فایل پژوهش: پایان نامه بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

دانلود پایان نامه

عنوان:

مطالعه تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

استاد راهنما:

دکتر علی یلفانی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

–  فصل اول : طرح پژوهش………………………………………………………………. …..1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….  … 2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

3-1- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-4-1- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………………….9

5-1-پرسشهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………9

7-1- تعاریف واژه­ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………….9

2- فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………… ………. ..12

1-2-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق………………………………………………………………………. ……….13

1-1-2- قلب. ……. ………………………………………………………………………………………. …….13

2-1- 2- بیماریهای ایسکمیک قلب…. …………………………………………………………………… ……15

3-1- 2 بیماریهای عروق کرونر…. …………………………………………………………………… ………18

20 4-1-2-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر……………………………………………………………. ………….

2-2-  برنامه توانبخشی قلبی………………………………………………………………………………………………. 24

1-2-2- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی…………………………………………………………………………………….. 24

2-2-2- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری…………………………………………………………………………….. 26

3-2-2- آزمون ورزشی…………………………………………………………………………….. ……………………… 28

3-2- کیفیت زندگی……………… …………………………………………………………………………………..35

1-3-2- کیفیت زندگی و ابعاد ان………………………………………………………… ………………. ………… 35

2-3-2- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی……………………………………………………………………… …… 37

4-2- افسردگی. ……. …………………………………………………………………………………………..38

1-4-2- اختلال افسردگی و ابعاد ان…………………………………………………………………….. ………….. 38

2-4-2- اپیدمیولوژی افسردگی…………………………………………………………………….. . . ……………… 39

5-2- اضطراب …………………………………………………………………………………………….. ……………………………40

1-5-2-  مفهوم اضطراب………………………………………………………………………… …… ………. ………..40

3-5-2- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………… ……..41

4-5-2- اضطراب و توانبخشی قلبی …………………………………………………………………….. … ……. ……..42

6-2- مرور تحقیقات انجام شده………………. … ………………………………………………………………… ……………43

1-6-2- تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………….. … ……. ……..43

2-6-2- تحقیقات انجام شده خارجی……………………………………………………………………. ……… ……..44

3- فصل سوم : روش شناسی ………..……………………………………...….48

1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-  جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………..49

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………..50

4-3-  روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………53

5-3-روش اماری ……………………………………………………………. …………………………………… ……. …………55

6-3-محدودیتهای حقیق ……………………………………………………………… ………………………………………….55

4- فصل چهارم : یافته های پژوهش …………………………………………….. .. …..56

1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4- نتایج توصیفی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..57

3-4 – نتایج استنباطی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….61

 

5- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………..67

1-5- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….68

2-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………….69

3-5-  نتیجه گیری نهایی ……………………….. ………………………………………………………………………………..74

4-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………..76

1-4-5 پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر………………………………………………………………………………………….76

6– فهرست منابع ……………………………………………………………………………….78

7- پیوست ………………………………………………………………………………………. 89

چکیده:

دراین پژوهش تاثیربرنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.  نمونه آماری شامل 60 بیمار مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(46مرد و 14 زن) در دامنه سنی 38 تا 73 سال  و میانگین­های وزن 55/5  کیلوگرم و  BMI=27.339 kg/m 2   تشکیل می دهند که داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات از بیماران با بهره گیری از پرسشنامه های کیفیت زندگی مک نیو) QLMI  (، افسردگی و اضطراب اسناید(HADS  ) جمع آوری گردید .هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت آموزش نظری و عملی برنامه توانبخشی قلبی به مدت 12 هفته درمرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تکمیل و جمع آوری داده ه، ازآمار توصیفی جهت محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی بهره گیری گردید و از آمار استنباطی از ازمون تی وابسته بهره گیری گردید.همچنین سطح پذیرش معناداری  05/0 فرض گردید.نتایج پژوهش افزایش سطح کیفیت زندگی زنان و مردان پس از انجام توانبخشی قلبی نسبت به قبل از برنامه توانبخشی در هر یک از ابعاد جسمانی ، عاطفی،اجتماعی نشان داد (p=0.000). همچنین کاهش معناداری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران نظاره گردید (p=0.000).

یافته های پژوهش، نشاندهنده اثر مثبت برنامه توانبخشی برافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی می­باشد.

مقدمه:

بیماری­های عروق کرونر[1]، مهمترین اختلال قلبی­ عروقی و یک مشکل مهم بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می­باشد. به طوری که در شروع قرن بیستم، اختلال قلبی و عروقی کمتر از 10% کل مرگ و میر در جهان را شامل می­گردید. این در حالی می باشد که در اواخر این قرن، بیماری قلبی نزدیک به نیمی از کل مرگ و میر کشورهای پیشرفته و حدود 25% کشورهای در حال توسعه را شامل می­گردد. پیش بینی می­گردد که در سال 2020 نزدیک به 25 میلیون مرگ ناشی از اختلال قلبی وعروقی در سال رخ دهد. بر این اساس از هر سه مورد مرگ، یک مورد آن به علت اختلال قلبی و عروقی خواهد بود(1).

امروزه بهره گیری از تکنیک جراحی قلب باز، یکی از روش­های مؤثر و با ارزش در درمان بسیاری از بیماری­های قلبی به شمار می­رود(2). از سال 1994 تا 2002 در اسکاتلند، میزان جراحی بای پس شریان کرونر از 2380 مورد به 2660 مورد و میزان آنژیوپلاستی کرونری از 680 مورد به 2559 مورد و میزان آنژیوگرافی از 8220 مورد به 10925 مورد در سال 2002 رسیده می باشد. هم چنین در سال 2000 حدود 24728 مورد جراحی بای پس و 28133 مورد آنژیوپلاستی و دیگر روش­های مداخله کرونری در بریتانیا انجام گردید. (3 ).

بیماری قلبی و عروقی در سال 2000 در ایالات متحده­، 4/39 %  همه­ی مرگ­ها یا به تعبیری یک مرگ از هر 5/2 مرگ را به خود اختصاص داده می باشد. از سال 2000 – 1990 میزان مرگ و میر ناشی از بیماران قلبی و عروقی، 5/2 %  افزایش داشته می باشد. کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به گونه قابل ملاحظه­ای باعث بهبودی در امید به زندگی می­گردد. طبق گزارش انجمن قلب بریتانیا در سال 2009 بیش از یک سوم مرگ و میرها در بریتـانیا، به علت بیماریهای سیستم قلبی و عروقی می­باشد و سالانه تقریبا  حدود198000 مرگ رخ می­دهد(4).

بر اساس آمارهای موجود در سطح جهان، بیماری­های قلبی و عروقی 1% کل مرگ و میرهای سنین کمتر از 35 سال، 3/1 مرگ­های سنین 45 – 35 سال و 4/3 علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده می باشد. حدود 4/1 مرگ و میر در کشور ما ناشی از اختلال قلبی و عروقی می باشد. آمار استخراج شده از واحد انفورماتیک سازمان بهشت زهرا در نیمه اول سال 79 نشان می­دهد که حدود 20% از کل فوت شدگان به علت مشکل قلبی و عروقی بوده می باشد ( 5).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس 2002 ( فروردین 81 ) 22% علل مرگ و میر در دنیا و 35% علل مرگ و میر در ایران ( 91 هزار نفر ) ناشی از بیماری­های قلبی و عروقی می باشد (3).

بیماری عروق کرونر به معنی یک نوع نارسایی در عروق کرونر قلب می­باشد که این نارسایی نهایتاً منجر به کاهش و اختلال در جریان خون میوکارد قلب می­گردد و توفق دایمی جریان خون میوکارد باعث اختلال در اقدام عضله ونکروز آن می­گردد (6).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید