منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

دانلود پایان نامه

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ تربیت بدنی

 گرایش فیزیولوژی ورزش

عنوان:

مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

استاد راهنما:

دکتر عباس معمارباشی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-  فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-  اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- 1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- 2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………. 11

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1- زعفران ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-2- دارونما ………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب……………………………………………………………………………………………………………..12

1-7-5- نسبت تبادل تنفسی …………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-6- نبض اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-7- افراد غیر فعال………………………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1- آمادگی قلبی تنفسی …………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………………………………….. 16

2-2- بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-ترکیبات زعفران…………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-1- کروسین ………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-2- پیکروکروسین ………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1-3- سافرانال……………………………………………………………………………………………………………20

2-2-2- خواص دارویی…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران……………………………………………………………………….. 22

2-2-4-پیشینه تحقیقات به اقدام آمده در ارتباط زعفران ……………………………………………………. 23

2-2-4-1- اثرات ضد افسردگی  ……………………………………………………………………………………….. 23

2-2-4-2- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه …………………………………………………………………….. 24

2-2-4-3- اثر قلبی- عروقی و تنفسی …………………………………………………………………………………. 24

2-2-4-4- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها……………………………………………………….. 25

2-2-4-5- اثر بر دستگاه گوارش ……………………………………………………………………………………… 26

2-2-4-6- اثر بر دستگاه تولید مثل ………………………………………………………………………………….. 26

2-2-4-7- اثر بر دستگاه ایمنی  ……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-4-8- اثر ضد درد و ضد التهاب………………………………………………………………………………….. 27

2-2-4-9- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ………………………………………………………… 28

2-3- بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-1- عوامل ارگوژنیگ………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-2- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی…………………………………. 29

2-4- اختصار و جمع بندی مهمترین مطالب………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2- روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش …………………………………………………………………………………….35

3-4- وسایل و ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………………………………………….. 37

3-4-1- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ………………………………………………………………………………37

3-4-2- فرم ها …………………………………………………………………………………………………………………..37

3-5- روش جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………. 38

3-5-1-روش مصرف زعفران و دارونما ………………………………………………………………………………. 39

3-5-2- اندازه گیری ها …………………………………………………………………………………………………….. 40

3-5-2-1- اندازه گیری سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………….. 40

3-5-2-2- اندازه گیری قد و وزن …………………………………………………………………………………. 40

3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی …………………………………………………………………………….. 40

3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………………………………………41

3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………………………………. 42

3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ……………………………………………………………………………………. 42

3-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت………………………………………………………………………..43

3-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام……………………………………………………………………………………………43

3-7- روش تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………………………… 44

3-8- شماتیک طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4-1- توصیف یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 47

4-1-1- توصیف ویژگی های آزمودنی ها ………………………………………………………………………….. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-2- توصیف نتایج واکاوی گازهای تنفسی …………………………………………………………………….. 48

4-1-2-1- توصیف نتایج حداکثر  واکاوی گازهای تنفسی ………………………………………………….48

4-1-2-2- مقادیر نتایج واکاوی گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ……………………. 49

4-1-2-3- مقادیر  نتایج حداکثر  واکاوی گازهای تنفسی پس از حذف 60 ثانیه اول……….50

4-1-2-4- مقادیر نتایج حداکثر  واکاوی گازهای تنفسی در زمان های مساوی…………………51

4-1-2-5- مقادیر نتایج حداکثر  واکاوی گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه…………… 52

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………………….53

4-2-1- آزمون فرضیه‌ی اول……………………………………………………………………………………………….53

4-2-2- آزمون فرضیه‌ی دوم……………………………………………………………………………………………….54

4-2-3- آزمون فرضیه‌ی سوم ……………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم …………………………………………………………………………………………….57

4-2-5- آزمون فرضیه‌ی پنجم …………………………………………………………………………………………… 58

4-2-6- آزمون فرضیه‌ی ششم………………………………………………………………………………………………..60

4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم……………………………………………………………………………………………….61

4-2-8- آزمون فرضیه‌ی هشتم……………………………………………………………………………………………….62

4-2-9- آزمون فرضیه‌ی نهم ………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-10- آزمون فرضیه‌ی دهم …………………………………………………………………………………………….. 64

4-2-11- آزمون فرضیه‌ی یازدهم ……………………………………………………………………………………………65

4-2-12- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم ………………………………………………………………………………………… 65

4-2-13- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم …………………………………………………………………………………………..68

4-3- اختصار نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-1- بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-3-1- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 76

5-3-2- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فهرست جدول­ها

جدول 1 –2.ترکیبات تقریبی ادویه زعفران …………………………………………………………………………………………………….. 19

جدول2– 2.مصارف زعفران در صنعت دارویی و پزشکی ………………………………………………………………………………… 22

جدول3–1.مراحل تست بروس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول4–1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های جسمانی آزمودنی ها ………………………………………. 47

جدول4– 2. مقادیر حداکثر نتایج واکاوی گازهای تنفسی در حین اجرای تست بروس ………………………………….. 48

جدول4–3. مقادیر حداکثر نتایج واکاوی گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ……………………………………… 49

جدول4–4. مقادیر حداکثر نتایج واکاوی گازهای تنفسی بعد از حذف مقادیر اولیه ……………………………………….. 50

جدول4–5. مقادیر حداکثر نتایج واکاوی گازهای تنفسی در زمان های مساوی ……………………………………………….51

جدول4–6. مقادیر حداکثر نتایج واکاوی گازهای تنفسی حین فعالیت در زمان های 120الی 300ثانیه ………. 52

جدول4–7. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب پیش از فعالیت ………………………………………………………….53

جدول4–8. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب 1 و 12 دقیقه  پس از فعالیت …………………………………..55

جدول4–9.مقادیر آستانه تهویه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول4–10.مقادیر زمان واماندگی ………………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول4–11.مقادیر فشار سیستولی خون در حالت استراحت ………………………………………………………………………… 59

جدول4–12.مقادیر فشار ذیاستولی خون در حالت استراحت ………………………………………………………………………… 60

جدول4–13.مقادیرRER  حین اجرای تست بروس ……………………………………………………………………………………… 61

جدول4–14.مقادیرVO2MAX  ………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول4–15.مقادیر  HRDP  …………………………………………………………………………………………………………………………. 63

جدول4–16.مقادیر حداکثر نبض اکسیژن  ……………………………………………………………………………………………………… 64
جدول4–17.مقادیر حداکثر METS………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول4–18.میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس ……………………………………………………. 67

جدول4–19.میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس ……………………………………………………………… 68

جدول4–20.اختصار نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………70  

فهرست شکل­ها

شکل 2 –1.ساختار شیمیایی کروسین …………………………………………………………………………………………………… 20

شکل 2 – 2.ساختار شیمیایی پیکوکروسین ………………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2 –3.ساختار شیمیایی سافرانال …………………………………………………………………………………………………… 21

شکل 3 –1. دستگاه قد و وزن سنج سکا ……………………………………………………………………………………………….. 40

شکل 3 –2.کالیپر مدل پویا ……………………………………………………………………………………………………………………..41

شکل3 –3.دستگاه فشار سنج دیجیتال ………………………………………………………………………………………………….. 41

شکل 3 –4.ضربان سنج پولار ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

شکل 4 –1.مقایسه مقادیر ضربان قلب پیش از فعالیت ……………………………………………………………………….. 54

شکل 4 –2.مقایسه مقادیر ضربان قلب1 دقیقه پس از فعالیت ……………………………………………………………. 55

شکل 4 –3. مقایسه مقادیر ضربان قلب 12دقیقه پس از فعالیت ……………………………………………………………56

شکل 4 –4. مقایسه زمان واماندگی ……………………………………………………………………………………………………….. 58

شکل 4 –5. تغییرات فشار سیستولیک خون در حالت استراحت …………………………………………………………. 59

شکل 4 –6. تغییرات فشار دیاستولیک خون در حالت استراحت ……………………………………………………………60

شکل 4 –7. مقایسه مقادیر حداکثر تبادل تنفسی ………………………………………………………………………………… 61

شکل 4 –8. مقایسه مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی …………………………………………………………………………….. 63

شکل 4 –9. مقایسه نقطه شکست ضربان قلب ……………………………………………………………………………………… 64

شکل 4 –10. مقایسه مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ……………………………………………………………………………… 65

شکل 4 –11. مقایسه مقادیر حداکثرMETS  ……………………………………………………………………………………… 66

شکل 4 –12. مقایسه میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس…………………………………..67

شکل 4 –13. مقایسه میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس…………………………………………… 68

چکیده

ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی گردد و ورزشکاران را از  لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند بهره گیری از مکمل‌‌های گیاهی می باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و در 3 مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این پژوهش آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه300 میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست­ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که مصرف 300 میلی‌گرم  زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داری درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت گردید و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون  چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژی از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران نظاره گردید و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته می باشد(05/0 p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثیر ارگوژنیکی بارزی در ورزشهای استقامتی خواهد داشت

مقدمه

امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای هست و کوشش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده می باشد. طی سالیان اخیر مطالعه مزایا و تأثیرات مثبت و منفی مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای بر عملکرد ورزشی در کانون توجه صاحب‌نظران رشته علوم ورزشی قرار گرفته می باشد. همچنین با در نظر داشتن سخت گیری‌های آژانس بین‌المللی ضددوپینگ در مورد مصرف مواد و ترکیبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشکاران به مکمل‌های غذایی و ترکیبات گیاهی جلب شده می باشد تا شاید به کمک آنها بتوانند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشند و در رقابت های ورزشی نتیجه بهتری کسب کنند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید