دانلود فایل: پایان نامه بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه

«M.A.»پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

مطالعه تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

(مورد مطالعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

 استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

فرض اساسی این پژوهش این می باشد که بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر ارتباط ی معنی داری هست.

در پژوهش حاضر کوشش شده تأثیر متغیرهای میانجی تأثیر گذار در ارتباط بین مشارکت و تعهد سازمانی یعنی « زعم کارکنان در مورد  توجه مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی»،  « تصورات کارکنان در مورد قابلیت های خودشان » ، « احساس داشتن فرصت برای پیشرفت شغلی » و « رضایت کارکنان از فرایندهای ارتباطی» مورد مطالعه قرار گیرد.

این پژوهش از حیث روش توصیفی می باشد و از تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارشناسان ستادی شاغل در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

 نمونه ها با بهره گیری از روش احتمالی منظم یا سیستماتیک انتخاب و اطلاعات مورد نظر با بهره گیری پرسشنامه از نمونه ها گردآوری شده می باشد و پرسشنامه میان 160 نفر از کارکنان توزیع شده می باشد. 

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون بهره گیری شده می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که زعم کارکنان در مورد توجه مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی، تصورات آنها درمورد قابلیت های فردی خودشان، تلقی وجود فرصت برای پیشرفت کارکنان در محیط سازمانی آنها و نیز وجود رضایت از فرایندهای ارتباطی باعث می گردد که مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری منجر به تعهد سازمانی یعنی کوشش مضاعف، میل به ماندگاری، حرفه ای کارکردن، سازگاری با مقررات و … گردد.

در ضمن خاطر نشان می گردد که در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد.

 واژه های کلیدی :

مشارکت در تصمیم گیری ، تعهد سازمانی ، فرایندهای ارتباطی، فرصت پیشرفت ، توجه ، احساس شایستگی

فهرست مطالب

چکیده. ‌ج

واژه های کلیدی : ‌ج

کلیات پژوهش… 1

1-1مقدمه: 2

1-2 اظهار مساله: 3

1- 3 سئوالات پژوهش.. 3

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

1- 5 اهداف پژوهش… 4

1-5-1 اهداف اصلی. 4

1-5-2 اهداف فرعی. 4

1-6 فرضیه‌های پژوهش… 5

1-7متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل کننده و کنترل. 5

1-8 قلمرو پژوهش: 5

1-9تعریف مفهومی ونظری واژگان. 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-9-1مشارکت در تصمیم‌گیری : 5

1-9-2تعهد سازمانی. 6

1-9-3-شایستگی. 7

1-11روش پژوهش: 8

فصل دوم: 9

ادبیات نظری.. 9

1-2مقدمه: 10

2-2 بخش اول: چهارچوب نظری پژوهش… 10

2-2-1  مشارکت: 11

1-11-1-2-2پیشینه روانشناسی صنعتی و سازمانی. 22

2-11-1-2-2پیشینه روانشناسی اجتماعی (گروه) 29

3-11-1-2-2رفتار سازمانی. 34

1-12-1-2-2مدل‌های جسورانه. 38

2-12-1-2-2مدل رهبری اقتضایی فیدلر. 39

3-12-1-2-2تحقیقات رهبری ایالت اوهایو. 40

4-12-1-2-2تحقیقات رهبری میشیگان. 41

5-12-1-2-2تحقیقات پویایی شناسی گروهی. 41

6-12-1-2-2سیستم‌های مدیریت لیکرت.. 42

7-12-1-2-2شبکه مدیریت.. 43

7-12-1-2-2مدل تاثیر هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری.. 45

2-2-2شیوه‌های تصمیم. 46

3-2-2 تعهد سازمانی. 48

2-1-3-2-2تناسب اهداف فردی سازمانی: 55

1-2-3-2-2ویژگیهای شخصی. 59

2-2-3-2-2ویژگیهای شغلی. 59

3-2-3-2-2ویژگیهای تجربیات کاری.. 60

4-2-3-2-2ویژگیهای سازمانی. 61

1-5-3-2-2تعهد عاطفی. 68

2-5-3-2-2تعهد مستمر. 72

3-5-3-2-2تعهد هنجاری.. 73

1-6-3-2-2 قابلیت نظاره. 74

2-6-3-2-2صداقت.. 75

3-6-3-2-2تغییر ناپذیری رفتار. 75

4-6-3-2-2خواست و اراده شخصی فرد. 76

2-2-4   الگو و مدل مفهومی پژوهش… 77

2-3 بخش دوم: پیشینه و سوابق پژوهش.. 78

2-4 بخش سوم: دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر. 81

فصل سوم : 85

روش پژوهش.. 85

3-1مقدمه. 86

3-2روش پژوهش.. 86

3-2-1تحقیق از بعد هدف.. 86

3-2-2تحقیق از بعد افق زمانی. 86

3-3واحد تجزیه و تحلیل. 86

3-4جامعه آماری.. 86

3-5تعیین حجم نمونه: 87

3-6روش نمونه گیری: 87

3-7روش گرد‌آوری اطلاعات.. 87

3-7-1 پرسشنامه. 87

3-7-2 نحوه توزیع پرسشنامه. 88

3-7-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه. 88

3-7-4روایی ابزار گرد‌آوری (پرسشنامه) 89

3-8پایایی (Reliudility) 89

3-8-1روش آلفای کرون باخ (Cronachs Alpha) 89

3-8-2  سنجش میزان صحت و روایی سوالات پرسشنامه. 90

3-9فرضیه‌های پژوهش… 92

3-10متغیرهای پژوهش… 92

3-11روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95

فصل چهارم : 97

یافته های پژوهش… 97

4 -1 مقدمه. 98

4-2 آمارهای توصیفی. 98

4-2-1 آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ای.. 98

4-2-2 آمارهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 104

4-3 آمار استنباطی. 105

4-3-1 آزمون نرمال بودن داده های نظاره شده. 105

4-3-2 مطالعه میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان شایستگی و میزان تعهد سازمانی. 106

4-3-3 مطالعه تاثیر معنی داری میزان مشارکت در تصمیم گیری بر میزان تعهد سازمانی. 109

4-3-4 مطالعه تاثیر معنی داری متغیر شایستگی بر ارتباط بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان  112

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1 مقدمه. 115

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 116

5-2-1 فرضیه اول: 116

5-2-2 فرضیه دوم: 116

5-3پیشنهادات.. 118

5-4-پیشنهادات به محققان آینده. 118

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید