فرمت word : پایان نامه بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

دانلود پایان نامه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش: بیمه

 عنوان:

” مطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا شهر تهران)”

 استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی  

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اصولاً مدیریت عملکرد مرتبط با بهبود عملکرد به مقصود نیل به اثربخشی سازمانی، گروهی و فردی می باشد که این موارد در گرو شناخت عوامل مؤثر بر روی عملکرد، معنی پیدا می کنند. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیای شهر تهران بوده می باشد که بدین مقصود 242 نفر از کارکنان شعبه مرکزی شرکت بیمه آسیای شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته پژوهش پاسخ گفتند. در پایان، داده های به دست آمده از پرسشنامه‏های پژوهش به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک، استراتژی فرق و استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد. انعطاف پذیری استراتژیک نیز بر روی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی فرق تأثیر معنی داری نشان داده می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استراتژی فرق و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

کلید واژه‏ها: یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی، عملکرد سازمان، شرکت بیمه آسیای، شهر تهران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-5- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-1- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش……………………………………………………………… 8

1-8- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

1-9- تعریف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 15

2-1- تعـریف یادگیری……………………………………………………………………………….. 15

2-2- سطوح یادگیری…………………………………………………………………………………. 16

2-2-1- یادگیری فردی…………………………………………………………………………… 17

2-2-2- یادگیری گروهی………………………………………………………………………… 17

2-2-3- یادگیری سازمانی………………………………………………………………………… 17

2-3- نظریه های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 18

2-4- مدل های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………….. 20

2-4-1- مدل شماره(1): مدل گومژ……………………………………………………………… 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2-                                     مدل شماره(2): مدل آرگریس:………………………………….. 21

2-4-3- مدل شماره(3): مدل یادگیری سازمانی نیف…………………………………………… 24

2-5- فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده………………………………………………………….. 25

2-6- موانع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………. 27

2-6-1- موانع یادگیری از نظر گاروین:…………………………………………………………. 27

2-6-2- موانع یادگیری از نظر یانگ:……………………………………………………………. 28

2-7- ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 31

بخش دوم: استراتژی رقابتی……………………………………………………………………………….. 34

2-1- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی…………………………………………………………… 34

2-2- مدل نیروی های پنجگانه رقابتی……………………………………………………………….. 37

2-3- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی……………………………………………………………… 41

2-4- استراتژی رقابتی و انعطاف پذیری……………………………………………………………… 46

2-5- استراتژی رقابتی و عملکرد…………………………………………………………………….. 49

بخش سوم: مبانی نظری عملکرد سازمانی………………………………………………………………… 50

2-1- اهمیت عملکرد سازمان…………………………………………………………………………. 50

2-1-1- عوامل کلیدی در عملکرد: ……………………………………………………………… 53

2-2- مفهوم ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………… 55

2-3- مفهوم مدیریت مبتنی بر عملکرد………………………………………………………………. 57

2-4- اصول مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………. 58

2-5- اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………………… 60

2-6- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………. 62

2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)……………………………………………………………. 62

2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)……………………………………………………………… 63

2-6-3- مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)…………………………………………………. 64

2-6-4- هرم عملکرد (1991)………………………………………………………………….. 64

2-6-5- تحلیل ذی نفعان (2001)……………………………………………………………… 65

2-6-6- چارچوب مدوری و استیپل (2000)………………………………………………….. 66

2-6-7- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. 67

بخش چهارم: پیشینه‌ی پژوهش…………………………………………………………………………….. 69

2-1- پژوهش های داخلی:……………………………………………………………………………. 69

2-2- مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………….. 74

بخش پنجم: مختصری درمورد جامعه پژوهش(شرکت بیمه آسیا)………………………………………… 80

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 83

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 84

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………… 86

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………. 88

3-5- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… 89

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………… 90

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 93

4-2- بخش تحلیل توصیفی پژوهش………………………………………………………………….. 94

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………….. 94

4-2-2- تحصیلات……………………………………………………………………………….. 95

4-2-3- نوع استخدام…………………………………………………………………………….. 96

4-2-4-………………………………………………………………………. تأهل……….. 97

4-2-5- سابقه خدمت……………………………………………………………………………. 98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3- بخش تحلیل استنباطی پژوهش………………………………………………………………….. 99

4-3-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    102

4-3-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی فرق در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  102

4-3-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         102

4-3-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی فرق در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟      103

4-3-5 آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟          103

4-3-6-آیا استراتژی فرق بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                      103

4-3-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………… 105

5-2- نتایج سؤالات پژوهش………………………………………………………………………….. 105

5-2-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    105

5-2-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی فرق در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  106

5-2-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         106

5-2-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی فرق در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟       107

5-2-6- آیا استراتژی فرق بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                     108

5-2-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           108

5-3- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………… 110

5-3-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………….. 110

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی…………………………………………………………… 111

5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. 112

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 113

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید