پژوهش: پایان نامه بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

دانلود پایان نامه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

عنوان:

مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنما:

دکتر عباس معمارباشی

استاد مشاور:

دکتر معرفت سیاهکوهیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- تعریف مساله ………………………………………………………………………………………….3

1-2- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………… 6

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 8

1-4- 1- هدف کلی …………………………………………………………………………………. 8

1-4- 2- اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………. 9

1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………. 9

1-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………10

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………… 11

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل………………………………………………………….. 11

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………. 11

1-7-1- زعفران …………………………………………………………………………………………. 11

1-7-2- دارونما ……………………………………………………………………………………….12

1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی …………………………………………………………….12

1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب………………………………………………………………..12

1-7-5- نسبت تبادل تنفسی ……………………………………………………………………………13

1-7-6- نبض اکسیژن …………………………………………………………………………………13

1-7-7- افراد غیر فعال…………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………… 15

2-1- بخش اول………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1- آمادگی قلبی تنفسی ………………………………………………………………………. 15

2-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………….. 16

2-2- بخش دوم……………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-ترکیبات زعفران………………………………………………………………….. 18

2-2-1-1- کروسین …………………………………………………………………………. 19  

2-2-1-2- پیکروکروسین ……………………………………………………………………… 20

2-2-1-3- سافرانال……………………………………………………………………………20

2-2-2- خواص دارویی………………………………………………………………………… 21

2-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران…………………………………………… 22

2-2-4-پیشینه تحقیقات به اقدام آمده در ارتباط زعفران …………………………….. 23

2-2-4-1- اثرات ضد افسردگی ………………………………………………………. 23    

2-2-4-2- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه ……………………………………………. 24  

2-2-4-3- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ………………………………………………….. 24

2-2-4-4- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها…………………………………… 25

2-2-4-5- اثر بر دستگاه گوارش ………………………………………………………… 26

2-2-4-6- اثر بر دستگاه تولید مثل ………………………………………………… 26

2-2-4-7- اثر بر دستگاه ایمنی ………………………………………………………….. 27

2-2-4-8- اثر ضد درد و ضد التهاب…………………………………………………….. 27

2-2-4-9- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ………………………………….. 28

2-3- بخش سوم…………………………………………………………………………….. 29

2-3-1- عوامل ارگوژنیگ………………………………………………………………… 29

2-3-2- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی………………… 29  

2-4- اختصار و جمع بندی مهمترین مطالب………………………………………………… 33

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 35

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………….. 35

3-2- روش آماری …………………………………………………………………………… 35

3-3- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش ……………………………………………………..35

3-4- وسایل و ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………… 37

3-4-1- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ………………………………………………37

3-4-2- فرم ها …………………………………………………………………………………..37

3-5- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….. 38

3-5-1-روش مصرف زعفران و دارونما ………………………………………………… 39

3-5-2- اندازه گیری ها ……………………………………………………………….. 40

3-5-2-1- اندازه گیری سن آزمودنی ها ……………………………………………… 40

3-5-2-2- اندازه گیری قد و وزن ………………………………………………………… 40

3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی ……………………………………………………… 40

3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………….41

3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………… 42

3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ………………………………………………………… 42

3-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت……………………………………………….43

3-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام………………………………………………….43      

3-7- روش تحلیل آماری …………………………………………………………………….. 44

3-8- شماتیک طرح پژوهش …………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………… 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1- توصیف یافته های پژوهش ……………………………………………….. 47

4-1-1- توصیف ویژگی های آزمودنی ها …………………………………………… 47

4-1-2- توصیف نتایج واکاوی گازهای تنفسی ………………………………………. 48

4-1-2-1- توصیف نتایج حداکثر واکاوی گازهای تنفسی ……………………………48  

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-2-2- مقادیر نتایج واکاوی گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها …….. 49

4-1-2-3- مقادیر نتایج حداکثر واکاوی گازهای تنفسی پس از حذف 60 ثانیه اول……….50

4-1-2-4- مقادیر نتایج حداکثر واکاوی گازهای تنفسی در زمان های مساوی………….51

4-1-2-5- مقادیر نتایج حداکثر واکاوی گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه…………… 52

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………..53

4-2-1- آزمون فرضیه‌ی اول…………………………………………………………………….53

4-2-2- آزمون فرضیه‌ی دوم……………………………………………………………………54

4-2-3- آزمون فرضیه‌ی سوم …………………………………………………………………… 56

4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم ………………………………………………………………..57

4-2-5- آزمون فرضیه‌ی پنجم …………………………………………………………………… 58

4-2-6- آزمون فرضیه‌ی ششم……………………………………………………………………60

4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم………………………………………………………………..61

4-2-8- آزمون فرضیه‌ی هشتم…………………………………………………………………..62    

4-2-9- آزمون فرضیه‌ی نهم ……………………………………………………………… 63

4-2-10- آزمون فرضیه‌ی دهم …………………………………………………………… 64

4-2-11- آزمون فرضیه‌ی یازدهم ……………………………………………………………65

4-2-12- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم …………………………………………………… 65

4-2-13- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ……………………………………………………………68  

4-3- اختصار نتایج …………………………………………………………………………..70      

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….70    

5-1- بحث ………………………………………………………………………………………….73

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 76

5-3- پیشنهادات ……………………………………………………………………………….. 76

5-3-1- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………. 76  

5-3-2- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………. 77  

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………. 78                               

پیوست ها ………………………………………………………………………………………….83

چکیده:

ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی گردد و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند بهره گیری از مکمل‌‌های گیاهی می باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و در 3 مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این پژوهش آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه300 میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست­ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که مصرف 300 میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داری درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت گردید و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژی از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران نظاره گردید و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته می باشد(05/0 p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثیر ارگوژنیکی بارزی در ورزشهای استقامتی خواهد داشت.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای هست و کوشش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده می باشد. طی سالیان اخیر مطالعه مزایا و تأثیرات مثبت و منفی مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای بر عملکرد ورزشی در کانون توجه صاحب‌نظران رشته علوم ورزشی قرار گرفته می باشد. همچنین با در نظر داشتن سخت گیری‌های آژانس بین‌المللی ضددوپینگ در مورد مصرف مواد و ترکیبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشکاران به مکمل‌های غذایی و ترکیبات گیاهی جلب شده می باشد تا شاید به کمک آنها بتوانند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشند و در رقابت های ورزشی نتیجه بهتری کسب کنند.

اولین نوشته‌ها در زمینه گیاهان دارویی به حدود 5000 سال پیش به زمان سومری‌ها باز می گردد. پس قرن‌هاست که مردم از گیاهان برای بهبود و سلامت خویش بهره گیری می‌کنند. در طول تاریخ گیاهان به عنوان غذا یا دارو در جهت درمان و یا پیشگیری بهره گیری شده‌اند (swerdiow, 2000). گیاهان دارویی به دلیل وجود مواد موثر و همراه بودن آنها با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار می‌باشد پس مصرف به اندازه آن‌ها در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی‌آورد.

گیاهان دارویی امروزه به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند و مطالعات زیادی بر روی آنها به مقصود تولید داروهای مختلف و جدیداً مکمل‌های غذایی صورت گرفته می باشد که بهره گیری از بعضی از آنها به شکل مکمل باعث بهبود عملکرد ورزشی و بعضی تأثیر مثبتی نداشته‌اند. ابراهیم و همکاران (2000) نشان دادند مکمل سیر به دلیل جلوگیری از تجمع پلاکتها و فعال شدن فاکتورهای فیبرینولیز و افزایش سیالیت خون باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) می گردد. درمطالعه‌ای که بر جینسینگ انجام گردید به این نتیجه رسیدند که مصرف روزانه 200 میلی‌گرم مکمل جینسینگ به مدت ٣ هفته در جوانان سالم با توان ورزشی متوسط و رژیم غذایی معمولی اثر قابل توجه و معنی‌داری در افزایش VO2max نداشته می باشد ( jason et al., 1996).

1-1- تعریف مسئله

استقامت قلبی _تنفسی ضمن اینکه از عوامل مهم تندرستی می باشد یکی از اجزای اصلی آمادگی جسمانی می باشد که سهم بسزایی در افزایش قابلیت‌های ورزشکاران، خصوصاً در ورزش‌های استقامتی دارد. آمادگی قلبی_تنفسی توانایی قلب برای ارسال حجم کافی خون غنی از اکسیژن به سمت عضلات و مصرف هر چه بیشتر آن در حین فعالیت جسمانی می باشد. برای بهبود آمادگی قلبی_تنفسی همراه تمرینات منظم و تغذیه مناسب، بهره گیری از بعضی مکمل‌های مجاز می‌تواند مفید واقع گردد. مانند روش‌های موجود برای افزایش استقامت قلبی _عروقی بهره گیری از مکمل‌های کربوهیدراتی، مصرف ویتامین‌ها، بارگیری سدیم بی‌کربنات، استروییدهای آنابولیکی، موسیقی، … می‌باشد. علاه بر موارد ذکر گردیده، بهره گیری از مکمل‌های گیاهی نیز جهت بهبود استقامت قلبی_تنفسی به علت تاثیر مثبت و عوارض کمتر اخیراً مورد توجه زیاد محققین قرار گرفته می باشد. از این گونه گیاهان می‌توان به زعفران، گوارنا، سیر، جینسینگ، جینگوبیولبا، مریم گلی، زیره کوهی و … تصریح نمود.

زعفران با نام علمی (Crocus sativus) و نام عمومی (saffron) از خانواده زنبقیان (iridaceas) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه که ریشه پیازی دارد و به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف می باشد. کلاله خشک آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در اکثر کشورهای جهان مصرف می گردد.

زعفران به علاوه که یک چاشنی غذایی پر مصرف می باشد، اثرات فارمالوژیک متعددی نیز دارد و یک دارویی قوی به شمار می رود زیرا با مقادیر کم روزانه 100میلی گرم زعفران یا 30 میلی‌گرم پودر عصاره هیدروالکلی زعفران از راه خوراکی در بشر می‌تواند اثرات فارماکولوژیک قابل توجه ایجاد کند (کیان بخت، 2008).

عصاره زعفران شامل ترکیبات زیادی مانند α-کروستین[1]، کروسین­ها که شامل کروسین[2]، دی کروستین[3]، تریکروستین[4]، پیکرو کروستین[5]و سافرانال[6] می باشد. کاروتونوییدهای مانند بتاکاروتن و لیکوپن و گزانتن و ویتامین ها به خصوص ریبوفلاوین و تیامین نیز در زعفران پیدا نمود می­گردد. کروسین، کروستین و سافرانال مواد موثر اصلی زعفران هستند که فعالیت های فارماکولوژیکی و اثرات درمانی را به آنها نسبت می‌دهند (کیان بخت، 1387).

زعفران به علت قدمت طولانی در طب سنتی از ارزش خاصی برخوردار می باشد و به همین جهت نیز مبنای تحقیقات علمی جدید قرار گرفته و خواص آن در تحقیقات فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پژوهشهای جدید نشان می‌دهند که زعفران و مواد موثر آن دارای اثرات حفاظت کننده قلب (رضوی و همکاران،1392)، ضدتوموری (Premkumar et al., 2003)، آنتی اکسیدانی(Pham & Cormier, 2000)، تقویت کننده حافظه و یادگیری (abe & Satio, 2000)، ضد درد و ضد التهاب (اربابیان و همکاران، 2009)، ضد تشنج (حسین زاده و طالب‌زاده،2006)، ضد افسردگی (آخوندزاده و همکاران، 2006)، پایین آورنده فشار خون (ایمن شهیدی و همکاران، 2009)، کاهش دهنده قند و چربی خون (Sheng et al., 2006) و افزایش دهنده اکسیژن رسانی به بافتها (Grisolia, 1974)، گشاد کننده برونش (بسکابادی و اصلانی، 2000) و … می باشد. همچنین در طب سنتی ذکر گردیده می باشد که زعفران قادر می باشد سلامت قلب و عروق را تأمین نماید (رضوی و همکاران، 1392).

امام قریشی و همکاران در سال (1390) در تحقیقی با عنوان اثر تجویز تحت مزمن عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زعفران استهبانات فارسی بر تست شنا در موش سوری نشان دادند که تجویز عصاره آبی و همچنین عصاره الکلی زعفران باعث افزایش زمان شنا کردن در موش سوری گردید و علت آن را اثر ضد افسردگی زعفران و تأثیر آن به سیستم اپی‌نفرین عنوان داشته­اند.

در پژوهش فاتحی و همکاران (2006) عصاره اتانولی و آبی زعفران فشار متوسط خون شریانی را در موش صحرایی بیهوش شده کاهش داد که علت آن را تأثیر عصاره زعفران به مقاومت محیطی عروق دانسته اند.

نتایج پژوهش بسکابادی و همکاران (2006) نشان داد که زعفران به تراشه جدا شده خوکچه هندی اثر اتساعی نسبتا قوی داشته که قابل مقایسه و حتی بالاتر از تیوفیلین می باشد و سافرانان تا اندازه‌ی مسئول این اثر زعفران بوده می باشد. در مطالعاتی نشان داده گردید که کروسین خاصیت ضد آترواسکلروز دارد و مانع از افزایش تری گلیسریدها، LDL، کلسترول در سرم خون می گردد.

نتایج پژوهش معمارباشی و رجبی (1391) که بر روی 24 نفر از دانشجویان غیر فعال دانشگاه محقق انجام گردید نشان داد که مصرف 300 میلی گرم سرگل زعفران به مدت ده روز مانع از کاهش حداکثر قدرت ایزوتونیک و ایزومتریک متعاقب یک جلسه فعالیت عضلانی اکسنتریک می گردد. که علت های احتمالی این افزایش نیرو را آثار متسع کننده عروق، احتمال خون رسانی بهتر به عضلات و نیز افزایش اکسیژن رسانی بر اثر زدایش رادیکالهای آزاد عضله بر اثر مصرف زعفران دانسته­اند.

یافته‌های پژوهشی نشان داد که مصرف مکمل زعفران همراه با فعالیت شدید بدنی باعث افزایش آنزیم سوپراکسایددیسموتاز و کاهش آنزیم کاتالاز می گردد     (مرادی و همکاران 1390).  

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید