دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

عنوان :

” مطالعه تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا) “

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-  ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-4-  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-  سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8-  مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 9

1-10-……………………………………………………………………………………………………….. متغیرهای پژوهش…. 10

1-11-………………………………………………………………………….. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 10

1-11-1-…………………………………………………………………………………………………… تعریف مفهومی…. 10

1-11-2-…………………………………………………………………………………………………… تعریف عملیاتی…. 11

1-12-…………………………………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش…. 14

1-13-………………………………………………………………………………………………………….. ساختار پژوهش…. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

          مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1بخش اول: مبانی نظری حافظه سازمانی؛………………………………………………………………………………. 20

2-1-1…………………………………………………………………………………………. مفهوم داده، اطلاعات، و دانش…. 20

2-1-  2مفهوم حافظه سازمانی……………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3………………………………………………………………………………………………….. تعریف حافظه سازمانی…. 23

2-4-  انواع حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………………… 29

2-5-  مدل سازی حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-  پیاده سازی حافظه سازمانی…………………………………………………………………………………………. 35

2-7-  معضلات پیاد ه سازی حافظه سازمانی……………………………………………………………………………… 38

2-2بخش دوم: مبانی نظری قابلیت های یادگیری،…………………………………………………………………………. 41

2-2-1………………………………………………………………………………………………………… تعـریف یادگیری…. 41

2-2-  سطوح یادگیری :…………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-  نظریه یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… 44

2-4-  تاریخچه یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………… 46

2-5-  مدل های یادگیری سازمانی:…………………………………………………………………………………………. 47

2-6-  فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………….. 51

2-7-  موانع یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… 53

2-8-  ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 57

بخش سوم: مبانی نظری مزیت رقابتی پایدار،………………………………………………………………………………. 60

2-1-  تعریف مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-  مفهوم مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………….. 64

2-3-  اهمیت و ضرورت مزیت رقابتی:……………………………………………………………………………………. 65

2-4-  دیدگاه های مزیت رقابتی:…………………………………………………………………………………………… 66

2-5-  قلمروهای مزیت های رقابتی………………………………………………………………………………………… 71

2-6-  توجه های موجود به منشاء مزیت رقابتی…………………………………………………………………………. 73

2-7-  ویژگی های مز یت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………. 74

بخش چهارم: مبانی نظری نوآوری………………………………………………………………………………………….. 76

2-1-  تعریف و مفهوم نوآوری……………………………………………………………………………………………… 76

2-2-  انواع نوآوری و منابع آن…………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-  فرآیند نوآوری……………………………………………………………………………………………………….. 79

2-4-  تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی…………………………………………………………………… 82

2-5-  انواع نوآوری:………………………………………………………………………………………………………… 83

2-6-  سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 88

3-1-  مدل های نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………….. 90

3-2-  عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………………………………. 92

3-3-  ویژگی های سازمان های نوآور……………………………………………………………………………………… 94

بخش پنجم:مروری بر پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………….. 100

3-4-  تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………… 100

3-5-  تحقیقات خارجی:………………………………………………………………………………………………….. 105

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش

3-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 118

3-2-  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 119

3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 120

3-4-  اعتبار و روایی  ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………….. 122

3-5-  مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………………………… 124

3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… 125

3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………… 127

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 131

4-2-  بخش تحلیل توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………. 132

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………………. 132

4-2-2- تأهل………………………………………………………………………………………………………….. 133

4-2-3- تحصیلات……………………………………………………………………………………………………. 134

4-2-4- سن…………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-5- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………… 136

4-3-  بخش تحلیل استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………………… 137

4-3-1- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………………….. 138

4-3-2- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 139

4-3-3- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟…………………………… 141

4-3-4- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………………….. 142

4-3-5- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 144

4-3-6- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 145

4-3-7- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………….. 147

4-4-  اولویت‏بندی ابعاد متغیرهای یادگیری سازمانی، انعطاف‏پذیری و استراتژی رقابتی در شرکت بیمه آسیا……….. 148

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 150

5-2-  نتایج سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 150

5-2-1- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………………….. 150

5-2-2- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 151

5-2-3- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟…………………………… 151

5-2-4- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………………….. 152

5-2-5- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 152

5-2-6- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟……………………… 153

5-2-7- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار می باشد؟………………….. 153

5-3-  پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 153

5-3-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………… 153

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی………………………………………………………………………………….. 155

5-4-  محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 155

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….. 156

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 157

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 157

ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 159

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 189

چکیده

مسلماً محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که پیش روی فشارهای ناشی از مهارت ها، توانایی ها و فناوری های رقباء به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. در این حالت زمینه سازی، زمینه سازی یادگیری و آموزشی سریعتر از رقباء می تواند به سازمان ها کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد؛ پس گرایش به سمت یادگیری فردی و سازمانی، اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی می باشد و بایستی در مورد آن هوشیارتر اقدام نمود.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید