متن کامل: پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

مطالعه تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

استاد راهنما :

دکتر نوفرستی

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2

1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3

1-3 هدف مطالعه. 4

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4

1-5 وظایف کلی دولت.. 5

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6

1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی.. 8

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد تأثیر دولت در اقتصاد. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک… 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر پژوهش و توسعه. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه. 29

3-1 مطالعات خارجی.. 30

3-2مطالعات مربوط به ایران. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49

4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68

5-3 مطالعه پایایی متغیرها 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-3 سرمایه انسانی.. 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77

5-7 پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری مطالعه پایایی متغیرها 83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94

پیوست4: داده­های آماری.. 98

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7

جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد تأثیر دولت در اقتصاد. 15

نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22

جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) 38

جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39

جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51

جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52

جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی…………..50

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56

نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی.. 56

نمودار(5-2-1)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64

نمودار(5-2-2)  لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65

نمودار(5-2-3)  لگاریتم حاصلضرب نیروی­کار در متوسط تحصیلات شاغلین.. 66

نمودار(5-2-4)  نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری) 67

جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. 69

جدول(5-4-1) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73

جدول(5-4-2) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه­مدت.. 75

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید