دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

دانلود پایان نامه

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با نگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که کوشش درجهت حفظ منابع وثروتهای ملی کشوور

امروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته می باشد , زیرا که هموواره ثابوت شوده اسوت

باحفظ منوابع کشوورونگهداری درسوت ازثروتهوای ملوی آسوانترازتولیدوایااد ثروتهوای ملوی راه پیشورفت

کشورهموارتر میگرددوازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . بوا دقیو

شدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه گردید یکی ا از صلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوت

حفظ ثروتهای ملی کشور می باشد که ای ن مفهوم دررشته بیمه های اتکایی نمایان ترمی باشد .

براساس اهداف تحقی عوامل تأثیرگذار زیر موورد بررسوی قرارگرفتنو د :و اگوذاری قراردادهوای بیمو ه هوای

باریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیم ه هایی باسرمایه بالا , تأمین پوشو حوواد فاجعوه آمیو ا,ف و ای

ظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری. در این پژوه با بهره گیری از نرم اف ار ) اس . پی . اس .اس(

آغاز به تحلیل پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش آلف ای کرونباخ پرداختوه شوده و پوز از آن در دو سو

توصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل دادههای بدست آموده پرداختوه شوده اسو ت . در سو توصویفی از

شاخصهای فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و …( و نمودار ستونی بهره گیری شده می باشد و در

بخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزمو ن های آماری مانند آزمون های همبستگی و رگرسویون، بورای

مطالعه فرضیه هااستفاده شده می باشد.

نتایج:

-1 بیمه های اتکایی درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

-2 تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-3 اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-4 واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالا درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-5 توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

: فصل 1

کلیات تحقی

1

کلیات تحقی

1-1 مقدمه

در دهه های گذشته رشد سالیانه تقاضای نفت همواره محرکی جهت ایااد و توسعه پروژه های جد د نفتو ی یو

در مناط نفت خی جهان بوده می باشد از طرفی موضوع تقاضای نفت نی همواره بستگی شدیدی به تغییو رات

اقتصادی و سیاسی عرصه بی نالملل داشته می باشد.

چشم انداز آینده اقتصاد جهان، نشانگر اف ای قابل توجه تقاضای انرژی م یباشد. ایران نی به عنوان دومو ین

تولید کننده نفت در ماموعه کشورهای اوپک بال بع نق مهمی در تامین تقاضای جهانی نفت در سال ی هوا

آتی بر عهده دارد که این امر سرمایه گذاری های کلانی را در این حوزه م یطلبد

از سوی دیگر عل یرغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی در دهه گذشته، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد

ارزی کشور م یباشد و حدود 08 درصد از درآمدهای ارزی ایران و 54 درصد از درآمدهای بودجه عمووم ی

کشور طی 28 سال گذشته از طری درآمدهای حاصل از صادرات نفت توام ین شوده اسوت کوه ه ین امور، مو

موضوع نفت را به یک موضوع اساسی و حیاتی برای کشور ع ی مان بدل نموده می باشد.

با در نظر داشتن اف ای تقاضای جهانی نفت و گاز از یک سو و اهمیت نفت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، لازم

می باشد در تنظیم سیاست های داخلی، اولویتی ویژه به توسعه سرمایه گذاری در بخ نفت و انرژی داده گردد.

البته توسعه صنعتی همواره در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه بوده می باشد و همان طوور کوه شواهد آن

هستیم عل یرغم محدودیت سرمایه گذاری ها، محدودیت های حاکم بر فضای کسب و کار کشوور در عرصوه

2

بین الملل و کاه ذخایر بعضی از میدان های نفتی کشورمان، توسعه صونا یع نفوت بوه خ صوو در حووزه

استخراج و تولید و همچنین صنایع مرتبط با آن در سال های اخ ر بووده وی و سورم ا یه گوذار ی ی کلانو هو ی ا در

گسترش صنایع و تاسیسات حوزه های زیربنایی انرژی اناام شده می باشد، به طوری که در چند سال اخ ر 66 یو

میلیارد دلار در راستای احدا و راه اندازی پالایشگاه های کشور سرمایه گذاری صورت گرفته می باشد

وضعیت کنونی تعاملات صنایع نفت و انرژی و بیمه :

م العه آمارها و مطالعه دان توسعه یافته در حوزه بیمه در صنایع نفت و انورژ ی دن ا- بوه عنیوو وان ی ی از ک و

قدیم یترین و گسترده ترین بخ های صنعتی- این صنعت را به عنوان حووز ه ای کوه تعر ف و کاربیو ردهوا ی

پیشرفته ای از بیمه را م رح م یکند، نشان م یدهد. این در حالی می باشد که ارقام و داده ی عملکهوورا د صونعت

بیمه در حوزه نفت و انرژی در کشور، حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور

با نق این بخ در اقتصاد کشور م یباشد)سایت رسمی شرکت نفت(.

به طوری که، ماموع ح بیمه های تولیدی در سال 1301 در بخو نفوت و انور ژ ی، عودد ی حودود 1816

2 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشوک یل ی . امیو و ند هدرو د / میلیارد ریال بوده می باشد که سهمی کمتر از 65

حالی می باشد که سهمی که صنایع نفت و انرژی از اقتصاد کشورمان داشته می باشد، عددی به مراتب بالاتر از این

اعداد م یباشد که این امر نشانگر عدم بهره گیری کافی صنایع نفت و انرژی از پوش ی بیمو ه هاویا داخلو ی

م یباشد.

علل عدم رشد متناسب دو صنعت و ضرورت توسعه تعاملات:

شاید بتوان یکی از مهم ترین علل بروز این مساله را از یک سو توان فنی و ظرفیت های پذیرش غیرمتناسوب

صنعت بیمه در حوزه نفت و انرژی و از سوی دیگر عدم اشراف کامل تصمیم گیرندگان فعال در حوزه نفت

3

و انرژی به دان و تخصص شرکت های بیمه داخلی دانست. از سوی دیگر محدودیت های حاکم بر فضوا ی

کسب و کار کشور در س جهانی، مانند معضلات پی روی صنایع نفت و انرژی کشور م یباشد.

تحولات عظیم در سرمایه گذاری های بخ انرژی و اف محدودیت های موجود، حضور فعال تر صنعت بیمه

داخلی و گسترش فعالیت آن در حوزه نفت و انرژی را م یطلبد که طبیعتا ایو ن امور نیازمنود ارتقوا ی سو

همکاری هر دو صنعت م یباشد.

با در نظر داشتن شرایط اقتصادی-سیاسی حاکم بر بازار ایران تعامل بیشتر این دو بخ ، تنها یک انتخاب نی س وت ،

بلکه ضرورتی انکارناپذیر می باشد که بر عهده مدیران و تصمیم گیرندگان دو صنعت م یباشود . بنوابر این ایاواد

بستری مناسب در راستای تقویت هم اف ایی همکاری های مشترک،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بایستی محور همه فعالیت ها و اصل و بنیان همکاری ف یمابین دو صنعت قرار گیرد.

تحق چنین بستری، مستل م همدلی و همیاری مدیران دو بخ بوده و بوا شوناخ ت ی کوه از توانمنو د ی و هوا

درایت مدیران هر دو صنعت داریم به گونه ق ع این هدف دست یافتنی خواهد بود. واقع ت ایو ن ایو سوت کوه

ظرفیت های بالقوه زیادی برای ایااد و گسترش فضای همکاری دو صنعت هست. ظرفیتی که منار بوه

بهره وری و بهره گیری بهینه از همه امکانات و پتانسی لهای داخلی خواهد گردید. برای بهره گیری م لوب از این توان

بالقوه، لازم می باشد که دو صنعت با یکدیگر تعامل مناسبی را رقم زده و به شیوه ک بواز یی و بورد -بورد، بور ا ی

یکدیگر ظرفیت سازی نمایند.

ارتقای س مراودات دو صنعت، هم اف ای بهره وری صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشوت و هوم

زمینه مناسبی را جهت بهره گیری از پتانسیل های داخلی برای صنعت نفت و انرژی را فراهم خواهد نمود که

دستیابی به این مهم، ق عا تقویت منافع ملی را در پی خواهد داشت.

4

اما برای رسیدن به این مهم و تضمین موفقیت در ارتقای س همکاری ی یمهواو با ین، فتو ودو ین نقشوه راه

گسترش و توسعه روابط بین دو صنعت، گامی ضروری محسووب م و یگوردد . مسوال ه ای کوه م و یبای از س وت

منظرهای مختلف مورد توجه قورار گرفتوه و مو د یران و کارشناسوان بخو ی مختلهووا ف هور دو صونعت،

عل یالخصو شرکت های بیمه ای که در حوزه نفت و گاز پیشگام هستند، موظفند به این مهم به عنوان ک یو

ماموریت جدید توجه نمایند. بال بع سهم و نق نخبگان نفتی نی در این بین قابل توجوه و دار ای اهم ت یو

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید