منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

دانلود پایان نامه

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی علوم اقتصادی

گرایش (اقتصاد نظری)

عنوان:

مطالعه تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­ گذاری خصوصی در ایران طی دوره ­ی زمانی 1388- 1350

استاد راهنما:

دکتر علی حسین صمدی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول : مقدمه

1-1– اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………           2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..           3

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….             4

1-4- سؤال­های پژوهش………………………………………………………………………………………..             4

1-5- چارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………             5

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..               7

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی………………………………………………………………          7

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی………………………………………….         17

2- 4- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………               31

3-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..              32

3-2-1- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت از آن…………………………………………………….         32

3-2-2- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت…………………………….      33

3-2-2-1- شاخص­های کیفی………………………………………………………………………..           33

3-2-2-2- شاخص­های کمی…………………………………………………………………………           39

3-2-3- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی…………………………………………………..        42

3-2-3-1- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- عوامل نهادی………………………………………………………………………………46

3-2-4- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری خصوصی……………………………..48

3-2-5- ساختار الگو……………………………………………………………………………………..57

3-3- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………..60

3-3-1- آزمون­های لازم برای تحلیل­های سری زمانی…………………………………………61

3-3-1-1- آزمون ریشه­­ی واحد زیوت- اندریوز…………………………………………….61

3-3-1-2- آزمون ریشه­­ی واحد لامسداین و پاپل………………………………………..64

3-3-1-3- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی…………………..66

3-3-1-4- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده…………………………………..67

3-3-1-5- الگوی تصحیح خطا………………………………………………………………….69

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72

4-2- داده­های مورد بهره گیری …………………………………………………………………………..72

4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75

4-4- آزمون کرانه­ی پسران، شین و اسمیت برای هم­جمعی……………………………… 78

4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82

4-6- آزمون­های تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2- اختصار­ی پژوهش…………………………………………………………………………………..103

5-3- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….104

5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107

5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..         110

5-6- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………            110

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جدول­ها

جدول 2- 1- بعضی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی                                         8

جدول 2-2 – بعضی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی                                  18

جدول 2-3- مهم­ترین عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی                        29

جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

زیوت- اندریوز) 1992(                                                                                       63

جدول 3-2- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد

لامسداین و پاپل (1997)                                                                                         65

جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)                                   76

جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با بهره گیری از روش ARDL                            83

جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL                                        92

جدول 4-4- آزمون­های تشخیصی در تخمین­های ARDL                                     97

پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350                                                      113

پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)

با در نظر گرفتن شاخص­های پیشنهادی رنانی: 1383- 1350                                 114

 

فهرست شکل­ها

نمودار (3-1) : راه­های اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر

سرمایه­گذاری خصوصی                                                                                             51

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید