………………………………………………………         7

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی………………………………………….        17

2- 4-  جمع­بندی………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو                    

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………              31

3-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..              32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن…………………………………………………….        32

3-2-2- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت…………………………….      33

3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..          33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48     

3-2-5-  ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………..60            

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61     

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61     

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64      

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66   

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67     

3-3-1-5-  الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72             

4-2- داده­های مورد بهره گیری …………………………………………………………………………..72           

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75       

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78     

4-5-  برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82          

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

5-2- اختصار­ی پژوهش…………………………………………………………………………………..103        

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104         

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107       

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..        110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………           110

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2- 1- بعضی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                           8

جدول 2-2 – بعضی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                   18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

 زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                     63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

 لامسداین و پاپل (1997)                                                                                          65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                76

     جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با بهره گیری از روش ARDL                             83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                          92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                      97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

 با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                          113        

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

 با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                   114                

                                                                                                                          

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                              51           

نمودار آزمون­های ثبات ساختاری  CUSUM و  CUSUMQ

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید