فرمت ورد:پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش تربیتی

موضوع:

مطالعه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

استاد راهنما:

خانم مریم صادقی فرد

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4 اهداف پژوهش.. 7

1-5 سوالات پژوهش.. 7

1-6 فرضیه های پژوهش.. 8

1-7 محدوده پژوهش.. 8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 8

اختصار فصل اول. 10

2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با پژوهش.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

اختصار: 43

3-1. مقدمه. 45

3-2. روش انجام پژوهش.. 46

3-3.  نحوه اجرای پژوهش.. 46

٣-4. فرآیند پژوهش.. 47

3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

اختصار. 50

4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی گروهها) 52

4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52

4-1-2. وضعیت شغل والدین دانش آموزان. 54

4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها 55

4-3- مطالعه پیش فرض های بهره گیری از آزمون واریانس چندمتغیری.. 57

4-4- مطالعه فرضیات پژوهش.. 59

5-1- مقدمه. 66

5-2. نتیجه گیری.. 66

5-3- بحث: 68

5-4. پیشنهادات… 69

5-5. محدودیت های پژوهش.. 71

منابع. 72

فهرست جداول

جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

جدول4-1-2  توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 54

جدول 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

جدول 4-2-2 توزیع فراوانی و درصدی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

جدول4-3-1 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها 57

4-3-2 جدول آزمون لون  مربوط به پیش فرض  برابری واریانس ها 58

جدول 4-4-1 آزمون معناداری چند متغیری.. 59

جدول 4-4-2 آزمون های اثر های بین آزمودنی ها 60

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای مطالعه عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 62

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای مطالعه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. 63

فهرست نمودار

نمودار ۳-۱. فرایند پژوهش.. 48

نمودار 4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

نمودار 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

نمودار 4-2-2 توزیع درصد فراوانی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 57

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید