دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت

دانلود پایان نامه

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده می باشد. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به مقصود بقا در دنیای رقابتی بوده می باشد. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به گونه مشخص مورد اندازه­گیری و سنجش قرار نگرفته می باشد مفهوم هزینه­های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به گونه شفاف تعریف نشده می باشد. هزینه­های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10 درصد تا 20 درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­های کیفیت می­گردد. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب اظهار شده این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش 95 شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده می باشد. جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز به مقصود مطالعه فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. به مقصود تحلیل داده­ها آغاز از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری شده و سپس با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و مطالعه فرضیه­های پژوهش پرداخته شده می باشد. در نهایت تمام فرضیه­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­های کیفیت، بانک مسکن

فصل اول :کلیات پژوهش
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید