دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

دانلود پایان نامه

عنوان :

مطالعه تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..١

فصل اول:کلیاتتحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 تاریخچه و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………… 6

1-3-1 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 6

1-3-2 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………….. 7

1-4 ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………. 8

1-5 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 9

1-6 چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………. 10                       

      1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده……………………………………………………………….. 14

1-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سبز……………………………………………………… 14

1-6-3 تجربه پیشین………………………………………………………………………………….. 15

1-6-4 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………….. 16

   1-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاریابی قرار می گیرد…………………………….16

   1-6-6 دانش زیست محیطی……………………………………………………………17

1-6-7 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE) ………………………………………..17

  1-6-8 عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………….. 18

1-7 مدل پژوهش…………………………………………………………………………… 19

1-8 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………. 19

1-9 روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 20

1-10 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………….. 20

1-11 قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………… 20

1-12 قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری)…………………………………………….. 21

1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………. 21

1-14 روش ها و ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)………………………………….. 21

1-15 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………… 21

1-16 توضیح اصطلاحات و متغیرهای پژوهش…………………………………………… 22

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 26

2-2 بازاریابی………………………………………………………………………………………… 27

2-3 بازاریابی اجتماعی…………………………………………………………………………. 28

2-4 مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. 30

2-4-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… 31

2-4-2 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز………………………………………. 33

2-4-3 سبز شدن مدیریت……………………………………………………………………….. 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-4 مسائل محیطی جهانی………………………………………………………. 34

2-4-5 چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی                           34

2-5 بازاریابی سبز………………………………………………………………………………. 36

2-5-1 تاریخچه ی بازاریابی سبز………………………………………………….. 36

2-5-2 بازاریابی یا پایداری……………………………………………………………….. 38

2-5-3 تعریف بازاریابی سبز……………………………………………….. 39

2-5-4 سیر تکاملی  بازاربابی سبز……………………………………………… 41

2-5-5 چالش بازاریابی سبز…………………………………………………………. 42

2-5-6 چرا بازاریابی سبز؟………………………………………………………………. 44

2-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز……………………………………………… 45

2-5-8 سطوح بازاریابی سبز…………………………………………………………. 48

2-5-9 بخش­بندی بازار سبز………………………………………………………………… 49

2-6 مصرف­کنندگان سبز……………………………………………………………………… 50

2-7 نوع شناسی مشتریان…………………………………………………………………… 51

2-8 مدیریت محصولات سبز…………………………………………………………………. 51

2-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها 52

بخش دوم

2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی…………………………………………. 55

2-11 پاسخ مصرف­کننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکت­های حامی محیط زیست)              57

2-12 دانش زیست محیطی……………………………………………………………………… 58

2-13 تجربیات پیشین…………………………………………………………………………. 59

2-14 هنجارهای ذهنی…………………………………………………………………………. 61

2-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده…………………………………………….. 62

2-16 ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………. 64

2-17 عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………. 67

2-17-1 سن………………………………………………………………………………….. 68

2-17-2 جنسیت………………………………………………………………… 68

2-17-3 تحصیلات…………………………………………………………………………….. 69

2-17-4وضعیت تأهل………………………………………………………… 70

2-18 رفتار مصرف کننده…………………………………………………….. 70

2-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟……………………………………………………… 70

2-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده…………………………………………….. 71

2-18-3 تصمیم گیری خرید…………………………………………………………….. 72

2-18-4 تصمیم گیری چیست؟……………………………………………………. 72

2-18-5 قصدخرید……………………………………………… 73

بخش سوم

2-19 پیشینهپژوهش…………………………………………………………………….. 74

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 80

3-2انواع پژوهش………………………………………………………………………………. 81

3-2-1تحقیق توصیفی……………………………………………………………………. 82

3-2-2تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………… 83

3-2-3تحقیق همبستگی…………………………………………………………………… 83

3-3جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 84

3-4تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… 85

3-5ابزار جمع آوری داده­ها……………………………………………………………. 85

3-6 متغیرها…………………………………………………………………………………….. 89

3-6-1متغیر مستقل…………………………………………………………………….. 90

3-6-2متغیر وابسته……………………………………………………………………….. 90

3-11روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………….. 94

3-11-1روایی………………………………………………………………………………. 95

3-11-2پایایی……………………………………………………………………………… 97

3-12تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. 100

3-13 تحلیل آماری داده­ها…………………………………………………….. 100

3-14 ضرورت بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری……………………… 100                                                                                                                                                                                    

   3-15 نرم افزار لیزرل………………………………………………….101

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………….. 103

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 103

4-2-1ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………. 104

4-2-1-1متغیر سن……………………………………………………………………….. 104

4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………… 105

4-2-1-3 متغیر جنسیت…………………………………………………………………… 106

4-2-1-4 وضعیت تأهل……………………………………………………………………….. 106

4-2-1-5 مطالعه آماره­های توصیفی…………………………………………………………………. 107

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-1-6 مطالعه وضعیت نرمال بودن تک متغیره………………………………………………………………………… 108

4-3اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………… 109

4-3-1مدل اندازه­گیری یا تحلیل عاملی تأییدی(CFA)…………………………………………………………………. 110

4-3-1-1مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته پژوهش…………………………………………………….. 111

4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی مستقل بیرونی پژوهش………………………………………………………… 117

4-3-2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)………………………………………………………………………………………. 128

4-3-2-1 برازش مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)……………………………………………………………………. 136

4-5 مطالعه اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر قصد خرید سبز……………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5- 1مقدمه………………………………………………………………………………….. 142

5-2خلاصه پژوهش…………………………………………………….. 142

5-2-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 143

5-2-2 نتایج مطالعه فرضیات پژوهش………………………………………………. 143

5-3  پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ………..147

5-3-1  پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش……………………………………….. ……….147

5-3-2  پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………….. ……..149

5-4  محدودیت­های پژوهش     ……150

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید