دانلود: پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته زبان و ادبیات فارسی

            عنوان :

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید

 در خمسۀ نظامی گنجوی

     استاد راهنما :

دکتر علیرضا اقدامی

نیمسال تحصیلی

تابستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش  .………………………………………………………………………………………………………..1

1 – 1   مقدمه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..2

1 – 2   اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………….3

1 – 3   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………5

1 – 4   پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..6

1 – 5   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

1 – 6   پرسش های پژوهش (مسأله پژوهش)…………………………………………………………………………….7

1 – 7   فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………7

1 – 8   جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش……………………………………………………………………………..7

1 – 9   روش و نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………..7

1 – 10   روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..7

1 – 11   ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………8

1 – 12   روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات……………………………………………………………………………….8

فصل دوم : بنیاد نظری پژوهش (تعاریف تصویرگری طلوع و غروب)………………………………………………9

2-1  ” شب و روز” دو آیت الهی………………………………………………………………………………………………..10

2-2  تصویرگری خورشید…………………………………………………………………………………………………………..11

2-3  توجه شاعران و نویسندگان به طلوع وغروب خورشید…………………………………………………………….12

2-4  تصویر در شعر……………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-1  تأثیر ادوات تشبیه در تصویر……………………………………………………………………………………13

2-4-2  تصویر در شعر از دیدگاه  نویسندگان  خارجی…………………………………………………………..13

2-4-3  اصول ساختن تصویر………………………………………………………………………………………………14

2-5  صور خیال………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-5-1  تشبیه….. ……………………………………………………………………………………………………..16

2-5-2  استعاره ……………………………………………………………………………………………………….17

2-5-3  کنایه …………………………………………………………………………………………………………..18

2-5-4  حقیقت و مجاز……………………………………………………………………………………………..19

2-6   عناصر طبیعت درصور خیال……………………………………………………………………………………………….20

2-7   ادوار شعر فارسی تا دوره نظامی………………………………………………………………………………………….24

2-8  مطالعه سبک های شعری تا قرن ششم …………………………………………………………………………………24

2-8-1  سبک خراسانی یا ترکستانی…………………………………………………………………………………….24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-8-2  مختصات تاریخی دوره سبک خراسانی یا ترکستانی…………………………………………………..24

2-8-2-1  دوره طاهریان و صفاریان…………………………………………………………………………….24

2-8-2-2  دوره سامانیان……………………………………………………………………………………………..25

2-8-2-3  دوره غزنویان……………………………………………………………………………………………..25

2-8-2-4  پیدا شدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم……………………………………………………26

2-8-3  مختصات سبک شعرخراسانی…………………………………………………………………………………..26

2-9  شعر قرن ششم در عصر نظامی……………………………………………………………………………………………..27

2-10  سبک آذربایجانی………………………………………………………………………………………………………………27

2-11  مختصات شعر قرن ششم…………………………………………………………………………………………………..28

2-12  مطالعه قالب شعری و صور خیال در انواع شعر فارسی………………………………………………………..30

فصل سوم : توضیح احوال و آثار نظامی گنجوی.…………………………………………………………………………..32

3-1  زندگی نامه ی نظامی………………………………………………………………………………………………………….33

3-1-1   معرفی نظامی……………………………………………………………………………………………………….33

3-1-2   والدین و انساب…………………………………………………………………………………………………..33

3-1-3   شهر گنجه…………………………………………………………………………………………………………..34

3-1-4   همسر و فرزندان………………………………………………………………………………………………….34

3-1-5   مذهب نظامی………………………………………………………………………………………………………35

3-1-6   نظامی و افکار صوفیانه…………………………………………………………………………………………35

3-1-7   نظامی و دانش های زمان………………………………………………………………………………………35

3-1-8   نظامی و معاصران…………………………………………………………………………………………………37

3-1-9   شیوه ی شاعری…………………………………………………………………………………………………..37

3-2  آثار نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1  مخزن الاسرار……………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2  خسرو و شیرین…………………………………………………………………………………………………….39

3-2-3  لیلی و مجنون……………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4  هفت پیکر…………………………………………………………………………………………………………..41

3-2-5  اسکندر نامه………………………………………………………………………………………………………..41

فصل چهارم : مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی.………………………………43

4-1  تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی…………………………………………………………..44

4-1-1  تصویرگری طلوع………………………………………………………………………………………………..44

4-1-2  تصویرگری غروب………………………………………………………………………………………………52

4-2  صور خیال طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی……………………………………………………………57

4-2-1  تشبیه………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-1-1  تشبیه از خورشید- صبح- روز……………………………………………………………58

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1-2  تشبیه از ماه- شب…………………………………………………………………………….80

4-2-2  استعاره وانواع آن…………………………………………………………………………………………………92

4-2-2- 1  استعاره مصرّحه……………………………………………………………………………….92

4-2-2-1-1  استعاره مصرّحه از خورشید- صبح- روز…………………………………..92

4-2-2-1-2  استعاره مصرّحه از ماه- شب……………………………………………………114

4 -2-2- 2  استعاره مکنیّه (تشخیص)………………………………………………………………….122

4 -2-2- 2-1  استعاره مکنیّه (تشخیص) از خورشید- صبح- روز……………………123

4 -2-2- 2-2  استعاره مکنیّه (تشخیص) از ماه- شب…………………………………….130

4-2-3  کنایه……………………………………………………………………………………………………………………136

4-2-3-1  کنایه از خورشید- صبح- روز…………………………………………………………….136

4-2-3-2  کنایه از ماه- شب………………………………………………………………………………147

4-2-4  مجاز…………………………………………………………………………………………………………………..153

4-2-5  طلوع و غروب با در نظر داشتن اعتقادات مذهبی نظامی………………………………………………….. 157

فصل پنجم : نتیجه گیری.………………………………………………………………………………………………………….160

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….161

جدول ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….163

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….165

Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………167

چکیده :

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید