فایل پژوهش: پایان نامه بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (MA)

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

مطالعه تأثیر تأثیر معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

استاد راهنما:

دکتر سید احمد هاشمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- اظهار مساله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-3- اهداف پژوهش… 9

1-3-1- هدف کلی.. 9

1-3-2- اهداف فرعی.. 9

1-4 سؤالهای پژوهش… 9

1-4-1- سؤال اصلی پژوهش… 9

1-4-2- سؤالهای فرعی.. 9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-5-1- تعاریف مفهومی.. 9

1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه. 16

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- معلم راهنما 16

2-1-2- وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی) 19

2-1-3- مطالعات در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی.. 20

2-1-4- روش تدریس… 25

2-1-4-1-  شاخص های تدریس کارآمد. 35

2-1-4-2-  تأثیر عوامل مؤثر بر یادگیری در طریقه تدریس… 36

2-1-4-3- بعضی از عیوب روش تدریس… 37

2-1-5-روابط انسانی.. 38

2-1-6- ارزشیابی.. 45

2-1-6-1- اهداف ارزشیابی.. 46

2-2- پیشینه پژوهش… 48

2-2-1-  پژوهش های داخلی.. 48

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 51

2-3- جمع بندی نهایی.. 53

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه. 55

3-1- روش پژوهش… 55

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 55

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

فصل چهارم:یافته های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه. 59

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 59

4-2 – سؤالات پژوهش. 64

4-2-1 سؤال اول پژوهش: آیا تأثیر معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 65

4-2-2 سؤال دوم پژوهش: آیا تأثیر معلمان راهنما در مرتفع شدن معضلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  67

4-2-4 سؤال چهارم پژوهش: آیا تأثیر معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  71

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 76

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2- تفسیر یافته ها 77

5-2-1- آیا تأثیر معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 77

5-2-2- آیا تأثیر معلمان راهنما در مرتفع شدن معضلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  78

5-2-3 سؤال سوم پژوهش: آیا تأثیر معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر میباشد؟  79

5-2-4 سؤال چهارم پژوهش: آیا تأثیر معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  80

5-3- نتیجه گیری کلی.. 81

5-4- محدودیت های پژوهش… 82

5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی) 82

5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی) 82

5-5- پیشنهادهای پژوهش… 83

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 83

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83

فهرست منابع و مآخذ. 84

پیوست.. 92
فهرست جداول

جدول3-1: نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه. 56

جدول3-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ. 56

جدول 4-1 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

جدول 4-2 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

جدول 4-3 : توزیع فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

جدول 4-4 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها 63

جدول 4-5 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 65

جدول 4-6 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول پژوهش. 65

جدول 4-7 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال اول پژوهش. 66

جدول 4-8 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال اول پژوهش. 67

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم پژوهش. 67

جدول 4-10 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال دوم پژوهش. 68

جدول 4-11 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال دوم پژوهش. 69

جدول 4-12 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم پژوهش. 69

جدول 5-13 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال سوم پژوهش. 70

جدول 4-14 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط به سؤال سوم پژوهش. 71

جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم پژوهش. 71

جدول 4-16 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال چهارم پژوهش. 72

جدول 4-17 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال چهارم پژوهش. 73

جدول شماره 4-18 : نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی مؤلفه ها با بهره گیری آزمون فریدمن.. 73
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید