دانلود: پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر  تعهد سازمانی کارکنان به  اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان 110  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد گردید، با خطای 2.5 %  برابر با  103 نفر می باشد. این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» می باشد و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات پژوهش، از پرسش‌نامه بهره گیری کرده می باشد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها  آغاز با بهره گیری از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S)  توزیع نرمال بودن متغیرها انجام گردید و بعد از آن با بهره گیری از  رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای مطالعه تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت مطالعه فرضیات پژوهش و از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. جهت مطالعه ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (2011) بهره گیری گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به 7 عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی  تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.

کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

مقدمه

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می گردد و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد.

تعهد سازمانی یک توجه می باشد. یک حالت روانی می باشد که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد.

پس تعهد سازمانی «یک توجه درمورد وفاداری کارمندان به سازمان می باشد، و یک فرایند مستمری می باشد که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، عبدالله.1377).

در نظر داشتن این منبع مهم، سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. پس وظیفه مدیران، مسئولان و متخصصان می باشد که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان کوشش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد. لذا این شاخص مهم باعث افزایش تاثیر و کارایی سازمان شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت

می‌بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می گردد. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه می باشد. یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی مورد قبول کارکنان، تعهد آنان را به سازمان می سازد.

فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با در نظر داشتن اینکه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن می باشد، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق گردد مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن کوشش کنند. لذا تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نظری- رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان می باشد.. تعهد سازمانی از نمودهای توجه محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می گردد. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی می باشد که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده که وجه فرق سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به تعبیری موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته می باشد؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های لازم و به گونه کمی مطالعه کرده اند. پس، ایم امر شایسته کنکاش های بیشتر می باشد. (میر سپاسی و زاهدی، 1381).

بنابراین نیاز می باشد سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند. علت های عمده تعهد سازمانی این می باشد که سازمان های دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر و غیبت، تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار هستند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید