جدید: پایان نامه بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی

دانلود پایان نامه

دانشکده ی علوم انسانی، گروه ادبیات

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش : زبان وادبیّات فارسی

   عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی

استاد راهنما:  

دکتر کاووس رضایی

استاد مشاور:

نسرین اسکندری

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………          1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………         2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………         4

اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….         4

پیشینه ی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………..          4

فصل اوّل: نگاهی به زندگی، آثار و سبک وصال  ………………………………………………          5

1-1- آثار وصال  ………………………………………………………………………………………………………….         7

1-2- سبک شعری وصال  …………………………………………………………………………………………..         8

1-3- سبک بازگشت  …………………………………………………………………………………………………          9

فصل دوّم : تشبیه …………………………………………………………………………………………………..         15

2-1- انواع تشبیه به اعتبار حذف یا ذکر ارکان ……………………………………………………….         17

2-2- انواع تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین آنها  ………………………………..          18

2-3-  تشبیه خیالی  ………………………………………………………………………………………………          20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-  تشبیه وهمی  ………………………………………………………………………………………………….        20

2-5-  انواع تشبیه به اعتبار مفرد، مقیّد و مرکّب بودن  ………………………………………….         20

2-6- وجه شبه تحقیقی وتخییلی  …………………………………………………………………………..         22

2-7- وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام  ………………………………………………………………        22

2-8- وجه شبه مفرد، متعدّد و مرکّب  ………………………………………………………………………..      23

2-9- تشبیه تمثیلی  …………………………………………………………………………………………………….      23

2-10- زاویّه تشبیه  ……………………………………………………………………………………………………..      24

2-11- اضافه تشبیهی  ………………………………………………………………………………………………..       24

2-12- انواع تشبیه به لحاظ شکل …………………………………………………………………………………     26

2-13- نو کردن تشبیه  ……………………………………………………………………………………………         29

2-14- غرض از تشبیه  ………………………………………………………………………………………………       29

فصل سوّم: مطالعه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی  .…….        30

فصل چهارم: نتیجه گیری  ……………….………………………………………………………………..      184

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….      185

نمودارها  ……………………………………………………………………………………………………………………      186

منابع ومآخذ  …………………………………………………………………………………………………………..       191

193         …..……….………..……….………………………………………………… Abstract

چکیده:

تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر اظهار کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به اظهار زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده می باشد. آغاز ابیاتی که دارای تشبیه می باشند استخراج شده و سپس از نظر نوع تشبیه، آوردن وجه شبه وادات، حسی وعقلی بودن وهمچنین از نظر مفرد، مرکّب ومقیّد بودن مورد مطالعه قرار گرفته و در انتها نتیجه حاصله به صورت نمودار ارائه شده می باشد. در بین انواع تشبیه، تشبیه مؤکّد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده می باشد و  به خاطر توجّه ویژه شاعر به محسوسات، لذا تشبیه از نظر حسی وعقلی بودن بیشتر از نوع حسی به حسی می باشد وهم چنین تشبیه از نظر افراد بیشتر از نوع مفرد به مفرد می باشدکه این را می توان دلیل برسادگی فکر و اندیشه شاعر دانست که از پیچیدگی و اغماض دور بوده می باشد و تشبیهاتی زیرا وهمی ،حروفی و مشروط در آن دیده نمی گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید