منبع تحقیق : پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازمانهای خدماتی ملزم به معرفی تکنولوژی های جدید جهت ابقای بیشتر در مراکز تجاری و یا حفظ مزایای رقابتی در برابر رقبا هستند. معرفی فناوری­های جدید در یک سازمان، در واقع ابزاری سریع الاجراو آماده نبوده و چالش­های متعددی همچون پذیرش و انطباق با فناوری­های جدید از سوی کارکنان را با خود به دنبال دارد با در نظر داشتن تاثیر سبک رهبری بر کارکنان در این پژوهش کوشش شده می باشد تا ارتباط بین سبکهای رهبری و پذیرش تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای دولتی استان گیلان سنجیده گردد. روش پژوهش توصیفی _همبستگی و نوع روش پژوهش میدانی  برای انجام این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته شده می باشد همچنین از ابزار پرسش­نامه جهت گردآوری داده­ها بهره گیری شده می باشد. نتایج همه فرضیه­های این پژوهش در سطح اطمینان 95% محاسبه شده که به قرار زیر می­باشد. بین دو متغیر رهبری تحول­گرا و درک سودمندی، بین رهبری تحول­گرا و درک سهولت  ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سودمندی ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سهولت، بین درک سهولت و درک سودمندی بهره گیری از تکنولوژی، بین درک سودمندی و بهره گیری از تکنولوژی و بین درک سهولت و بهره گیری از تکنولوژی  ارتباط مستقیم و معنی داری هست.

واژگان کلیدی: رهبری تحول­گرا، رهبری تعامل­گرا، مدل پذیرش تکنولوژی، درک سهولت، درک سودمندی، تکنولوژی اطلاعات.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید